Testové otázky

Soubor testových otázek pro teoretickou část zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A - E. Verze platná od 1.8.2017.

ČÁST I.

Otázky k prokázání znalosti zákona o zbraních a právních předpisů vydaných k jeho provedení zvláštních právních předpisů upravujících oprávněné použití zbraně

 1. 1.Zákon o zbraních se mimo jiné nevztahuje, není-li stanoveno jinak, na
 2. Azbraně a střelivo, které jsou nabývány nebo drženy ve výzbroji obecní policií.
 3. Bzbraně a střelivo, které jsou nabývány do vlastnictví příslušníky aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky, pokud tak rozhodne Ministerstvo obrany.
 4. Czbraně, střelivo a munici, které jsou nabývány nebo drženy ve výzbroji ozbrojenými silami České republiky.
 1. 2.Zákon o zbraních se mimo jiné nevztahuje, není-li stanoveno jinak, na
 2. Azbraně a střelivo, které jsou nabývány nebo drženy poskytovateli bezpečnostních služeb pověřenými zajišťováním fyzické ostrahy objektů ústředních orgánů státní správy.
 3. Bzbraně a střelivo, které jsou nabývány do vlastnictví příslušníky bezpečnostních sborů či strážníky obecní policie, pokud tak rozhodne Ministerstvo vnitra.
 4. Czbraně, střelivo a munici, které jsou nabývány nebo drženy ve výzbroji bezpečnostními sbory.
 1. 3.Zákon o zbraních se mimo jiné nevztahuje, není-li stanoveno jinak, na
 2. Azbraně, střelivo a munici, které jsou určeny k ověřování Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva.
 3. Bzbraně, střelivo a munici, které jsou určeny k certifikaci tuzemskými i cizozemskými subjekty působícími na úseku technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví.
 4. Czbraně, střelivo a munici, které jsou z působnosti zákona o zbraních vyjmuty rozhodnutím Ministerstva vnitra. Toto rozhodnutí je podmíněné získáním předchozího souhlasného stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu a Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.
 1. 4.Zákon o zbraních se mimo jiné nevztahuje, není-li stanoveno jinak, na
 2. Azbraně, střelivo a munici, které byly prohlášeny za veřejnou památku na základě rozhodnutí tuzemského nebo cizozemského orgánu státní památkové péče. Toto rozhodnutí musí být dodatečně potvrzeno Ministerstvem vnitra.
 3. Bzbraně, střelivo a munici, které jsou na základě žádosti orgánu státní památkové péče v příslušném rejstříku Ministerstva vnitra vedeny jako kulturně významné předměty.
 4. Czbraně, střelivo a munici, které jsou kulturními památkami, součástí souboru prohlášeného za kulturní památku nebo sbírkovými předměty, které jsou ve vlastnictví státu, krajů nebo obcí.
 1. 5.Zákon o zbraních se mimo jiné nevztahuje, není-li stanoveno jinak, na
 2. Azřizování a provozování střelnic Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva.
 3. Bzřizování a provozování střelnic obecní policií, pokud má být střelnice následně využívána pouze pro potřeby výcviku strážníků obecní policie.
 4. Czřizování a provozování střelnic Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
 1. 6.Na zaměstnance poskytovatele bezpečnostních služeb pověřené zajišťováním fyzické ostrahy státních jaderných zařízení se zákon o zbraních
 2. Avztahuje pouze tehdy, pokud tak rozhodne Státní úřad pro jadernou bezpečnost.
 3. Bvztahuje.
 4. Cnevztahuje.
 1. 7.Umožní-li mimo jiné stát disponovat se zbraní, střelivem nebo municí, které jsou v jeho držení a nevztahuje se na ně zákon o zbraních, komukoliv jinému, který je oprávněn zbraně, střelivo nebo munici držet podle zákona o zbraních,
 2. Avztahuje se na tuto věc zákon o zbraních, a to počínaje dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy bylo provedeno komisionální převzetí příjemcem či jeho pověřeným zástupcem.
 3. Bvztahuje se na tuto věc od okamžiku převzetí zákon o zbraních.
 4. Cvztahuje se na tuto věc zákon o zbraních, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie nebo Ministerstvo vnitra.
 1. 8.Na zaměstnance obou komor Parlamentu České republiky se zákon o zbraních
 2. Avztahuje.
 3. Bnevztahuje.
 4. Cvztahuje pouze tehdy, pokud tak rozhodne mandátový a imunitní výbor příslušné komory.
 1. 9.Na zaměstnance České obchodní inspekce se zákon o zbraních
 2. Avztahuje pouze tehdy, pokud tak rozhodne Ministerstvo průmyslu a obchodu.
 3. Bnevztahuje.
 4. Cvztahuje.
 1. 10.Místem pobytu zákon o zbraních rozumí
 2. Aadresu dlouhodobého pobytu občana České republiky nebo cizince.
 3. Badresu trvalého pobytu občana České republiky nebo adresu trvalého nebo přechodného pobytu cizince.
 4. Cadresu dlouhodobého či přechodného pobytu občana České republiky.
 1. 11.Zákon o zbraních se mimo jiné nevztahuje, není-li stanoveno jinak, na
 2. Avýbušniny uvedené v rejstříku Ministerstva vnitra.
 3. Bvýbušniny uvedené v rejstříku Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.
 4. Cvýbušniny vymezené zákonem upravujícím nakládání s výbušninami.
 1. 12.Výroba nebo zpracování výbušnin, při nichž dochází k vývoji, výrobě, zpracování, znehodnocování a ničení střeliva nebo munice včetně delaborace munice,
 2. Ase nepovažuje za nakládání se střelivem nebo municí podle zákona o zbraních, pokud Český báňský úřad na základě žádosti Ministerstva vnitra nerozhodne jinak.
 3. Bse považuje také za nakládání se střelivem nebo municí podle zákona o zbraních.
 4. Cse považuje za nakládání se střelivem nebo municí podle zákona o zbraních pouze tehdy, pokud tak rozhodne Český báňský úřad na základě žádosti příslušného útvaru policie.
 1. 13.Přenecháním zbraně nebo střeliva se pro účely zákona o zbraních rozumí
 2. Aposkytnutí možnosti příslušnému útvaru policie se zbraní a střelivem fakticky nakládat, a to nejdéle na dobu 10 pracovních dnů.
 3. Bneposkytnutí možnosti jiným osobám se zbraní a střelivem fakticky nakládat.
 4. Cposkytnutí možnosti jiné osobě se zbraní nebo střelivem fakticky nakládat.
 1. 14.Pro účely zákona o zbraních se rozumí držením zbraně nebo střeliva mít
 2. Azbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř zřetelně ohraničených nemovitostí s ověřeným písemným souhlasem vlastníka uvedených prostor nebo nemovitostí, nebo mít zbraň pokud možno nenabitou náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo nábojových komorách válce revolveru a uloženou v uzavřeném pevném obalu splňujícím technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem, a to za účelem jejího přemístění z místa na místo.
 3. Bzbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř zřetelně ohraničených nemovitostí se souhlasem vlastníka nebo nájemce uvedených prostor nebo nemovitostí, nebo mít zbraň nenabitou náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo nábojových komorách válce revolveru a uloženou v uzavřeném obalu za účelem jejího přemístění z místa na místo.
 4. Czbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř alespoň částečně ohraničených nemovitostí s písemným souhlasem vlastníka uvedených prostor nebo nemovitostí, nebo mít zbraň nabitou náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo nábojových komorách válce revolveru a uloženou v pevném obalu za účelem jejího přemístění z místa na místo.
 1. 15.Pro účely zákona o zbraních se rozumí nošením zbraně nebo střeliva mít
 2. Azbraň nebo střelivo u sebe, s výjimkou případů, kdy se jedná o držení.
 3. Bzbraň nebo střelivo umístěné v prostoru vymezeném poloměrem 10 metrů kolem dotčené osoby.
 4. Czbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř zřetelně ohraničených nemovitostí se souhlasem vlastníka nebo nájemce uvedených prostor nebo nemovitostí.
 1. 16.Zbraněmi zařazenými do kategorií A až D se rozumí též
 2. Apodstatné části zbraní, které svým rozhodnutím určí Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva.
 3. Bvšechny významné části zbraně, které svým rozhodnutím určí Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu.
 4. Chlavní části zbraní, kterých jsou nebo mají být jejich součástí.
 1. 17.V pochybnostech o zařazení typu zbraně nebo střeliva do kategorie dle zákona o zbraních rozhoduje
 2. Apříslušný útvar policie.
 3. BČeský úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.
 4. CMinisterstvo vnitra.
 1. 18.Samočinné zbraně jsou zbraně zařazené mezi
 2. Azbraně kategorie A.
 3. Bzbraně kategorie C.
 4. Czbraně kategorie D.
 1. 19.Zbraně vyrobené nebo upravené tak, že lze utajit jejich účel, nebo u kterých byly původní charakter a podoba změněny tak, aby se jejich použitím mohly způsobit těžší následky, jsou zbraně zařazené mezi
 2. Azbraně kategorie C.
 3. Bzbraně kategorie A.
 4. Czbraně kategorie D.
 1. 20.Zbraně maskované jako jiné předměty (zákeřné zbraně) jsou zbraně zařazené mezi
 2. Azbraně kategorie D.
 3. Bzbraně kategorie B.
 4. Czbraně kategorie A.
 1. 21.Střelná nástrahová zařízení jsou zbraně zařazené mezi
 2. Azbraně kategorie D.
 3. Bzbraně kategorie B.
 4. Czbraně kategorie A.
 1. 22.Palné zbraně nevyrobené z kovů, pokud nejsou identifikovatelné jako zbraně při kontrolách osob a zavazadel pomocí detekčních a rentgenových přístrojů, jsou zbraně zařazené mezi
 2. Azbraně kategorie A.
 3. Bzbraně kategorie C.
 4. Czbraně kategorie D.
 1. 23.Plynové nebo expanzní zbraně, nejde-li o dovolené výrobní provedení, jsou zbraně zařazené mezi
 2. Azbraně kategorie A.
 3. Bzbraně kategorie C.
 4. Czbraně kategorie D.
 1. 24.Zbraně s pevně vestavěnými tlumiči hluku výstřelu jsou zbraně zařazené mezi
 2. Azbraně kategorie D.
 3. Bzbraně kategorie B.
 4. Czbraně kategorie A.
 1. 25.Tlumiče hluku výstřelu jsou doplňky zbraní, které jsou zařazeny mezi
 2. Azbraně kategorie A.
 3. Bzbraně kategorie C.
 4. Czbraně kategorie D.
 1. 26.Zaměřovače zbraní konstruované na principu noktovizorů jsou doplňky zbraní, které jsou zařazeny mezi
 2. Azbraně kategorie C.
 3. Bzbraně kategorie A.
 4. Czbraně kategorie D.
 1. 27.Střelivo se střelou průbojnou, výbušnou nebo zápalnou je zařazeno mezi
 2. Azbraně kategorie A.
 3. Bzbraně kategorie C.
 4. Czbraně kategorie D.
 1. 28.Střelivo pro krátké kulové zbraně se střelou šokovou nebo střelou určenou ke zvýšení ranivého účinku je zařazeno mezi
 2. Azbraně kategorie C.
 3. Bzbraně kategorie B.
 4. Czbraně kategorie A.
 1. 29.Střelivo, které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení, je střelivo zařazené mezi
 2. Azbraně kategorie C.
 3. Bzbraně kategorie B.
 4. Czbraně kategorie A.
 1. 30.Krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně jsou zbraně zařazené mezi
 2. Azbraně kategorie C.
 3. Bzbraně kategorie A.
 4. Czbraně kategorie B.
 1. 31.Krátké jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo se středovým zápalem jsou zbraně zařazené mezi
 2. Azbraně kategorie B.
 3. Bzbraně kategorie C.
 4. Czbraně kategorie D.
 1. 32.Jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka je menší než 280 mm, jsou zbraně zařazené mezi
 2. Azbraně kategorie C.
 3. Bzbraně kategorie B.
 4. Czbraně kategorie D.
 1. 33.Samonabíjecí zbraně, pokud mají vzhled samočinných zbraní, jsou zbraně zařazené mezi
