Převod zbraní z kategorie B na kategorii R2 nebo R3 podle návrhu nového zákona

1. Jakým způsobem je plánován převod zbraní stávající kategorie B na kategorie R2 nebo R3. Jakou kategorií tedy budou stávající…

1
1 0
Pro hodnocení otázek a odpovědí se přihlašte ke svému účtu.
1. Jakým způsobem je plánován převod zbraní stávající kategorie B na kategorie R2 nebo R3. Jakou kategorií tedy budou stávající zbraně kategorie B. Protože jen na tuto kategorii (nikoliv R2 nebo R3) je vystaven průkaz zbraně a k tomu se váže povolení. Nebo zůstane v kategorii B tak aby byla zachována kontinuita podle čl. 4 a čl. 6 §161 návrhu?

2. Kdy a jakým způsobem po účinnosti zákona se toto držitel dozví? Co bude moct udělat, pokud s tímto zařazením nesouhlasí (kromě možnosti dát zbraň zdarma ke zničení nebo ji zkusit prodat).

3. Jak bude řešeno pokud držitel bude mít současný ZP skupiny E (po novu C), přičemž podle návrhu pro kategorii R2 není řádným důvodem "ochrana života, zdraví nebo majetku".
Nový zákon o zbraních
KOMINEK 17.01.2019 23:52:53
4 odpovědi
3
3 0
Pro hodnocení otázek a odpovědí se přihlašte ke svému účtu.
Dobrý den,

konzultovali jsme Váš dotaz s pracovníky MVČR a došli jsme k tomuto:

1. Jakým způsobem je plánován převod zbraní stávající kategorie B na kategorie R2 nebo R3. Jakou kategorií tedy budou stávající zbraně kategorie B. Protože jen na tuto kategorii (nikoliv R2 nebo R3) je vystaven průkaz zbraně a k tomu se váže povolení. Nebo zůstane v kategorii B tak aby byla zachována kontinuita podle čl. 4 a čl. 6 §161 návrhu?

Toto upravuje právě §161 čl. 4. První část ("Oprávnění nabytá podle zákona č. 119/2002 Sb. zůstávají nedotčena, pokud tento zákon obdobná oprávnění upravuje") znamená, že držitelé povolení na zbraně kat. B budou dále držiteli povolení na tyto zbraně. Druhá část ("ode dne nabytí jeho účinnosti se na ně použije tento zákon") znamená, že se již nebude jednat o povolení na zbraně kat. B, ale o obdobná povolení podle nového zákona (tedy na povolení pro zbraň kat. R2 nebo R3 podle konstrukce).

2. Kdy a jakým způsobem po účinnosti zákona se toto držitel dozví? Co bude moct udělat, pokud s tímto zařazením nesouhlasí (kromě možnosti dát zbraň zdarma ke zničení nebo ji zkusit prodat).

Nová kategorie zbraně bude zapsána do CRZ a lze ji zjistit dotazem na odborném útvaru policie, nebo u držitele zbrojní licence ZL1, nebo ze zbrojního listu (ověřeného výpisu z CRZ, §156). V případě nesouhlasu může držitel zbraně požádat ČÚZZS o zařazení do kategorie podle §132 nebo §133.

3. Jak bude řešeno pokud držitel bude mít současný ZP skupiny E (po novu C), přičemž podle návrhu pro kategorii R2 není řádným důvodem "ochrana života, zdraví nebo majetku".

Řádný důvod se uvádí v žádosti o povolení k nabytí zbraně. Tento typ držitele tedy řádný důvod nikde neuvádí, neboť zbraň nenabývá a žádost tudíž nepodává. Nelze zde uplatnit ani §55 (odnětí povolení, pokud trvale pomine důvod, pro který bylo vydáno), neboť toto povolení bylo vydáno na základě zvláštního ustanovení zákona a důvodem je, že držitel zbraň držel již před účinností nového zákona; tento důvod tedy může trvale pominout pouze převedením zbraně na jiného majitele.
LEX 18.01.2019 23:23:04

Komentář/reakci viz níže.

KOMINEK 19.01.2019 18:03:42
1 komentář
0
0 0
Pro hodnocení otázek a odpovědí se přihlašte ke svému účtu.
Dobrý den,

dovolím si opět zareagovat. Důležité je nezaměňovat OPRÁVNĚNÍ a POVOLENÍ
1. Stávající zákon upravuje pro držitele ZP skupiny E (pro zjednodušení) následující. Tento držitel je OPRÁVNĚN (mimo jiné):
a. nabývat do vlastnictví
b. držet
c. případně nosit
zbraň kategorie B (opět pro zjednodušení), na kterou mu bylo vydáno POVOLENÍ.
Příslušný útvar policie vydá POVOLENÍ vlastnit nebo držet zbraň, k nošení zbraně kategorie B pokud má k tomu žadatel "důvod". Tzn. teoreticky (nevím jestli to někdy někdo uplatnil) mohu tedy zažádat na jednu zbraň o tři samostatná povolení (zvlášť nabývat-vlastnit, zvlášť držet, zvlášť nosit) i když praktické využití mne v této chvíli úplně nenapadá.

Návrh zákona předpokládá v §161 čl. 6 "přímý převod" pouze jednoho z oprávnění. A to pouze držení zbraně (je třeba ještě říct, že obecně podle práva držitel nemusí být osoba totožná s vlastníkem):
"Osoba, která oprávněně držela zbraň nebo střelivo podle zákona č. 119/2002 Sb.,se považuje za oprávněného držitele této zbraně nebo střeliva podle tohoto zákona..."

Neřeší nabývání jejího vlastnictví (příp. "vlastnění") ani nošení. A jak jsem psal předpokládám jen z toho důvodu aby automaticky všichni nespadli do kategorie nelegálního ozbrojování po účinnosti tohoto zákona.

