Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti stran vznikající při uzavírání a ze smluv o poskytování služeb uzavřených mezi obchodní společností VOID CZ, s.r.o., se sídlem Michnova 1620/7, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 257 89 317, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 70401 (dále jen „poskytovatel“) a jinými osobami jako objednatelem (dále jen „smlouva o poskytování služeb“ a „objednatel“) prostřednictvím webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese www.zbrane.cz (dále jen „webová stránka“).
  2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb. Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce.
  3. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek objednatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.
 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ
  1. Službou se rozumí služba poskytovatele poskytovaná prostřednictvím webové stránky spočívající v umožnění získání dárkových poukazů (voucherů) objednatelem v tištěné či v elektronické podobě (dále jen jako „voucher“). Voucher je možné uplatnit při uzavření zprostředkovávaných smluv (čl. 2.2), jejichž předmětem je využití sportoviště nebo jiného prostoru, zejména střelnic, nejčastěji jednou či dvěma fyzickými osobami či poskytování jiných služeb zajišťovaných třetí osobou těmto fyzickým osobám (dále jen „pořadatel“).
  2. Zprostředkovávanou smlouvou se rozumí zvláštní smlouva uzavíraná mezi pořadatelem a objednatelem či jinou osobou při jejímž uzavření je možné (ze strany objednatele či takové osoby) uplatnit voucher a jejímž předmětem je využití sportoviště nebo jiného prostoru zejména střelnic, nejčastěji jednou či dvěma fyzickými osobami či poskytování jiných služeb zajišťovaných třetí osobou těmto fyzickým osobám. Poskytovatel není smluvní stranou zprostředkovávané smlouvy.
  3. Cenou voucheru se rozumí cena voucheru zobrazovaná na webové stránce, jež odpovídá výši odměny pořadatele ze zprostředkovávané smlouvy. Cenu voucheru inkasuje pro pořadatele poskytovatel.
 3. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
  1. Veškerá prezentace voucherů umístěná na webové stránce je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb ohledně takových voucherů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Ceny voucherů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny voucherů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce, není-li na webové stránce uvedeno jinak.
  3. V případě, kdy má objednatel zájem o doručení voucheru v tištěné podobě, obsahuje webová stránka také informace o nákladech spojených s dodáním voucheru objednateli. Informace o nákladech spojených s dodáním voucheru uvedené na webové stránce platí pouze v případech, kdy je voucher doručován v rámci území České republiky.
  4. Pro objednání voucheru vyplní objednatel objednávkový formulář na webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném voucheru a o způsobu úhrady ceny voucheru (dále společně jen jako „objednávka“).
  5. Před zasláním objednávky poskytovateli je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle objednatel poskytovateli kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa objednatele“).
  6. Na elektronickou adresu objednatele odešle poskytovatel následně souhlas s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (dále jen „akceptace“). Doručením akceptace objednateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.
  7. Objednatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.
  8. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb (odmítnout registraci objednatele), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své smluvní či jiné povinnosti vůči poskytovateli nebo pořadateli.
  9. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí objednatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.
 4. PŘEDMĚT SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
  1. Smlouvou o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje, že objednateli poskytne službu, přičemž objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli cenu voucheru, a to za podmínek stanovených souladu s čl. 5 obchodních podmínek.
  2. Objednatel bere na vědomí, že práva a povinnosti ze zprostředkovávané smlouvy vznikají objednateli přímo vůči pořadateli, přičemž poskytovatel nepřebírá žádné závazky za jejich plnění pořadatelem s tím, že:
   1. doba platnosti voucheru a způsob jeho čerpání u pořadatele je uvedena na webových stránkách a v rámci voucheru;
   2. voucher musí být pořadateli objednatelem předložen před uzavřením zprostředkovávané smlouvy;
   3. všechna práva objednatele z vadného plnění pořadatele ze zprostředkovávané smlouvy uplatňuje objednatel přímo u pořadatele;
   4. případnou nespokojenost s pořadatelem či plněním poskytovaným na základě zprostředkovávané smlouvy může objednatel oznámit poskytovateli, přičemž poskytovatel se bude snažit s pořadatelem situaci v rozsahu svých možností vyřešit;
   5. není-li s pořadatelem dohodnuto jinak, nelze voucher zakoupený u poskytovatele kombinovat s jinými slevami.
  3. V případech, kdy objednatel nemůže uzavřít zprostředkovávanou smlouvu v době platnosti voucheru, zavazuje se objednatel o takové skutečnosti neprodleně informovat poskytovatele a pořadatele.