 2. Azbraně kategorie C.
 3. Bzbraně kategorie A.
 4. Czbraně kategorie B.
 1. 34.Dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než tři náboje, jsou zbraně zařazené mezi
 2. Azbraně kategorie C.
 3. Bzbraně kategorie D.
 4. Czbraně kategorie B.
 1. 35.Dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora nemohou dohromady pojmout více než 3 náboje a u nichž je podávací ústrojí odnímatelné, anebo u nichž není zaručeno, že nemohou být přeměněny běžně dostupnými nástroji na zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 3 náboje, jsou zbraně zařazené mezi
 2. Azbraně kategorie C.
 3. Bzbraně kategorie B.
 4. Czbraně kategorie D.
 1. 36.Dlouhé opakovací nebo samonabíjecí zbraně s hladkým vývrtem hlavně, jejichž délka hlavně je menší nebo rovná 600 mm, jsou zbraně zařazené mezi
 2. Azbraně kategorie B.
 3. Bzbraně kategorie C.
 4. Czbraně kategorie D.
 1. 37.Signální zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 16 mm jsou zbraně zařazené mezi
 2. Azbraně kategorie B.
 3. Bzbraně kategorie C.
 4. Czbraně kategorie D.
 1. 38.Jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka se rovná nebo je větší než 280 mm, jsou zbraně zařazené mezi
 2. Azbraně kategorie A.
 3. Bzbraně kategorie C.
 4. Czbraně kategorie D.
 1. 39.Plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně je vyšší než 16 J, s výjimkou paintballových zbraní, jsou zbraně zařazené mezi
 2. Azbraně kategorie C.
 3. Bzbraně kategorie B.
 4. Czbraně kategorie D.
 1. 40.Více než dvouranové nebo opakovací zbraně zkonstruované na principu perkusních zámkových systémů jsou zbraně zařazené mezi
 2. Azbraně kategorie B.
 3. Bzbraně kategorie A.
 4. Czbraně kategorie C.
 1. 41.Historické zbraně jsou zbraně zařazené mezi
 2. Azbraně kategorie D.
 3. Bzbraně kategorie C.
 4. Czbraně kategorie B.
 1. 42.Zbraně jednoranové a dvouranové zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů jsou zbraně zařazené mezi
 2. Azbraně kategorie A.
 3. Bzbraně kategorie D.
 4. Czbraně kategorie C.
 1. 43.Palné zbraně určené pro střelbu náboji typu Flobert s energií střely na ústí hlavně do 7,5 J jsou zbraně zařazené mezi
 2. Azbraně kategorie D.
 3. Bzbraně kategorie C.
 4. Czbraně kategorie B.
 1. 44.Plynové zbraně na vzduchovou kartuš jsou zbraně zařazené mezi
 2. Azbraně kategorie D.
 3. Bzbraně kategorie B.
 4. Czbraně kategorie C.
 1. 45.Plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně dosahuje nejvíce 16 J, jsou zbraně zařazené mezi
 2. Azbraně kategorie B.
 3. Bzbraně kategorie A.
 4. Czbraně kategorie D.
 1. 46.Expanzní zbraně a expanzní přístroje s výjimkou přenosných upevňovacích zařízení a jiných rázových strojů určených výhradně pro průmyslové nebo technické účely, jsou zbraně zařazené mezi
 2. Azbraně kategorie A.
 3. Bzbraně kategorie D.
 4. Czbraně kategorie B.
 1. 47.Mechanické zbraně, u nichž je napínací síla větší než 150 N, jsou zbraně zařazené mezi
 2. Azbraně kategorie B.
 3. Bzbraně kategorie A.
 4. Czbraně kategorie D.
 1. 48.Znehodnocené zbraně, na kterých byly provedeny takové nevratné úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě, jsou zbraně zařazené mezi
 2. Azbraně kategorie D.
 3. Bzbraně kategorie B.
 4. Czbraně kategorie C.
 1. 49.Zbraně, na kterých byly řezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň částečně vnitřní konstrukci zbraně, jsou zbraně zařazené mezi
 2. Azbraně kategorie A.
 3. Bzbraně kategorie D.
 4. Czbraně kategorie B.
 1. 50.Neaktivní střelivo a munice jsou zařazené mezi
 2. Azbraně kategorie D.
 3. Bzbraně kategorie A.
 4. Czbraně kategorie B.
 1. 51.Pro sběratelské účely může udělit výjimku pro nabytí do vlastnictví a držení zbraně kategorie A držiteli zbrojního průkazu skupiny A
 2. Apolicie.
 3. BMinisterstvo kultury.
 4. CMinisterstvo obrany.
 1. 52.Pro výkon práva myslivosti podle zvláštního právního předpisu může držiteli zbrojního průkazu skupiny C udělit výjimku pro nabytí do vlastnictví, držení a nošení zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů
 2. Apolicie.
 3. BMinisterstvo zemědělství.
 4. CMinisterstvo životního prostředí.
 1. 53.Policie může udělit výjimku na zbraně kategorie A, pokud to neodporuje veřejnému pořádku a bezpečnosti, a
 2. Alze ji časově omezit, pokud nebyla udělena pro sběratelskou nebo muzejní činnost.
 3. Bnelze ji časově omezit.
 4. Clze ji časově omezit, pokud byla udělena pro sběratelskou nebo muzejní činnost.
 1. 54.Žádost o udělení výjimky na zbraně kategorie A se podává u
 2. AMinisterstva vnitra.
 3. Bpříslušného útvaru policie.
 4. CMinisterstva obrany.
 1. 55.Příslušným útvarem policie zákon o zbraních rozumí
 2. Akrajské ředitelství policie příslušné podle místa, na jehož území se fyzická osoba převážně zdržuje, nebo podle místa, na jehož území je uskutečňována převážná část aktivit právnické osoby.
 3. Bobvodní ředitelství policie příslušné podle místa, na jehož území se fyzická osoba převážně zdržuje, nebo podle sídla právnické osoby.
 4. Ckrajské ředitelství policie příslušné podle místa pobytu fyzické osoby, nebo podle sídla právnické osoby.
 1. 56.Platnost výjimky udělené pro zbraně kategorie A zaniká, jestliže
 2. Auplynula doba, na kterou byla udělena, nebo ten, komu byla výjimka udělena, přestal být držitelem zbrojního průkazu skupiny A anebo C nebo zbrojní licence skupiny A, F, G, H, I nebo J.
 3. Bjejí držitel dočasně vycestoval z území České republiky na dobu delší než 2 měsíce.
 4. Cjestliže tak rozhodlo Ministerstvo vnitra, a to na základě žádosti podané příslušným krajským úřadem, na jehož katastrálním území je zbraň kategorie A přechovávána.
 1. 57.Výjimka udělená pro zbraně kategorie A bude odňata
 2. Apominul-li důvod, pro který byla udělena.
 3. Bnebyla-li držitelem po 5 letech obnovena.
 4. Cnebyla-li držitelem do 3 let obnovena.
 1. 58.Zbraň kategorie B může držitel zbrojního průkazu nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit jen na základě
 2. Aoznámení.
 3. Bpovolení.
 4. Cudělení výjimky.
 1. 59.Střelivo do zbraně kategorie B může nabývat do vlastnictví, držet a nosit
 2. Apouze držitel průkazu zbraně nebo zbrojního průvodního listu v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny.
 3. Bpouze držitel udělené výjimky nebo zbrojního průvodního listu v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny.
 4. Cpouze držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny.
 1. 60.Povolení vlastnit, držet případně rovněž nosit zbraň kategorie B vydá
 2. AMinisterstvo vnitra, pokud má k tomu žadatel řádný důvod.
 3. Bpříslušný obecní úřad, pokud má k tomu žadatel řádný důvod.
 4. Cpříslušný útvar policie, pokud má k tomu žadatel řádný důvod.
 1. 61.Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B z důvodu provozování muzejnictví nebo sběratelské činnosti vydá
 2. Apříslušný útvar policie.
 3. BMinisterstvo kultury.
 4. CMinisterstvo vnitra.
 1. 62.Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B z důvodu uskutečňování sportovní, lovecké, kulturní nebo jiné zájmové činnosti nebo přípravy na povolání vydá
 2. AMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
 3. Bpříslušný útvar policie.
 4. CMinisterstvo vnitra.
 1. 63.Příslušný útvar policie vydá povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B mimo jiné z důvodu provozování
 2. Avolných živností v oboru zbraní a střeliva.
 3. Bvázaných živností v oboru zbraní a střeliva.
 4. Ckoncesovaných živností v oboru zbraní a střeliva.
 1. 64.Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B z důvodu zajišťování ostrahy majetku a osob vydá
 2. Apříslušný útvar policie.
 3. BMinisterstvo obrany.
 4. CMinisterstvo vnitra.
 1. 65.Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B z důvodu zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu, např. zákona o obecní policii, vydá
 2. Aobecní úřad.
 3. Bpříslušný útvar policie.
 4. CMinisterstvo vnitra.
 1. 66.Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B z důvodu ochrany života, zdraví nebo majetku vydá
 2. AMinisterstvo spravedlnosti.
 3. BMinisterstvo vnitra.
 4. Cpříslušný útvar policie.
 1. 67.Platnost povolení k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie B zaniká
 2. Ajestliže ten, komu bylo povolení uděleno, přestal být držitelem průkazu zbraně nebo zbrojního průvodního listu.
 3. Bjestliže ten, komu bylo povolení uděleno, přestal být držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence.
 4. Cjestliže jeho držitel dočasně opustil Českou republiku.
 1. 68.Platnost povolení k nabytí vlastnictví zbraně kategorie B zaniká mimo jiné, není-li využito
 2. Ado 12 měsíců ode dne jeho vydání.
 3. Bdo 6 měsíců ode dne jeho vydání.
 4. Cdo 1 měsíce ode dne jeho vydání.
 1. 69.Držitel zbrojního průkazu, který má místo pobytu ještě v jiném členském státě, je povinen předložit se žádostí o povolení pro zbraň kategorie B ve smyslu § 12 odst. 1 zákona o zbraních též předchozí souhlas tohoto členského státu s udělením povolení pro zbraň kategorie B nebo prohlášení tohoto členského státu o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Jiným členským státem se v tomto případě rozumí
 2. Ajiný členský stát Evropské unie, jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarská konfederace.
 3. Bjiný členský stát Evropské unie nebo jiný členský stát Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.
 4. Cjiný členský stát Evropské unie nebo jiný členský stát Organizace Severoatlantické smlouvy.
 1. 70.Držitel zbrojního průkazu, který má místo pobytu ještě v jiném členském státě, je povinen předložit se žádostí o povolení pro zbraň kategorie B ve smyslu § 12 odst. 1 zákona o zbraních též předchozí souhlas tohoto členského státu s udělením povolení pro zbraň kategorie B nebo prohlášení tohoto členského státu o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, a to s překladem do jazyka českého. Tento překlad může být vyhotoven pouze
 2. Atlumočníkem zapsaným ve společné evropské databázi akreditovaných tlumočníků.
 3. Btlumočníkem zapsaným v národní databázi členského státu Evropské unie nebo smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
 4. Ctlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.
 1. 71.Pomine-li řádný důvod, pro který bylo povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B vydáno, příslušný útvar policie povolení
 2. Aodejme; to neplatí, bylo-li vydáno z důvodů zajišťování ostrahy majetku a osob.
 3. Bodejme; to neplatí, bylo-li vydáno z důvodů ochrany života, zdraví nebo majetku.
 4. Codejme; to neplatí, bylo-li vydáno z důvodů zabezpečení úkolů podle zvláštního právního předpisu.
 1. 72.Zbraň kategorie C nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet pouze
 2. Adržitel zbrojního průkazu příslušné skupiny nebo zbrojní licence příslušné skupiny, který je povinen nabytí vlastnictví této zbraně ohlásit příslušnému útvaru policie.
 3. Bdržitel průkazu zbraně nebo provozovatel střelnice, který je povinen nabytí vlastnictví této zbraně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu.
