Ochrana osobních údajů

Níže naleznete plnou verzi podmínek. Ve zkratce: ukládáme pouze to, co na server sami odešlete, třetím stranám nic neposkytujeme a žádné reklamní maily nerozesíláme.

 1. Základní ustanovení
  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je VOID CZ s.r.o IČ 25789317 se sídlem Mlynářská 1172/6 (dále jen: „správce“).
  2. Kontaktní údaje správce jsou: VOID CZ s.r.o., Mlynářská 1172/6, Praha 1, 110 00.
  3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
  4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
  1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě Vaší registrace.
  2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje výhradně pro poskytování služeb serveru spojených s registrací.
 3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
  1. Správce vaše osobní údaje vyjma ukládání nijak dále nezpracovává, třetím stranám je neposkytuje a využívá je výhradně k účelům, které specifikuje tento dokument.
  2. Správce nerozesílá nevyžádaná reklamní sdělení.
 4. Doba uchovávání údajů
  1. Správce uchovává osobní údaje po dobu trvání registrace.
  2. Po zrušení registrace správce osobní údaje vymaže.
 5. Příjemci osobních údajů
  1. Správce Vaše osobní údaje třetím stranám neposkytuje, vyjma poskytnutí případné součinnosti Policii České republiky a orgánům činným v trestním řízení na základě §8 Trestního řádu.
 6. Vaše práva
  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
   1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
   2. právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
   3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
   4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
   5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
   6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na kontaktní adresu správce či prostřednictvím kontaktního formuláře na těchto stránkách.
  2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
 7. Podmínky zabezpečení osobních údajů
  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Odesláním registrace potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře při registraci na stránkách ZBRANĚ.cz. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.