  4. V případech, kdy bude pořadatel povinen vrátit objednateli cenu voucheru zaplacenou objednatelem či její část, může k výplatě (vrácení) peněz objednateli docházet prostřednictvím poskytovatele. K výplatě peněz objednateli může dojít vždy až po definitivním zániku zprostředkovávané smlouvy, a to na základě požadavku objednatele.
  5. Objednatel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 písm. j) občanského zákoníku objednatel, který je spotřebitelem, nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy o využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, tedy, že objednatel, který je spotřebitelem, nemůže odstoupit od takovéto zprostředkovávané smlouvy.
  6. Je-li poskytovatel podle smlouvy o poskytování služeb povinen dodat voucher na místo určené objednatelem v objednávce, je objednatel povinen převzít voucher při dodání. V případě, že je z důvodů na straně objednatele nutno voucher doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním voucheru, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. CENA VOUCHERU A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu voucheru a případné náklady spojené s dodáním voucheru může objednatel uhradit poskytovateli bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 2101496278/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet poskytovatele“), prostřednictvím platebního systému třetí osoby či na dobírku.
  2. Společně s cenou voucheru je objednatel povinen zaplatit poskytovateli také náklady spojené s dodáním voucheru ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou voucheru i náklady spojené s dodáním voucheru.
  3. V případě platby ceny voucheru na dobírku je cena voucheru splatná při převzetí voucheru od přepravce. V případě bezhotovostní platby převodem na účet poskytovatele je cena voucheru splatná do sedmi (7) dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb.
  4. V případě bezhotovostní platby na účet poskytovatele je objednatel povinen uhrazovat cenu voucheru společně s uvedením variabilního symbolu platby.
  5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel ohledně platby provedené na základě smlouvy o poskytování služeb objednateli daňový doklad – fakturu. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel objednateli po uzavření smlouvy o poskytování služeb a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele.
  6. Poskytovatel nevyžaduje úhradu zálohy na cenu voucheru či jiné obdobné platby.
 6. POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
  1. Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně objednatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.
  2. Poskytování služby může poskytovatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob.
 7. ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE ZA VADY SLUŽEB, REKLAMACE
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to konkrétně ustanoveními § 1914 až § 1925 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb uplatňuje u poskytovatele písemně na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou na kontaktní adrese (čl. 13.5) (reklamace).
  2. Objednatel může právo z vadného plnění uplatnit u soudu, vytkl-li vadu plnění poskytovateli bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu plnění lze vytknout do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.2.3 obchodních podmínek.
  3. Vytkl-li objednatel poskytovateli vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou objednatel nemůže vadný předmět plnění užívat.
  4. Je-li vada plnění poskytovatele odstranitelná, může se objednatel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu plnění odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může objednatel buď odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
  5. Kdo má právo podle čl. 7.4 obchodních podmínek, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva.
 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Poskytovatel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy na kontaktní adrese (čl. 13.5). Informaci o vyřízení stížnosti objednatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu objednatele.
  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi objednatelem a poskytovatelem ze smlouvy o poskytování služeb.
  4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  5. Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Svou informační povinnost vůči objednateli ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů objednatele pro účely plnění smlouvy o poskytování služeb, pro účely jednání o smlouvě o poskytování služeb a pro účely plnění veřejnoprávních povinností poskytovatele plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  1. Objednatel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu či na telefonní číslo objednatele. Svou informační povinnost vůči objednateli ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů objednatele pro účely zasílání obchodních sdělení plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.
  2. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může objednatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 11. TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
  1. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti jejím uzavřením.
  2. V případě, že objednatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) nebo z obecně závazných právních předpisů, může poskytovatel od smlouvy o poskytování služeb odstoupit. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit vždy až do okamžiku uzavření zprostředkovávané smlouvy.
  3. Nejde-li o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, je objednatel, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od smlouvy může objednatel využít vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem, jenž tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek.
  4. Ukončením smlouvy o poskytování služeb nejsou případně dotčena práva a povinnosti ze zprostředkovávané smlouvy.
 12. DORUČOVÁNÍ
  1. Objednateli může být doručováno také elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu objednatele.
 13. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není objednatel, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  2. Nedílnou součást obchodních podmínek tvoří příloha č. 1 - Formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb spotřebitelem.
  3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  4. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
  5. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické pošty info@zbrane.cz
V Praze dne 1.8.2019