 4. Cdržitel loveckého lístku, který je povinen nabytí vlastnictví této zbraně ohlásit příslušnému krajskému úřadu.
 1. 73.Zbraň kategorie C může držitel zbrojního průkazu nosit pouze
 2. Av rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojních průkazů až po vydání povolení.
 3. Bv rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojních průkazů až po udělení výjimky.
 4. Cv rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojních průkazů až po její registraci.
 1. 74.Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší
 2. A16 let způsobilá k právním úkonům.
 3. B14 let způsobilá k právním úkonům.
 4. C18 let způsobilá k právním úkonům.
 1. 75.Z historické zbraně nebo zbraně jednoranové a dvouranové zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů lze střílet
 2. Ajen na střelnici registrované u příslušného krajského úřadu; tato zbraň nemusí být označena platnou zkušební značkou podle zvláštního právního předpisu.
 3. Bjen na střelnici, s výjimkou divadelních představení, rekonstrukcí historických bitev a jiných kulturních akcí, při nichž se ze zbraní nevystřelují střely; tato zbraň musí být označena platnou zkušební značkou podle zvláštního právního předpisu.
 4. Cjen na místě povoleném příslušným obecním úřadem, kde by střelbou nemohlo dojít k ohrožení života nebo zdraví; tato zbraň nemusí být označena platnou zkušební značkou.
 1. 76.Držitel zbraně kategorie D je povinen zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti
 2. Akorozi a pravidelně ji čistit.
 3. Bzneužití, ztrátě nebo odcizení.
 4. Ctechnickému zastarání.
 1. 77.Držitel zbraně kategorie D mimo jiné
 2. Anesmí zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, nejde-li o místo a účel uvedené v § 15 odstavcích 2 nebo 3 zákona o zbraních.
 3. Bsmí zbraň nosit viditelně na všech veřejnosti přístupných místech, na kterých není toto výslovně zakázáno rozhodnutím Ministerstva vnitra.
 4. Csmí zbraň nosit viditelně pouze tehdy, pokud obdržel předchozí souhlas příslušného útvaru policie.
 1. 78.Držitel zbraně kategorie D nesmí mimo jiné
 2. Azbraň držet, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím návykových látek nebo v důsledku nemoci.
 3. Bzbraň nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci.
 4. Czbraň vlastnit a manipulovat s ní, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím návykových látek nebo v důsledku nemoci.
 1. 79.Držitel zbraně kategorie D mimo jiné
 2. Anesmí převést vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo střelivo do ní na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechat takové osobě.
 3. Bmůže převést vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo střelivo do ní na osobu, která k jejich držení není oprávněna, a může je takové osobě přenechat.
 4. Cnesmí převést vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo střelivo do ní na osobu, která k jejich držení není oprávněna, ale může je takové osobě přenechat.
 1. 80.Doba platnosti zbrojního průkazu je
 2. A10 let a lze jej vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 10 let.
 3. B5 let a lze jej vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 5 let.
 4. C3 roky a lze jej vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 3 roky.
 1. 81.Zbrojní průkaz vydává
 2. AMinisterstvo vnitra na základě žádosti podané fyzickou osobou.
 3. Bpříslušný útvar policie na základě žádosti podané fyzickou osobou.
 4. Cobecní úřad s rozšířenou působností na základě žádosti podané fyzickou osobou.
 1. 82.K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel mimo jiné povinen připojit
 2. Avýpis z Rejstříku trestů.
 3. Bdoklad o odborné způsobilosti.
 4. Cdoklad o spolehlivosti vystavený příslušným obecním úřadem.
 1. 83.K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel mimo jiné povinen připojit
 2. A3 fotografie o rozměru 35x45 mm, odpovídající současné podobě žadatele.
 3. B2 fotografie žadatele, které splňují požadavky technického provedení stanoveného prováděcím právním předpisem.
 4. Cfotografii žadatele, která splňuje požadavky technického provedení stanoveného prováděcím právním předpisem.
 1. 84.Předchozí souhlas jiného členského státu s vydáním zbrojního průkazu nebo prohlášení tohoto jiného členského státu o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků, je povinen předložit žadatel o vydání zbrojního průkazu, který
 2. Aje občanem jiného členského státu.
 3. Bje občanem jiného členského státu či rodinným příslušníkem občana jiného členského státu.
 4. Cmá místo pobytu ještě v jiném členském státě.
 1. 85.Doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů a doklad obdobný opisu z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů ze státu, ve kterém se zdržoval, je povinen předložit žadatel o vydání zbrojního průkazu, který se
 2. Av posledních 5 letech před podáním žádosti*nepřetržitě zdržoval více než 12 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v evropské databázi akreditovaných tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, může požádat příslušný útvar policie o prominutí tohoto požadavku.
 3. Bv posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržoval více než 6 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, předloží čestné prohlášení ve smyslu § 17 odst. 3 zákona o zbraních.
 4. Cv posledních 10 letech před podáním žádosti*nepřetržitě zdržoval více než 24 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, může požádat Ministerstvo vnitra o prominutí tohoto požadavku.
 1. 86.Žadatel o vydání zbrojního průkazu, který má místo pobytu ještě v jiném členském státě, je povinen předložit též
 2. Apředchozí souhlas tohoto členského státu s vydáním zbrojního průkazu nebo prohlášení tohoto členského státu o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.
 3. Bpředchozí souhlas tohoto členského státu s vydáním zbrojního průkazu, pokud je k tomu vyzván příslušným útvarem policie. Souhlas je nutné předložit s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků či v evropské databázi akreditovaných tlumočníků. Povinné obsahové náležitosti tohoto předchozího souhlasu stanoví prováděcí právní předpis.
 4. Cpředchozí souhlas vystavený zastupitelským úřadem tohoto členského státu akreditovaným pro Českou republiku. Pokud je tento souhlas vystaven v anglickém jazyce a příslušný útvar policie nevznese námitky, není nutné zajišťovat překlad souhlasu do jazyka českého vyhotovený tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.
 1. 87.Posudek o zdravotní způsobilosti, který se přikládá dle § 21a zákona o zbraních k přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, nesmí být starší než
 2. A1 měsíc.
 3. B3 měsíce.
 4. C6 měsíců.
 1. 88.Doklad o odborné způsobilosti, který se přikládá k žádosti o vydání zbrojního průkazu, nesmí být starší než
 2. A1 rok.
 3. B2 roky.
 4. C6 měsíců.
 1. 89.Příslušný útvar policie přeruší řízení o vydání zbrojního průkazu v případě,
 2. Aže proti žadateli bylo zahájeno stíhání pro přečin uvedený v § 16 zákona o zbraních.
 3. Bže proti žadateli bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v § 22 zákona o zbraních.
 4. Cže proti žadateli bylo zahájeno řízení pro přestupek uvedený v § 20 zákona o zbraních.
 1. 90.Příslušný útvar policie vydá zbrojní průkaz fyzické osobě, která
 2. Amá místo pobytu na území České republiky, dosáhla předepsaného věku, je způsobilá k právním úkonům, je zdravotně způsobilá, je odborně způsobilá, je bezúhonná a spolehlivá.
 3. Bmá místo pobytu na území České republiky nebo na území jiného členského státu Evropské unie, dosáhla předepsané věkové hranice trestní odpovědnosti, je odborně způsobilá, je bezúhonná a spolehlivá.
 4. Cv posledních 5 letech před podáním žádosti nepřetržitě pobývala na území České republiky, dosáhla předepsaného věku, je způsobilá k právním úkonům, je zdravotně způsobilá a odborně způsobilá.
 1. 91.Pokud zákon o zbraních nestanoví jinak, lze zbrojní průkaz skupiny A, D nebo E vydat jen osobě
 2. Astarší 21 let.
 3. Bstarší 18 let.
 4. Cstarší 16 let.
 1. 92.Pokud zákon o zbraních nestanoví jinak, lze vydat zbrojní průkaz skupiny B nebo C jen osobě
 2. Astarší 12 let.
 3. Bstarší 21 let.
 4. Cstarší 18 let.
 1. 93.Zbrojní průkaz skupiny B lze vydat osobě, která je členem občanského sdružení zabývajícího se sportovní činností podle národních nebo mezinárodních pravidel a řádů a součástí této činnosti je střelba a která je starší
 2. A15 let.
 3. B14 let.
 4. C12 let.
 1. 94.Zbrojní průkaz skupiny C lze vydat žáku střední školy nebo středního odborného učiliště, pokud v osnovách školy nebo učiliště je zahrnuta výuka myslivosti, staršímu
 2. A15 let.
 3. B14 let.
 4. C16 let.
 1. 95.Zbrojní průkaz skupiny D lze vydat žáku střední školy nebo středního odborného učiliště, pokud v osnovách školy nebo učiliště je zahrnuta výuka puškařského oboru nebo střeliva, staršímu
 2. A15 let.
 3. B16 let.
 4. C18 let.
 1. 96.Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu posuzuje podle zákona upravujícího poskytování specifických zdravotních služeb mimo jiné
 2. Aodborný lékař na základě výsledku lékařské prohlídky.
 3. Bregistrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství.
 4. Codborný lékař na základě výsledku psychologického vyšetření.
 1. 97.Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu posuzuje podle zákona upravujícího poskytování specifických zdravotních služeb mimo jiné
 2. Aoční lékař na základě komplexní diagnostiky zraku.
 3. Bposkytovatel pracovnělékařských služeb, jde-li o žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D a držitele zbrojního průkazu skupiny D, který je zaměstnancem držitele zbrojní licence; žádá-li tento žadatel také o vydání zbrojního průkazu jiných skupin, je poskytovatel pracovnělékařských služeb oprávněn posoudit zdravotní způsobilost žadatele také v rozsahu jiných skupin zbrojního průkazu.
 4. Codborný lékař na základě výsledku psychologického vyšetření.
 1. 98.Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu posuzuje podle zákona upravujícího poskytování specifických zdravotních služeb mimo jiné
 2. Aposkytovatel zdravotních služeb v oboru neurologie na základě příslušného odborného vyšetření.
 3. Bregistrující poskytovatel se specializací v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo v oboru všeobecné praktické lékařství, jde-li o žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny B nebo C, který je mladší než 19 let.
 4. Cv případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny B, který je mladší než 15 let, ošetřující lékař na základě vyjádření školy, jejímž žákem je žadatel.
 1. 99.Posuzujícím lékařem poskytovatele příslušného k vydání lékařského posudku pro žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu je
 2. Ainternista nebo psychiatr, u kterého je žadatel o zbrojní průkaz nebo držitel zbrojního průkazu registrován k léčebné péči.
 3. Bpraktický lékař nebo psychiatr, u kterého je žadatel o zbrojní průkaz nebo držitel zbrojního průkazu v závodní preventivní péči nebo psychiatrické péči.
 4. Clékař se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství, v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo v oboru pracovní lékařství.
 1. 100.Žadatel o vydání zbrojního průkazu prokazuje odbornou způsobilost zkouškou, jejíž místo a čas konání určuje
 2. AMinisterstvo vnitra.
 3. Bprovozovatel střelnice.
 4. Cpříslušný útvar policie.
 1. 101.Teoretická část zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu se provádí formou písemného testu a žadatel při ní osvědčuje mimo jiné znalost
 2. Azákona, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití.
 3. Bzákona o Policii České republiky a zákona o obecní policii.
 4. Czvláštních právních předpisů upravujících oprávněné použití zbraně.
 1. 102.Praktická část zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu se skládá
 2. Aze zjištění znalosti povelů používaných na střelnici a střelby na pohyblivý nebo pevný cíl.
 3. Bze zjištění znalosti provozního řádu střelnice a střelby na pohyblivý cíl.
 4. Cze zjištění znalosti bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a střelby na pevný cíl.
 1. 103.Ke zkoušce odborné způsobilosti se žadatel o vydání zbrojního průkazu přihlašuje
 2. Ana předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis.
 3. Bna tiskopise, jehož vzor stanoví příslušný útvar policie.
 4. Cosobně u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
 1. 104.Termín a místo konání zkoušky odborné způsobilosti musí být žadateli o vydání zbrojního průkazu oznámeny nejpozději
 2. A5 dnů přede dnem konání zkoušky.
 3. B10 dnů přede dnem konání zkoušky.
 4. C20 dnů přede dnem konání zkoušky.
 1. 105.Pokud žadatel o vydání zbrojního průkazu při zkoušce odborné způsobilosti neuspěl, může se znovu přihlásit ke zkoušce nejdříve po uplynutí
 2. A6 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky.
 3. B3 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky.
 4. C1 měsíce ode dne neúspěšného vykonání zkoušky.
 1. 106.Náklady spojené s provedením zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, včetně odměny zkušebního komisaře, hradí
 2. Apříslušný útvar policie.
 3. Bjen držitel zbrojní licence.
 4. Cžadatel; může je hradit i držitel zbrojní licence.
 1. 107.Žadatel o vydání zbrojního průkazu, který není ke dni podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu držitelem zbrojního průkazu nebo muničního průkazu, je povinen k přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti připojit
 2. Aposudek o zdravotní způsobilosti.
 3. Bčestné prohlášení o zdravotní způsobilosti.
 4. Cvýpis z evidence Rejstříku trestů.
 1. 108.Doklad o odborné způsobilosti na úseku zbraní a střeliva vystavený žadateli o vydání zbrojního průkazu v jiném členském státě
 2. Amůže žadatel o vydání zbrojního průkazu připojit k žádosti jako náhradu za doklad o odborné způsobilosti vydávaný zkušebním komisařem dle § 21 odst. 1 zákona o zbraních.