No a teď zmiňovaný článek 4.
"Oprávnění nabytá podle zákona č. 119/2002 Sb. zůstávají nedotčena, pokud tento zákon obdobná oprávnění upravuje"
Tady mohu přijmout dvě teorie.
1. Neupravuje, protože o zbraních kategorie B v uvedeném návrhu není ani čárka - tj. je sloveno a zbraň pouze držím, nejsem "jejím vlastníkem" (což by bylo ale v rozporu s čl. 11 LZPS) ani ji nemůžu nosit
2. Nějak ta OPRÁVNĚNÍ (viz výše) upravuje (mluví o nakládání se zbraněmi). No a přejdu k:
"; ode dne nabytí jeho účinnosti se na ně použije tento zákon." Myšleno na ta OPRÁVNĚNÍ.

Tak vezmu tento návrh zákona a listuji. Svoji zbraň - tj. zbraň kategorie B jsem v něm nenašel. Takže co teď. Dle rady si provedu dotaz na odborném útvaru policie. No a pro zbraň bude vylosována např. kategorie R2 (kategorie B přestala existovat). Takže nalistuji §11 OPRÁVNĚNÍ nakládat se zbraněmi. Osobou oprávněnou nakládat za podmínek stanovených tímto zákonem se zbraněmi je v případě zbraní kategorie R2 a R3 je držitel zbrojního oprávnění nebo držitel zbrojní licence skupiny ZL2, kterému bylo vydáno pro každou takovou zbraň POVOLENÍ PŘÍSLUŠNÉ KATEGORIE (předpokládám, že je tím tedy myšleno kategorie R2 nebo R3, protože kategorie B nikde v návrhu není uvedena). Takže kouknu jaké povolení mi bylo vydáno podle stávajícího zákona. No a koukám, že podle stávajícího zákona pouze POVOLENÍ na kategorii B. Což je úplně jiné písmeno.

A podle návrhu zákona žádné nové povolení v ruce nemám. V návrhu zákona se nedpředpokládá (v přechodných ustanoveních toto není uvedeno), že by mi automaticky nějaké povolení bylo vydáno. A je opět sloveno. Zbraň pouze držím, oprávněn s ní nakládat nejsem.

viz Pokračování
KOMINEK 19.01.2019 18:32:36
0
0 0
Pro hodnocení otázek a odpovědí se přihlašte ke svému účtu.
Pokračování

Pokud by tedy úvahu LEXu byla správná (a to se domnívám, že není), byl by čl.6 §161 naprosto zbytečný, protože by přeci podle jejich vyjádření došlo k převodu všech OPRÁVNĚNÍ tj. nabývat vlastnictví ("vlastnit") - držet - nosit.

Tzn. pokud v přechodných ustanoveních nebude jasně deklarován "převod" stávajících kategorií na kategorie nové nebo převod povolení, je tento návrh zcela bezpředmětné z pohledu stávajícího držitele dále řešit.

2. Ano tato možnost ohledně přehodnocení kategorizace tu je. První otázkou je kolik to bude stát. A nechci předjímat, ale pokud zbraň na začátku skončí v kategorii např. R2 nelze očekávat, že ČÚZZS toto vyhodnotí jinak. Samozřejmě bude možné použít opravné prostředky, ale tomu už moc šancí nedávám. Tato oblast je hodně odborně specifická, a také ne všichni na zbraně pohlíží kladně. Navíc opět vám narůstají časové a finanční náklady.
Navíc protože nemohu se zbraní nakládat, je otázka zda vůbec takovou žádost můžete podat.

3. viz bod 1

Jen ještě doplním. Návrh je koncipován na první pohled tak, že se vlastně nic nemění. Což není pravda. Samozřejmě nakonec svých práv (na 80-90%) se stávající držitel (protože byla krácena nebo odepřena) domůže, ale bude to časově (odhaduji na 5-15let) a finančně (několik set tisíc) náročné. A na to státní moc sází.
A uvědomte si, že na neprávu nikdy nevznikne právo.
KOMINEK 19.01.2019 20:26:43
0
0 0
Pro hodnocení otázek a odpovědí se přihlašte ke svému účtu.
K bodu 3 se nejspíše vyjadřuje §161, který mmj. uvádí " :
"...
(6) Osoba, která oprávněně držela zbraň nebo střelivo podle zákona č. 119/2002 Sb.,
se považuje za oprávněného držitele této zbraně nebo střeliva podle tohoto zákona, pokud
jde o
a) držitele zbraně podléhající registraci, na kterou měla taková osoba vydán průkaz zbraně,
nebo pokud požádala o její registraci a řízení bylo dokončeno podle odst. 1, "...
SKAGERAK 18.01.2019 08:05:46

Děkuji, ale domnívám se, že nikoliv. Tento bod pouze zajišťuje, že nabytím účinnosti nového zákona se nestanete automaticky osobou neoprávněnou držet zbraň. Protože obyčejný občan (pominu VIP) určitě nebude mít k datu účinnosti povolení příslušné kategorie (R2 nebo R3). A kategorie B už nebude zřejmě existovat. Dejte do souvislosti převod zbrojních průkazů na zbrojní oprávnění (čl. 7 §161) a převod zbrojních licencí (čl. 10 - tady je nutné upozornit, že u fyzické osoby (nepodnikající) zbrojní licence zaniká).

KOMINEK 18.01.2019 13:48:41
1 komentář

Opovědět za otázku

Tato funkcionalita vyžaduje přihlášení k vašemu účtu na ZBRANĚ.

Přihlašte ke svému účtu v systému ZBRANE.cz. Pokud účet ještě nemáte, můžete se zdarma zaregistrovat. Pro obnovení hesla klikněte sem.