 3. Bmůže žadatel o vydání zbrojního průkazu připojit k žádosti jako náhradu za doklad o odborné způsobilosti vydávaný zkušebním komisařem dle § 21 odst. 1 zákona o zbraních pouze tehdy, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie.
 4. Cnení v zákoně o zbraních uveden jako rovnocenná náhrada za doklad o odborné způsobilosti vydávaný zkušebním komisařem dle § 21 odst. 1 zákona o zbraních.
 1. 109.Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocně uznán vinným
 2. Atrestným činem uvedeným v § 22 odst. 1 zákona o zbraních nebo kdo byl v cizině pravomocně uznán vinným činem, jehož znaky odpovídají znakům některého z trestných činů uvedených v § 22 odst. 1 zákona o zbraních.
 3. Bz přestupku na úseku zbraní a střeliva uvedeného v § 22 odst. 1 zákona o zbraních nebo kdo byl v cizině pravomocně uznán vinným činem, jehož znaky odpovídají znakům některého z přestupků uvedených v § 22 odst. 1 zákona o zbraních.
 4. Cz jiného správního deliktu uvedeného v § 22 odst. 1 zákona o zbraních, nebo kdo byl v cizině pravomocně uznán vinným činem, jehož znaky odpovídají znakům některého z jiných správních deliktů uvedených v § 22 odst. 1 zákona o zbraních.
 1. 110.Za účelem posouzení bezúhonnosti fyzické osoby
 2. Apožádá příslušný útvar policie o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů.
 3. Bpřipojí žadatel o vydání zbrojního průkazu k žádosti o jeho vydání výpis z evidence Rejstříku trestů.
 4. Cpřipojí žadatel o vydání zbrojního průkazu k žádosti o jeho vydání písemný souhlas opravňující příslušný útvar policie požádat o opis z evidence Rejstříku trestů.
 1. 111.Při posuzování bezúhonnosti fyzické osoby, která je žadatelem o vydání zbrojního průkazu, příslušný útvar policie k zahlazení odsouzení podle zvláštního právního předpisu a k jiným případům, v nichž nastává účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen
 2. Anepřihlíží.
 3. Bpřihlíží.
 4. Cpřihlíží pouze tehdy, pokud tak rozhodne Ministerstvo spravedlnosti.
 1. 112.Ten, jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno a dosud neuplynula zkušební doba, v níž má být rozhodnuto, zda se osvědčil
 2. Ase nepovažuje podle zákona o zbraních za spolehlivého.
 3. Bse nepovažuje podle zákona o zbraních za bezúhonného.
 4. Cse považuje podle zákona o zbraních za spolehlivého.
 1. 113.Ten, kdo prokazatelně nadměrně požívá alkoholické nápoje nebo prokazatelně požívá návykové látky
 2. Ase považuje podle zákona o zbraních za spolehlivého.
 3. Bse nepovažuje podle zákona o zbraních za způsobilého.
 4. Cse nepovažuje podle zákona o zbraních za spolehlivého.
 1. 114.Za účelem posouzení spolehlivosti fyzické osoby
 2. Aje příslušný útvar policie oprávněn vyžádat si opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.
 3. Bpřipojí žadatel o vydání zbrojního průkazu k žádosti o jeho vydání výpis z evidence Rejstříku trestů.
 4. Cpřipojí žadatel o vydání zbrojního průkazu k žádosti o jeho vydání prohlášení o spolehlivosti vystavené příslušným obecním úřadem.
 1. 115.Žádost o vydání nového zbrojního průkazu předkládá držitel zbrojního průkazu příslušnému útvaru policie
 2. Anejméně jeden měsíc a nejdříve 4 měsíce před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu.
 3. Bnejméně dva měsíce a nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu.
 4. Cnejméně tři měsíce a nejdříve 5 měsíců před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu.
 1. 116.K žádosti o vydání nového zbrojního průkazu držitel zbrojního průkazu doklad o odborné způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo
 2. Apřipojuje.
 3. Bpřipojuje pouze na žádost příslušného útvaru policie.
 4. Cnepřipojuje.
 1. 117.Vyhoví-li příslušný útvar policie žádosti o vydání nového zbrojního průkazu, vydá nový zbrojní průkaz výměnou za průkaz dosavadní s dobou platnosti
 2. A3 let navazující na dobu platnosti stávajícího platného zbrojního průkazu.
 3. B10 let navazující na dobu platnosti stávajícího platného zbrojního průkazu.
 4. C6 let navazující na dobu platnosti stávajícího platného zbrojního průkazu.
 1. 118.Doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů a doklad obdobný opisu z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů ze státu, ve kterém se zdržoval, je povinen předložit žadatel o vydání nového zbrojního průkazu, který se
 2. Av době od vydání dosavadního zbrojního průkazu nepřetržitě zdržoval více než 12 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v evropské databázi akreditovaných tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, může požádat příslušný útvar policie o prominutí tohoto požadavku.
 3. Bv době od vydání dosavadního zbrojního průkazu nepřetržitě zdržoval více než 6 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, předloží čestné prohlášení ve smyslu § 24 odst. 2 zákona o zbraních.
 4. Cv době od vydání dosavadního zbrojního průkazu nepřetržitě zdržoval více než 24 měsíců mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, může požádat Ministerstvo vnitra o prominutí tohoto požadavku.
 1. 119.Příslušný útvar policie žádost o vydání nového zbrojního průkazu zamítne,
 2. Anebudou-li splněny podmínky zdravotní způsobilosti, bezúhonnosti nebo spolehlivosti stanovené pro vydání zbrojního průkazu.
 3. Bnebudou-li splněny podmínky osobnostní způsobilosti a bezkonfliktního společenského chování stanovené pro vydání zbrojního průkazu.
 4. Cnebude-li ke dni podání žádosti splněna podmínka společenské způsobilosti stanovená pro vydání zbrojního průkazu. Splnění podmínky zdravotní způsobilosti musí žadatel doložit pouze tehdy, pokud je k tomu písemně vyzván příslušným útvarem policie.
 1. 120.K žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit
 2. Adoklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 1 roku, posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 3 měsíců a 1 fotografii.
 3. Bdoklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 3 měsíců, posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 1 měsíce a 1 fotografii.
 4. Cdoklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 1 roku, posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 6 měsíců a 2 fotografie.
 1. 121.Ukončil-li držitel zbrojního průkazu pobyt na území České republiky
 2. Aplatnost zbrojního průkazu nezaniká.
 3. Bpříslušný útvar policie platnost zbrojního průkazu pozastaví.
 4. Cpříslušný útvar policie rozhoduje o zániku platnosti zbrojního průkazu.
 1. 122.Pokud je ohlášena ztráta nebo odcizení zbrojního průkazu
 2. Ajeho platnost zaniká.
 3. Bpříslušný útvar policie pozastaví jeho platnost.
 4. Cpříslušný útvar policie rozhoduje o zániku jeho platnosti.
 1. 123.Pokud zbrojní průkaz obsahuje neoprávněně provedené změny nebo obsahuje nesprávné údaje, které nejsou způsobeny z důvodu změny místa pobytu
 2. Apříslušný útvar policie rozhoduje o zániku jeho platnosti.
 3. Bpříslušný útvar policie pozastaví jeho platnost.
 4. Cpříslušný útvar policie jej odejme.
 1. 124.Je-li zbrojní průkaz poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost
 2. Ajeho platnost se zkracuje.
 3. Bpříslušný útvar policie rozhoduje o zániku jeho platnosti.
 4. Cpříslušný útvar policie jej odejme.
 1. 125.Jestliže držitel zbrojního průkazu pozbyl způsobilost k právním úkonům, rozhodne příslušný útvar policie
 2. Ao zajištění zbrojního průkazu.
 3. Bo odnětí zbrojního průkazu.
 4. Co zadržení zbrojního průkazu.
 1. 126.Jestliže držitel zbrojního průkazu pozbyl zdravotní způsobilost, rozhodne příslušný útvar policie
 2. Ao odnětí zbrojního průkazu.
 3. Bo zajištění zbrojního průkazu.
 4. Co zadržení zbrojního průkazu.
 1. 127.Jestliže držitel zbrojního průkazu přestal splňovat podmínky bezúhonnosti nebo spolehlivosti, rozhodne příslušný útvar policie
 2. Ao zadržení zbrojního průkazu.
 3. Bo zajištění zbrojního průkazu.
 4. Co odnětí zbrojního průkazu.
 1. 128.Odvolání proti rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu
 2. Anemá odkladný účinek a držitel zbrojního průkazu je povinen zbrojní průkaz, průkaz zbraně, zbraň, střelivo a zakázaný doplněk zbraně neprodleně odevzdat příslušnému útvaru policie.
 3. Bmá odkladný účinek a držitel zbrojního průkazu není povinen tento průkaz odevzdat příslušnému útvaru policie.
 4. Cmá odkladný účinek a držitel zbrojního průkazu je povinen do 10 pracovních dní po dni nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání odevzdat příslušnému útvaru policie zbraň kategorie A, B nebo C, a to ve stavu vylučujícím okamžité použití.
 1. 129.Zaměstnanec České národní banky zajišťující fyzickou ochranu objektů této banky
 2. Anesmí zbraň nosit viditelně.
 3. Bmůže zbraň nosit viditelně jen v souvislosti s plněním svých pracovních úkolů.
 4. Cmůže zbraň nosit viditelně, i když neplní své pracovní úkoly.
 1. 130.Zbraň kategorie A, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo uděleno povolení, nebo zbraň kategorie C, je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet pro sběratelské účely držitel zbrojního průkazu
 2. Askupiny D.
 3. Bskupiny A.
 4. Cskupiny E.
 1. 131.Střelivo do zbraně kategorie A, B nebo C, nejvíce však 3 kusy téhož druhu, ráže, značky a výrobního provedení, anebo 1 nejmenší spotřebitelské balení, je oprávněn pro sběratelské účely nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit držitel zbrojního průkazu
 2. Askupiny A.
 3. Bskupiny D.
 4. Cskupiny E.
 1. 132.Podle účelu užívání je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit zakázaný doplněk zbraně, na který mu byla udělena výjimka, sportovní nebo loveckou zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo sportovní nebo loveckou zbraň kategorie C, držitel zbrojního průkazu
 2. Askupiny A.
 3. Bskupiny B nebo C.
 4. Cskupiny A nebo C.
 1. 133.Držitel zbrojního průkazu skupiny B nebo C je mimo jiné oprávněn nabývat do vlastnictví, držet, popřípadě nosit střelivo nebo jednotlivé části nábojů do
 2. Azbraní kategorie A nebo D. Střelivo a jednotlivé části nábojů smí nosit viditelně.
 3. Bzbraní kategorie B nebo C. Střelivo a jednotlivé části nábojů nesmí nosit viditelně.
 4. Czbraní kategorie D nebo E. Střelivo a jednotlivé části nábojů nesmí nosit viditelně.
 1. 134.Držitel zbrojního průkazu skupiny D je mimo jiné oprávněn při výkonu zaměstnání nebo povolání
 2. Adržet zbraň kategorie D nebo E, na kterou má jeho zaměstnavatel vydán průkaz zbraně k účelům, pro které byla vydána zbrojní licence. K této zbrani je oprávněn držet střelivo.
 3. Bnosit zbraň kategorie B, D a E, na kterou má jeho zaměstnavatel vydán průkaz zbraně k účelům, pro které byla vydána zbrojní licence. K této zbrani je oprávněn nosit střelivo.
 4. Cnosit nebo držet zbraň kategorie A, B nebo C, na kterou má jeho zaměstnavatel vydán průkaz zbraně k účelům, pro které byla vydána zbrojní licence. K této zbrani je oprávněn držet nebo nosit i střelivo.
 1. 135.Strážník obecní policie
 2. Aje oprávněn nosit zbraň viditelně při plnění úkolů obecní policie.
 3. Bnesmí zbraň nosit viditelně.
 4. Cmůže zbraň nosit viditelně, i když neplní své pracovní úkoly.
 1. 136.Držitel zbrojního průkazu skupiny D je mimo jiné oprávněn při výkonu zaměstnání nebo povolání
 2. Anosit nejvíce 3 zbraně kategorie B nebo C a střelivo do těchto zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném; dlouhou zbraň a střelivo do této zbraně nesmí nosit viditelně.
 3. Bnosit nejvíce 3 zbraně kategorie A nebo C a střelivo do těchto zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném; zbraň a střelivo do této zbraně smí nosit viditelně, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie.
 4. Cnosit nejvíce 2 zbraně kategorie A, B nebo C a střelivo do těchto zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném; zbraň a střelivo do této zbraně nesmí nosit viditelně.
 1. 137.Zaměstnanec poskytovatele bezpečnostních služeb zajišťující fyzickou ochranu objektů státních jaderných zařízení
 2. Anesmí zbraň nosit viditelně.
 3. Bmůže zbraň nosit viditelně jen v souvislosti s plněním svých pracovních úkolů.
 4. Cmůže zbraň nosit viditelně, i když neplní své pracovní úkoly.
 1. 138.Držitel zbrojního průkazu skupiny E je oprávněn mimo jiné nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit
 2. Azbraň kategorie B, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie C, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie D.
 3. Bzbraň kategorie A, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie C, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie D.
 4. Czbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C.
 1. 139.Držitel zbrojního průkazu skupiny E je oprávněn mimo jiné nabývat do vlastnictví
 2. Astřelivo do všech zbraní kategorie B nebo C.
 3. Bstřelivo do zbraní kategorie A, B nebo C, které je oprávněn držet, a to po předložení zbrojního průkazu. Toto střelivo je oprávněn nosit, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie.
 4. Cstřelivo pouze do zbraně, kterou je oprávněn držet, a to po předložení průkazu zbraně. Toto střelivo je oprávněn také držet nebo nosit.
 1. 140.Držitel zbrojního průkazu skupiny E je mimo jiné oprávněn
 2. Anosit nejvíce 1 zbraň a střelivo do této zbraně; střelivo smí nosit viditelně.
 3. Bnosit nejvíce 2 zbraně a střelivo do těchto zbraní; zbraně ani střelivo nesmí nosit viditelně.
 4. Cnosit nejvíce 3 zbraně a střelivo do těchto zbraní; zbraně a střelivo smí nosit viditelně, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie.
 1. 141.Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen
 2. Azabezpečit zbraň kategorie A, B nebo C a střelivo.
 3. Bzabezpečit zbraň kategorie B, C nebo E a střelivo.
 4. Czabezpečit zbraň kategorie B, D nebo E a střelivo.
 1. 142.Držitel zbrojního průkazu
 2. Asmí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze pokud se jedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku.
 3. Bsmí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze na střelnici registrované u příslušného krajského úřadu nebo na místě, které bylo ke střelbě schváleno příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku.
 4. Csmí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu, nebo na střelnici, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku.
 1. 143.Držitel zbrojního průkazu je dle zákona o zbraních mimo jiné povinen
 2. Azabezpečit zbrojní průkaz a doklad o odborné způsobilosti proti zneužití, ztrátě nebo odcizení, a to uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo ocelové skříně.
 3. Bzabezpečit zbrojní průkaz a průkaz zbraně proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.
 4. Czabezpečit evropský zbrojní pas a zbrojní průkaz proti zneužití, poškození, ztrátě nebo odcizení, a to uložením do uzamykatelné ocelové skříně splňující požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.
 1. 144.Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen
 2. Apředložit na výzvu příslušného útvaru policie zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo do této zbraně a příslušné doklady.
 3. Bpředložit na výzvu Ministerstva vnitra nebo Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo do této zbraně a příslušné doklady.
 4. Cpředložit na výzvu příslušného útvaru policie zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, B nebo D, střelivo do této zbraně a příslušné doklady ke kontrole, zda je používáno rážově odpovídající střelivo.
 1. 145.Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen
 2. Aneprodleně ohlásit kterémukoli útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně kategorie A, B nebo C, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně; v případě ztráty nebo odcizení zbraně kategorie A, B nebo C odevzdat též průkaz zbraně.
 3. Bneprodleně ohlásit příslušnému útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně kategorie B, D nebo E, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně.
 4. Cneprodleně ohlásit kterémukoli útvaru policie poškození nebo odcizení zbraně kategorie A, D nebo E, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo zbrojní licence.
 1. 146.Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen provést u příslušného útvaru policie výměnu zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně za nový, pokud u něho došlo ke změně jména nebo příjmení, do
 2. A5 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně, a zároveň odevzdat doklady původní.
 3. B10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně, a zároveň odevzdat doklady původní.
 4. C15 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně, a zároveň odevzdat doklady původní.
 1. 147.Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen
 2. Amít u sebe zbrojní průkaz a zbrojní licenci, jestliže má u sebe zbraň kategorie D, E nebo F nebo střelivo do této zbraně.
 3. Bmít u sebe zbrojní průkaz a průkaz zbraně, jestliže má u sebe zbraň kategorie D, F nebo G nebo střelivo do této zbraně.
 4. Cmít u sebe zbrojní průkaz a průkaz zbraně, jestliže má u sebe zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně.
 1. 148.Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen odevzdat zbrojní průkaz
 2. Ado 5 dnů ode dne zániku jeho platnosti příslušnému útvaru policie; je-li držitelem zbraně, střeliva nebo zakázaného doplňku zbraně, odevzdá je i s průkazem zbraně.
 3. Bdo 10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti příslušnému útvaru policie; je-li držitelem zbraně, střeliva nebo zakázaného doplňku zbraně, odevzdá je i s průkazem zbraně.
 4. Cdo 30 dnů ode dne zániku jeho platnosti příslušnému útvaru policie; je-li držitelem zbraně, střeliva nebo zakázaného doplňku zbraně, odevzdá je i s průkazem zbraně.
 1. 149.Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen ohlásit
 2. Ado 5 pracovních dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně, opravu nebo úpravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně.
 3. Bdo 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně, opravu nebo úpravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně.
 4. Cdo 30 dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně, opravu nebo úpravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně.
 1. 150.Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen podrobit se při nošení zbraně nebo jakékoliv manipulaci s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném na výzvu
 2. Azaměstnance obecní policie orientační zkoušce, popřípadě lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
 3. Bpracovníka Ministerstva vnitra orientační zkoušce, popřípadě lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
 4. Cpříslušníka policie orientační zkoušce, popřípadě odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
 1. 151.Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen neprodleně ohlásit
 2. AMinisterstvu vnitra použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany.
 3. Bobecnímu úřadu použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany.
 4. Cútvaru policie použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany.
 1. 152.Držitel zbrojního průkazu je mimo jiné povinen umožnit
 2. Apříslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie A.
 3. BMinisterstvu vnitra vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie A.
 4. Cpříslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie B nebo D.
 1. 153.Držitel zbrojního průkazu skupiny D je povinen podrobit se lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře
 2. Ave lhůtě 2 měsíců přede dnem uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu. Vydaný posudek o zdravotní způsobilosti je povinen odevzdat příslušnému útvaru policie nejpozději ke dni uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu.
 3. Bve lhůtě 4 měsíců přede dnem uplynutí 40 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu. Vydaný posudek o zdravotní způsobilosti je povinen odevzdat příslušnému útvaru policie nejpozději ke dni uplynutí 40 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu.
 4. Cve lhůtě 3 měsíců přede dnem uplynutí 30 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu. Vydaný posudek o zdravotní způsobilosti je povinen odevzdat příslušnému útvaru policie nejpozději ke dni uplynutí 30 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu.
 1. 154.Držitel zbrojního průkazu
 2. Aby neměl bez odpovídajícího důvodu nosit zbraň na veřejnosti nebo na místě veřejně přístupném, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek nebo v důsledku nemoci. Manipulovat s ní v tomto stavu na výše uvedených místech může pouze za účelem bezpečného vybití zbraně, a to pod dohledem jiného držitele zbrojního průkazu.
 3. Bnesmí nosit zbraň nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejně přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci.
 4. Csmí nosit zbraň nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejně přístupném v malém rozsahu manipulovat i tehdy, pokud je jeho schopnost k této činnosti mírně snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci.
 1. 155.Držitel zbrojního průkazu nesmí mimo jiné nosit zbraň kategorie A, B nebo C
 2. Ana kterou nebyl vydán zbrojní průkaz.
 3. Bna kterou nebyl vydán zbrojní průvodní list.
 4. Cna kterou nebyl vydán průkaz zbraně.
 1. 156.Držitel zbrojního průkazu nesmí mimo jiné
 2. Astřílet ze zbraně, která je označena zkušební značkou starší 10 let.
 3. Bstřílet ze zbraně, která není označena certifikační značkou výrobce zbraně, nebo používat přebíjené střelivo starší 5 let.
 4. Cstřílet ze zbraně, která není označena zkušební značkou, nebo používat střelivo, které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení.
 1. 157.Držitel zbrojního průkazu skupiny B je mimo jiné
 2. Apovinen přepravovat držené zbraně na místa, kde je oprávněn je nosit, ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití.
 3. B povinen přepravovat držené zbraně na místa, kde je oprávněn je nosit, pouze ve stavu vylučujícím jejich okamžité použití a v uzavřeném obalu.
 4. Cpovinen přepravovat držené zbraně na místa, kde je oprávněn je nosit, jen ve stavu nevylučujícím jejich okamžité použití; při této přepravě není oprávněn používat dopravní prostředek veřejné hromadné dopravy.
 1. 158.Držitel zbrojního průkazu skupiny C je mimo jiné povinen
 2. Apřepravovat drženou zbraň na místo, kde je oprávněn ji nosit, ve stavu nevylučujícím její okamžité použití; používá-li při této přepravě dopravní prostředek veřejné hromadné dopravy, není povinen tuto zbraň přepravovat v uzavřeném pevném obalu.
 3. Bpřepravovat drženou zbraň na místo, kde je oprávněn ji nosit, pouze ve stavu vylučujícím její okamžité použití; používá-li při této přepravě dopravní prostředek veřejné hromadné dopravy, je povinen tuto zbraň přepravovat v uzavřeném obalu.
 4. Cpřepravovat nošenou zbraň na místo, kde je oprávněn ji nosit, pokud možno ve stavu znesnadňujícím její použití; při této přepravě není za žádných okolností oprávněn používat dopravní prostředek veřejné hromadné dopravy.
 1. 159.Zkušebního komisaře jmenuje na základě žádosti fyzické osoby na dobu
 2. A5 let příslušný útvar policie.
 3. B10 let Policejní prezidium České republiky.
 4. C5 let Ministerstvo vnitra.
 1. 160.Dokladem o jmenování zkušebním komisařem je
 2. Aprůkaz zkušebního komisaře, který vydává Ministerstvo vnitra.
 3. Bosvědčení zkušebního komisaře, které vydává Ministerstvo vnitra.
 4. Cprůkaz zkušebního komisaře, který vydává příslušný útvar policie.
 1. 161.Zkušebním komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která mimo jiné
 2. Adosáhla věku 20 let.
 3. Bdosáhla věku 25 let.
 4. Cdosáhla věku 30 let.
 1. 162.Zkušebním komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která má mimo jiné
 2. Aminimálně vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně.
 3. Bminimálně úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání.
 4. Cminimálně vyšší odborné vzdělání.
 1. 163.Zkušebním komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která mimo jiné
 2. Aprokázala zkouškou odbornou způsobilost před zkušební komisí jmenovanou policejním prezidentem.
 3. Bprokázala zkouškou odbornou způsobilost před zkušební komisí jmenovanou příslušným útvarem policie.
 4. Cprokázala zkouškou odbornou způsobilost před zkušební komisí jmenovanou ministrem vnitra.
 1. 164.Zkušebním komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je mimo jiné
 2. Adržitelem zbrojního průkazu skupiny A, B, C, D nebo E.
 3. Bdržitelem zbrojní licence skupiny A, B nebo C.
 4. Cdržitelem evropského zbrojního pasu skupiny A, B, C, D nebo E.
 1. 165.Ministerstvo vnitra, které eviduje žádosti o jmenování zkušebním komisařem, oznámí termín a místo konání zkoušky tak, aby bylo žadateli doručeno nejpozději do
 2. A5 pracovních dnů přede dnem konání zkoušky.
 3. B10 dnů přede dnem konání zkoušky.
 4. C14 dnů přede dnem konání zkoušky.
 1. 166.Ministerstvo vnitra odvolá zkušebního komisaře před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, mimo jiné jestliže
 2. Amu byla odebrána zbrojní licence.
 3. Bpřestal být držitelem zbrojního průkazu skupiny A, B, C, D nebo E.
 4. Co to požádá příslušný útvar policie nebo obecní policie.
 1. 167.Zkušebního komisaře, který závažným způsobem nebo opakovaně porušil právní předpisy upravující zkoušku odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, odvolá
 2. Apříslušný útvar policie.
 3. BPolicejní prezidium České republiky.
 4. CMinisterstvo vnitra.
 1. 168.Zkušebního komisaře, který požádal o odvolání před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, odvolá
 2. Apříslušný útvar policie.
 3. BMinisterstvo vnitra.
 4. CPolicejní prezidium České republiky.
 1. 169.Zkušební komisař, který byl odvolán, protože závažných způsobem nebo opakovaně porušil právní předpisy upravující zkoušku odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, může požádat o jmenování zkušebním komisařem nejdříve po uplynutí
 2. A6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání.
 3. B1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání.
 4. C3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání.
 1. 170.Ministerstvo vnitra pozastaví činnost zkušebního komisaře před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, jestliže mu byl
 2. Auložen kázeňský trest.
 3. Bzajištěn zbrojní průkaz; tuto skutečnost je zkušební komisař povinen bezprostředně oznámit Ministerstvu vnitra.
 4. Czničen zbrojní průkaz; tuto skutečnost je zkušební komisař povinen oznámit Ministerstvu vnitra do 5 pracovních dnů.
 1. 171.Zkušebnímu komisaři, který je důvodně podezřelý, že závažným způsobem nebo opakovaně porušil právní předpisy upravující zkoušku odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, pozastaví činnost
 2. Apříslušný útvar policie.
 3. BPolicejní prezidium České republiky.
 4. CMinisterstvo vnitra.
 1. 172.Na základě žádosti podané fyzickou osobou nebo právnickou osobou na předepsaném tiskopise vydává zbrojní licenci
 2. Apříslušný útvar policie.
 3. BMinisterstvo vnitra.
 4. CMinisterstvo průmyslu a obchodu.
 1. 173.Žádost o vydání zbrojní licence může podat
 2. Apouze podnikající právnická osoba.
 3. Bpodnikající i nepodnikající právnická osoba. Fyzická osoba může žádost podat pouze ve výjimečných a odůvodněných případech, a to pouze pokud obdrží předběžný souhlas Ministerstva vnitra a Ministerstva průmyslu a obchodu.
 4. Cprávnická nebo fyzická osoba.
 1. 174.Návrh vnitřního předpisu dle § 39 odst. 1 písm. d) zákona o zbraních
 2. Aje žadatel povinen připojit k žádosti o vydání zbrojní licence.
 3. Bje žadatel povinen připojit k žádosti o vydání zbrojní licence pouze tehdy, pokud je k tomu vyzván příslušným útvarem policie.
 4. Cje žadatel povinen připojit k žádosti o vydání zbrojní licence pouze tehdy, pokud následně jako držitel zbrojní licence zamýšlí přechovávat více než 100 kusů zbraní kategorie A, B nebo C nebo více než 200 000 kusů střeliva do těchto zbraní.
 1. 175.Výpis ze živnostenského rejstříku za účelem posouzení žádosti o vydání zbrojní licence
 2. Ažadatel připojí k žádosti o vydání zbrojní licence.
 3. Bžadatel připojí k žádosti o vydání zbrojní licence pouze tehdy, pokud je k tomu vyzván příslušným útvarem policie.
 4. Csi opatří příslušný útvar policie.
 1. 176.Držitel zbrojní licence žádá o rozšíření skupin zbrojní licence
 2. Apříslušný útvar policie na předepsaném tiskopise.
 3. BMinisterstvo vnitra na předepsaném tiskopise.
 4. CMinisterstvo průmyslu a obchodu.
 1. 177.Pominul-li důvod, pro který byla vydána zbrojní licence, rozhodne příslušný útvar policie mimo jiné o
 2. Azajištění licence.
 3. Bodnětí licence.
 4. Czadržení licence.
 1. 178.Jestliže držitel zbrojní licence opakovaně porušuje ustanovení zákona o zbraních a svým jednáním tak představuje vážné nebezpečí pro vnitřní pořádek a bezpečnost, může příslušný útvar policie rozhodnout o
 2. Azajištění licence.
 3. Bodnětí licence.
 4. Czadržení licence.
 1. 179.Pokud odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby, fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce, je-li ustanoven, přestanou splňovat podmínku bezúhonnosti nebo spolehlivosti dle § 22 a § 23 zákona o zbraních, rozhodne mimo jiné příslušný útvar policie o
 2. Aodnětí licence.
 3. Bzajištění licence.
 4. Czadržení licence.
 1. 180.Držitel zbrojní licence skupiny F je mimo jiné oprávněn za účelem výuky nebo výcviku svěřit za dohledu oprávněné osoby zbraň, střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně, kterou je oprávněn držet; zbraň kategorie A nebo střelivo do této zbraně je oprávněn svěřit
 2. Apouze držiteli zbrojního průkazu skupiny B nebo E.
 3. Bpouze držiteli zbrojního průkazu skupiny B.
 4. Cpouze držiteli zbrojního průkazu skupiny D.
 1. 181.Držitel zbrojní licence skupiny G je mimo jiné oprávněn přenechávat zbraň nebo střelivo, které je oprávněn držet k plnění úkolů stanovených ve zbrojní licenci, držiteli
 2. Azbrojního průkazu skupiny D, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru.
 3. Bzbrojního průkazu skupiny E nebo B, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru.
 4. Czbrojního průkazu skupiny E, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru již nejméně 2 roky a dosáhl věku 30 let.
 1. 182.Držitel zbrojní licence je mimo jiné povinen odevzdat příslušnému útvaru policie
 2. Ado 5 pracovních dnů ode dne zániku platnosti zbrojní licence zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo a průkaz zbraně, je-li jejich držitelem.
 3. Bdo 10 pracovních dnů ode dne zániku platnosti zbrojní licence zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo a průkaz zbraně, je-li jejich držitelem.
 4. Cdo 15 dnů ode dne zániku platnosti zbrojní licence zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo a průkaz zbraně, je-li jejich držitelem.
 1. 183.Držitel zbrojní licence je mimo jiné povinen ustanovit zbrojíře do
 2. A10 pracovních dnů od ukončení činnosti stávajícího zbrojíře a oznámit tuto změnu do 5 pracovních dnů příslušnému útvaru policie. Příslušný útvar policie může vůči nově jmenovanému zbrojíři vznést námitky a vyzvat k jeho neprodlenému odvolání.
 3. B30 dnů od ukončení činnosti stávajícího zbrojíře a oznámit tuto změnu do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie.
 4. C15 pracovních dnů od ukončení činnosti stávajícího zbrojíře a oznámit tuto změnu do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie. Zbrojířem nemůže být ustanovena osoba, která je k držiteli zbrojní licence v pracovním poměru.
 1. 184.Držitel zbrojní licence je mimo jiné povinen ohlásit příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně nebo opravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně
 2. Ado 15 pracovních dnů.
 3. Bdo 20 dnů.
 4. Cdo 10 pracovních dnů.
 1. 185.Držitel zbrojní licence je mimo jiné povinen
 2. Akontrolovat, zda zbraň nebo střelivo nejsou používány k jiným účelům, než které jsou uvedeny ve zbrojní licenci, nebo zda nejsou používány osobami bez zbrojního průkazu příslušné skupiny.
 3. Bkontrolovat, zda zbraň nebo střelivo jsou používány zejména k účelům uvedeným ve zbrojní licenci a zda jsou používány osobami se zbrojním průkazem či s evropským zbrojním pasem.
 4. Ckontrolovat, zda zbraň nebo střelivo jsou používány zejména k účelům uvedeným ve vnitřním předpisu a zda jsou používány osobami staršími 18 let s plnou způsobilostí k právním úkonům.
 1. 186.Držitel zbrojní licence je mimo jiné povinen
 2. Azajistit nejméně jednou ročně provedení cvičné střelby u osoby, která bude zbraň nosit při výkonu zaměstnání nebo povolání; o provedených cvičných střelbách vést evidenci.
 3. Bzajistit nejméně jednou za dva roky provedení cvičné střelby u osoby, která bude zbraň nosit při výkonu zaměstnání nebo povolání; o provedených cvičných střelbách může vést pomocnou evidenci.
 4. Czajistit nejméně jednou měsíčně provedení cvičné střelby u osoby, která bude zbraň nosit při výkonu zaměstnání nebo povolání; o provedených cvičných střelbách vede evidenci, pokud tak stanoví vnitřní předpis.
 1. 187.Zapisovat údaje o zbraních kategorie A, B nebo C a střelivu do těchto zbraní, na které nemá vydán průkaz zbraně, a černém loveckém prachu, bezdýmném prachu a zápalkách do centrálního registru zbraní
 2. Aje držitel zbrojní licence povinen.
 3. Bje držitel zbrojní licence povinen pouze tehdy, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie.
 4. Cje držitel zbrojní licence povinen pouze tehdy, pokud tak rozhodne Ministerstvo vnitra.
 1. 188.Zbrojíř je povinen
 2. Avydat zbraň nebo střelivo pouze fyzické osobě, která je u držitele zbrojní licence v pracovním poměru, a to pouze za předpokladu, že tato fyzická osoba je více než 5 let držitelem zbrojního průkazu skupiny D nebo E.
 3. Bvydat zbraň nebo střelivo pouze fyzické osobě, která je u držitele zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru, a to pouze za předpokladu, že tato fyzická osoba je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny a zbraň nebo střelivo používá pouze k účelu, který je uveden ve zbrojním průkazu.
 4. Cvydat zbraň nebo střelivo pouze fyzické osobě, která je u držitele zbrojní licence v pracovním nebo obdobném poměru, a to za předpokladu, že tato fyzická osoba je držitelem zbrojního průkazu skupiny E a úspěšně absolvovala úvodní odborné školení k bezpečné manipulaci se zbraní a střelivem, jehož obsahovou náplň stanoví zbrojíř vždy po předchozí dohodě s příslušným útvarem policie.
 1. 189.V době, kdy zbrojíř nemůže vykonávat svou funkci, přebírá jeho povinnosti uvedené v § 40 odst. 1 zákona o zbraních
 2. Aodpovědný zástupce fyzické osoby, byl-li ustanoven, anebo odpovědný zástupce nebo člen statutárního orgánu právnické osoby.
 3. Bzaměstnanec držitele zbrojní licence, který byl určen příslušným útvarem policie po dohodě s držitelem zbrojní licence.
 4. Cmimořádný zástupce zbrojíře, jehož funkci musí vždy upravovat vnitřní předpis držitele zbrojní licence. Povinnosti zbrojíře může mimořádný zástupce vykonávat nejdéle po dobu 3 měsíců.
 1. 190.Zaregistrována musí být každá zbraň kategorie
 2. AA, B nebo C; tato povinnost se nevztahuje na zakázané střelivo.
 3. BB, C nebo D; tato povinnost se nevztahuje na zakázané střelivo.
 4. CA, C nebo D; tato povinnost se vztahuje i na zakázané střelivo.
 1. 191.Registraci zbraně kategorie A, B nebo C provádí
 2. AMinisterstvo vnitra na základě oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani a předložení zbraně.
 3. BČeský úřad pro zkoušení zbraní a střeliva na základě oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani a předložení zbraně.
 4. Cpříslušný útvar policie na základě oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani a předložení zbraně.
 1. 192.Dokladem o registraci zbraně kategorie A, B nebo C je
 2. Azbrojní průkaz, který je veřejnou listinou.
 3. Bprůkaz zbraně, který je veřejnou listinou.
 4. Cprůkaz zbraně, který není veřejnou listinou.
 1. 193.Příslušný útvar policie registraci zbraně neprovede, pokud jde mimo jiné o zbraň
 2. Apodléhající povolení podle zvláštního právního předpisu, pokud je označena cizozemskou zkušební značkou.
 3. Bpodléhající ohlášení podle zvláštního právního předpisu, pokud je označena českou zkušební značkou starší 5 let.
 4. Cpodléhající ověřování podle zvláštního právního předpisu, pokud není označena zkušební značkou.
 1. 194.Příslušný útvar policie registraci zbraně neprovede, pokud jde mimo jiné o zbraň
 2. Akategorie A, B nebo C, kterou fyzická nebo právnická osoba nabude do vlastnictví a není oprávněna ji podle zákona o zbraních vlastnit, držet nebo nosit.
 3. Bkategorie B, C nebo D, kterou fyzická nebo právnická osoba nabude do vlastnictví a není oprávněna ji podle zákona o zbraních vlastnit, držet nebo nosit.
 4. Ckategorie A, C nebo E, kterou fyzická nebo právnická osoba nabude do vlastnictví a není oprávněna ji podle zákona o zbraních vlastnit, držet nebo nosit.
 1. 195.Jestliže při registraci zbraně vznikne důvodné podezření na špatný technický stav zbraně, který by mohl vést k její destrukci, vyzve příslušný útvar policie vlastníka zbraně, aby předložil zbraň k ověření
 2. AStrojírenskému zkušebnímu ústavu podle zvláštního právního předpisu.
 3. BČeskému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva podle zvláštního právního předpisu.
 4. CÚřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle zvláštního právního předpisu.
 1. 196.Fyzická nebo právnická osoba, která nabyde vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C, na kterou nemá vydán průkaz zbraně, je povinna tuto skutečnost oznámit na předepsaném tiskopise příslušnému útvaru policie
 2. Ado 5 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví a současně předložit zbraň.
 3. Bdo 10 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví a současně předložit zbraň.
 4. Cdo 10 dnů ode dne nabytí vlastnictví a současně předložit zbraň.
 1. 197.Fyzická nebo právnická osoba, která převede vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C, na kterou má vydán průkaz zbraně, na jinou osobu, je povinna tento převod oznámit příslušnému útvaru policie na předepsaném tiskopise do
 2. A10 pracovních dnů ode dne převedení zbraně a současně odevzdat průkaz zbraně.
 3. B10 dnů ode dne převedení zbraně a současně odevzdat průkaz zbraně.
 4. C15 dnů ode dne převedení zbraně a současně odevzdat průkaz zbraně.
 1. 198.Povinnost registrace zbraně podle § 41 zákona o zbraních se netýká zbraní, které
 2. Ajsou určeny rozhodnutím příslušného útvaru policie.
 3. Bjsou předmětem podnikání v oblasti zbraní a střeliva.
 4. Cjsou uvedeny v seznamu zbraní nepodléhajících registraci, který je vedený společně Ministerstvem vnitra a Ministerstvem průmyslu a obchodu.
 1. 199.Fyzická nebo právnická osoba, která nabyla zbraň na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva
 2. Anemá povinnost registrovat zbraň podle § 41 zákona o zbraních.
 3. Bmá povinnost registrovat zbraň podle § 41 zákona o zbraních.
 4. Cmá povinnost registrovat zbraň podle § 41 zákona o zbraních pouze tehdy, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie.
 1. 200.Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva v případě trvalého vývozu zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně vydává
 2. AMinisterstvo vnitra.
 3. BMinisterstvo průmyslu a obchodu.
 4. Cpříslušný útvar policie.
 1. 201.K žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně je žadatel povinen doložit
 2. A souhlas příslušných státních orgánů země, do které se trvalý vývoz uskutečňuje, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.
 3. B souhlas příslušných státních orgánů země, do které se trvalý vývoz uskutečňuje a v závislosti na konkrétní trase vývozu i souhlas příslušných státních orgánů země, přes jejíž státní území bude trvalý vývoz uskutečněn, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v evropské databázi akreditovaných tlumočníků.
 4. Csouhlas příslušných státních orgánů země, do které se trvalý vývoz uskutečňuje, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v evropské databázi akreditovaných tlumočníků.
 1. 202.Držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, který nabude vlastnictví ke zbrani kategorie A, B a C nebo střelivu do této zbraně na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, je povinen nejpozději do
 2. A3 dnů po nabytí vlastnictví je trvale vyvézt mimo území České republiky.
 3. B5 dnů po nabytí vlastnictví je trvale vyvézt mimo území České republiky.
 4. C10 dnů po nabytí vlastnictví je trvale vyvézt mimo území České republiky.
 1. 203.Pro cizince, kteří nemají místo pobytu na území České republiky, zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva vydává
 2. Aútvar cizinecké policie či útvar služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, v jehož obvodu se budou tito cizinci převážně zdržovat během jejich návštěvy České republiky.
 3. Bpříslušný zastupitelský úřad České republiky, který je akreditovaný pro jejich domovský stát.
 4. Cútvar policie příslušný podle sídla provozovny podnikatele v oboru zbraní a střeliva, u kterého zbraň kategorie A, B nebo C, nebo střelivo do této zbraně, bude zakoupena, nebo místa pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby, která je dosavadním vlastníkem zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně.
 1. 204.Útvar policie, který rozhoduje o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, žádost zamítne, mimo jiné
 2. Ajedná-li se o zbraně nebo střelivo do těchto zbraní uvedené jako vojenský materiál ve zvláštním právním předpise.
 3. Bpokud ve věci plánovaného trvalého vývozu zbraně nebo střeliva obdrží zamítavé stanovisko Ministerstva vnitra.
 4. Cpokud ve věci plánovaného trvalého vývozu zbraně nebo střeliva obdrží zamítavé stanovisko Úřadu pro zahraniční styky a informace.
 1. 205.V případě trvalého vývozu zbraní, jejich součástí, hlavních částí a střeliva podle přímo použitelného právního předpisu Evropské unie z oblasti obchodování se zbraněmi a střelivem
 2. Avydává povolení Policejní prezidium České republiky na základě předchozího souhlasného stanoviska věcně příslušného generálního ředitelství Evropské Komise. Postupuje přitom podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů.
 3. Bvydává povolení Ministerstvo vnitra postupem podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů.
 4. Cvydává povolení Ministerstvo průmyslu a obchodu postupem podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů.
 1. 206.Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva v případě trvalého dovozu zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva pro tyto zbraně pro držitele zbrojního průkazu nebo zbrojní licence vydává
 2. AMinisterstvo vnitra, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky.
 3. BMinisterstvo průmyslu a obchodu, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky.
 4. Cpříslušný útvar policie, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky.
 1. 207.Držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva je povinen nejpozději do
 2. A15 dnů ode dne překročení státních hranic České republiky oznámit dovoz zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně příslušnému útvaru policie a předložit ji ke kontrole.
 3. B20 pracovních dnů ode dne překročení státních hranic České republiky oznámit dovoz zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně příslušnému útvaru policie a předložit ji ke kontrole.
 4. C10 dnů ode dne překročení státních hranic České republiky oznámit dovoz zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně příslušnému útvaru policie a předložit ji ke kontrole.
 1. 208.Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva je současně souhlasem k nabytí vlastnictví ke zbrani
 2. Akategorie A, C nebo E nebo střeliva do této zbraně mimo území České republiky.
 3. Bkategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně mimo území České republiky.
 4. Ckategorie B, C nebo D nebo střeliva do této zbraně mimo území České republiky.
 1. 209.V případě vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva vydá současně předběžný souhlas s dovozem zbraně nebo střeliva do České republiky
 2. AMinisterstvo průmyslu a obchodu, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky.
 3. Bpříslušný útvar policie, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky.
 4. CMinisterstvo vnitra, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky.
 1. 210.V případě vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva vydá příslušný útvar policie, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky, současně předběžný souhlas s dovozem zbraně nebo střeliva do České republiky. Tento předběžný souhlas
 2. Amusí držitel vydaného zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva vrátit příslušnému útvaru policie nebo zastupitelskému úřadu České republiky, pokud nebyl využit nejpozději do 6 měsíců od jeho vydání.
 3. Bmůže být po dohodě s příslušným útvarem policie předán příslušným orgánům země, ze které se trvalý dovoz zbraně nebo střeliva má uskutečnit, ovšem pouze ve formě úředně ověřené kopie. Originál předchozího souhlasu nesmí trvale opustit území České republiky.
 4. Cmůže být využit dle potřeby držitele zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva, tj. může být zejména předán příslušným orgánům země, ze které se trvalý dovoz zbraně nebo střeliva má uskutečnit jako podklad pro vydání příslušného cizozemského vývozního povolení.
 1. 211.Zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva může na základě žádosti fyzickým nebo právnickým osobám vydat mimo jiné
 2. AMinisterstvo vnitra.
 3. BMinisterstvo dopravy.
 4. Czastupitelský úřad České republiky nebo Policejní prezidium České republiky.
 1. 212.K žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva je žadatel povinen předložit
 2. Aúředně ověřené pozvání uživatele honitby nebo pořadatele sportovní akce, pokud je účelem tranzitu zbraně nebo střeliva výkon práva myslivosti nebo účast na střeleckých soutěžích. V ostatních případech je povinen uvést účel tranzitu zbraní nebo střeliva.
 3. Bpozvání uživatele honitby nebo pořadatele sportovní akce, pokud je účelem tranzitu zbraně nebo střeliva výkon práva myslivosti nebo účast na střeleckých soutěžích. Pozvání nemusí být úředně ověřené, pokud plánovaná doba pobytu žadatele na území České republiky nepřekročí 2 dny. V ostatních případech tranzitu je žadatel povinen písemně doložit účel tranzitu zbraní nebo střeliva.
 4. Cčestné prohlášení prokazující účel tranzitu zbraní nebo střeliva. K žádosti žadatel předkládá rovněž písemné prohlášení o způsobu, jakým budou jeho zbraně a střelivo zabezpečeny během jeho pobytu na území České republiky.
 1. 213.Pokud držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva do nich pozbyl mimo jiné způsobilost k právním úkonům, rozhodne
 2. Apříslušný obecní úřad o jeho zajištění.
 3. Bpříslušný útvar policie o jeho odnětí.
 4. CMinisterstvo vnitra o jeho zadržení.
 1. 214.Zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva nemusí mít mimo jiné
 2. Alovec ze státu Schengenského prostoru pro loveckou zbraň a střelivo kategorie C nebo sportovní střelec ze státu Schengenského prostoru pro sportovní zbraň kategorie B nebo C a střelivo do této zbraně, pokud jeho pobyt na území České republiky nepřekročí dobu 1 pracovního dne.
 3. Blovec z členského státu pro loveckou zbraň a střelivo kategorie C nebo sportovní střelec z členského státu pro sportovní zbraň kategorie B nebo C a střelivo do této zbraně, pokud je držitelem evropského zbrojního pasu, ve kterém má převáženou zbraň uvedenou, a pokud může uvést důvod své cesty, zejména předložením pozvání uživatele honitby nebo pořadatele sportovní akce.
 4. Clovec z členského státu Evropské unie pro loveckou zbraň a střelivo kategorie C nebo sportovní střelec z členského státu Evropské unie pro sportovní zbraň kategorie B nebo C a střelivo do této zbraně, pokud jeho pobyt na území České republiky nepřekročí dobu 2 dnů, nebude převážet více než 2 zbraně a 100 kusů střeliva pro tyto zbraně a pokud je držitelem úředně ověřeného pozvání vystaveného uživatelem honitby nebo pořadatelem sportovní akce.
 1. 215.Pokud držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva do nich pozbyl mimo jiné zdravotní způsobilost, rozhodne
 2. Apříslušný útvar policie o jeho odnětí.
 3. BMinisterstvo vnitra o jeho zadržení.
 4. Cpříslušný obecní úřad o jeho zajištění.
 1. 216.Pokud držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva do nich mimo jiné závažným způsobem nebo opakovaně porušuje ustanovení zákona o zbraních, rozhodne
 2. AMinisterstvo vnitra o jeho zajištění.
 3. Bpříslušný obecní úřad o jeho zadržení.
 4. Cpříslušný útvar policie o jeho odnětí.
 1. 217.Evropský zbrojní pas vydá příslušný útvar policie pouze fyzické osobě, která
 2. Amá místo pobytu na území České republiky a je oprávněným držitelem zbraně.
 3. Bmá místo pobytu na území České republiky nebo na území jiného členského státu Evropské unie a je vlastníkem zbraně.
 4. Cmá místo pobytu na území České republiky nebo na území jiného členského státu Evropské unie, je vlastníkem zbraně a v žádosti o vydání evropského zbrojního pasu uvede jako řádný důvod výkon práva myslivosti nebo účast na sportovních střeleckých soutěžích v zahraničí.
 1. 218.Příslušný útvar policie evropský zbrojní pas zadrží
 2. Apouze tehdy, pokud jeho držiteli na základě výzvy Ministerstva vnitra pozastaví platnost zbrojního průkazu či průkazu zbraně.
 3. Bpouze tehdy, pokud jeho držiteli na základě výzvy příslušného obecního úřadu dočasně odejme zbrojní průkaz či průkaz zbraně.
 4. Cpokud jeho držiteli zadrží, zajistí nebo odejme zbrojní průkaz.
 1. 219.Zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně může podnikatel v oboru zbraní a střeliva přepravovat za účelem vývozu z území České republiky, dovozu na toto území nebo tranzitu přes toto území pouze na základě povolení. Podnikateli se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky povoluje přepravu
 2. Apříslušný útvar policie.
 3. BMinisterstvo vnitra.
 4. CMinisterstvo dopravy.
 1. 220.Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B nebo C nebo se střelivem do těchto zbraní a podnikatel se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky je v průběhu jejich přepravy povinen zabezpečit zbraně kategorie A, B nebo C nebo střelivo do těchto zbraní proti zneužití, ztrátě nebo odcizení. Požadavky na zabezpečení zbraní kategorie A, B nebo C nebo střeliva do těchto zbraní v průběhu přepravy stanoví
 2. Avnitřní předpis tohoto podnikatele vydaný po dohodě s příslušným útvarem policie.
 3. Bobecně závaznou směrnicí Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem dopravy.
 4. Cprováděcí právní předpis; tím nejsou dotčeny právní předpisy upravující přepravu zbraní nebo střeliva jako nebezpečného nákladu.
 1. 221.Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva se vydává na dobu, po kterou se zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo bude nacházet na území České republiky,
 2. Anejdéle však na dobu 1 měsíce.
 3. Bnejdéle však na dobu 3 měsíců.
 4. Cnejdéle však na dobu 6 měsíců.
 1. 222.Držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, jehož platnost zanikla, je povinen do
 2. A10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti odevzdat zbrojní průvodní list kterémukoliv útvaru policie. A to včetně zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva, je-li jejich držitelem na základě tohoto dokladu.
 3. B20 dnů ode dne zániku jeho platnosti zbrojní průvodní list odevzdat kterémukoliv útvaru policie nebo obecní policie. A to včetně zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva, je-li jejich držitelem na základě tohoto dokladu.
 4. C15 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti zbrojní průvodní list odevzdat příslušnému útvaru policie nebo Ministerstvu vnitra. A to včetně zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva, je-li jejich držitelem na základě tohoto dokladu.
 1. 223.Jestliže provozování střelnice prokazatelně ohrožuje život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo majetek, rozhodne příslušný útvar policie o
 2. Apozastavení provozování střelnice.
 3. Bzastavení provozování střelnice, a to ve spolupráci s příslušným obecním úřadem.
 4. Czrušení střelnice.
 1. 224.Jestliže správce střelnice nevykonává svou funkci a provozovatel střelnice neustanoví nového správce střelnice do
 2. A10 dnů od ukončení výkonu funkce dosavadního správce střelnice, příslušný útvar policie rozhodne mimo jiné o zastavení provozování střelnice.
 3. B30 dnů od ukončení výkonu funkce dosavadního správce střelnice, kterýkoliv útvar policie rozhodne o zrušení střelnice.
 4. C30 dnů od ukončení výkonu funkce dosavadního správce střelnice, příslušný útvar policie rozhodne o pozastavení provozování střelnice.
 1. 225.Jestliže se změnily podmínky, za nichž bylo vydáno povolení k provozování střelnice
 2. Amůže příslušný útvar policie rozhodnout o pozastavení provozování střelnice.
 3. Bmůže kterýkoli útvar policie rozhodnout o pozastavení provozování střelnice.
 4. Cmusí příslušný útvar policie rozhodnout mimo jiné o zastavení provozu střelnice.
 1. 226.Pokud nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny nedostatky, pro něž bylo provozování střelnice pozastaveno
 2. Akterýkoliv útvar policie povolení k provozování střelnice odejme.
 3. Bpříslušný útvar policie povolení k provozování střelnice zruší.
 4. Cobecní úřad obce s rozšířenou působností povolení k provozování střelnice odejme.
 1. 227.Změnu provozního řádu střelnice, změnu správce střelnice, změny, které mohou mít vliv na bezpečnost provozu střelnice, nebo ukončení provozování nebo zrušení střelnice je povinen provozovatel střelnice oznámit do
 2. A5 pracovních dnů příslušnému útvaru policie, který vydal povolení k provozování střelnice.
 3. B10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie, který vydal povolení k provozování střelnice.
 4. C20 pracovních dnů příslušnému útvaru policie, který vydal povolení k provozování střelnice.
 1. 228.Provozovatel střelnice je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen vybavit střelnici
 2. Aručními hasicími přístroji, jejichž druh stanoví prováděcí právní předpis.
 3. Blékárničkou první pomoci, jejíž obsah stanoví prováděcí právní předpis.
 4. Cvzduchotechnickým zařízením, jehož provedení stanoví prováděcí právní předpis.
 1. 229.Správcem střelnice je osoba odpovědná za bezpečný provoz střelnice a může jím být jen fyzická osoba
 2. Astarší 18 let, která je nejméně 2 roky držitelem zbrojního průkazu skupiny A, B, C nebo D.
 3. Bstarší 21 let, která je nejméně 2 roky držitelem zbrojního průkazu skupiny A, B, C nebo E.
 4. Cstarší 21 let, která je nejméně 3 roky držitelem zbrojního průkazu skupiny B, C, D nebo E.
 1. 230.Správce střelnice je mimo jiné povinen při výkonu funkce
 2. Anosit uniformu stanovenou střeleckým řádem střelnice.
 3. Bnosit viditelně označení správce střelnice stanovené provozním řádem střelnice.
 4. Cnosit viditelně označení správce střelnice stanovené zkušebním řádem střelnice.
 1. 231.Zajistit přístupnost a dodržování provozního řádu střelnice a ostrahu střelnice je povinen
 2. Asprávce střelnice.
 3. Bzbrojíř střelnice.
 4. Cvlastník střelnice.
 1. 232.Zajistit, aby střelbu na střelnici prováděla jen osoba, která je k tomu oprávněna, je povinen
 2. Azbrojíř střelnice.
 3. Bvlastník střelnice.
 4. Csprávce střelnice.
 1. 233.Správce střelnice je mimo jiné povinen
 2. Apřerušit provoz střelnice v případě ohrožení života, zdraví a majetku.
 3. Bzastavit střelbu na střelnici v případě ohrožení života, zdraví a majetku.
 4. Comezit střelbu na střelnici v případě ohrožení života, zdraví a majetku.
 1. 234.Zadržet zbraň kategorie A, B, C nebo D, střelivo, černý lovecký prach, bezdýmný prach, zápalky, zbrojní průkaz, zbrojní licenci, průkaz zbraně, zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropský zbrojní pas, povolení k přepravě nebo hlášení přepravy zbraní a střeliva podle § 50 nebo 50a zákona o zbraních, aby jejich držiteli zabránil v jednání, kterým porušuje povinnost nebo nedodržuje zákaz stanovený zákonem o zbraních, je oprávněn
 2. Apříslušník policie.
 3. Bpracovník Ministerstva vnitra.
 4. Czaměstnanec policie, strážník obecní policie a pověřený pracovník Ministerstva vnitra.
 1. 235.Příslušník policie je oprávněn zadržet zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo do této zbraně, zbrojní průkaz, zbrojní licenci, průkaz zbraně nebo zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropský zbrojní pas, v němž jsou zapsány zbraně kategorie A, B nebo C, povolení k přepravě nebo hlášení přepravy zbraní a střeliva podle § 50 nebo 50a zákona o zbraních, pokud
 2. Adržitel zbrojního průkazu nemůže doložit důvod, pro který má u sebe zbraň kategorie B nebo C a střelivo do ní.
 3. Bbyl odňat zbrojní průkaz nebo zbrojní licence a dosavadní držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence neodevzdal průkaz zbraně, zbraň, střelivo a zakázaný doplněk zbraně příslušnému útvaru policie.
 4. Cdržitel zbrojního průkazu v rozporu se zákonem o zbraních nosí současně se zbraní kategorie B nebo C střelivo, které přebila jiná osoba, která dané střelivo nepřebíjela výhradně pro svou potřebu.
 1. 236.Pokud držitel zbrojního průkazu na výzvu příslušníka policie neprodleně neodevzdá zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo do této zbraně, zbrojní průkaz a průkaz zbraně, které mají být zadrženy, nebo nesdělí místo jejich uložení a neumožní jejich převzetí policií
 2. Aje příslušník policie oprávněn vstoupit do obydlí, jiných prostor nebo na pozemek, lze-li důvodně předpokládat, že se zde tyto věci nalézají, a zadržet je.
 3. Bpříslušný útvar policie odejme zbrojní průkaz a současně rozhodne o zajištění zbraně kategorie A, B nebo C, střeliva do této zbraně a průkazu zbraně.
 4. Cje příslušník policie oprávněn vstoupit do obydlí, jiných prostor nebo na pozemek a provést zde domovní prohlídku, souhlas soudu s domovní prohlídkou lze v takovém případě nahradit souhlasem Ministerstva vnitra.
 1. 237.Rozhodnout o zajištění zbraně kategorie A, B, C nebo D, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu, zápalek, zbrojního průkazu, zbrojní licence, průkazu zbraně, zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropského zbrojního pasu, povolení k přepravě nebo hlášení přepravy zbraní a střeliva podle § 50 nebo 50a zákona o zbraních může mimo jiné
 2. Apříslušný útvar obecní policie, jestliže proti držiteli zbrojního průkazu nebo zbrojního průvodního listu bylo zahájeno správní řízení.
 3. Bpříslušný útvar policie, a to v případě věcí, které byly zadrženy, a v dané věci má být vedeno řízení podle zákona o zbraních nebo podle zvláštního zákona.
 4. CPolicejní prezidium České republiky, jestliže proti držiteli zbrojního průkazu nebo zbrojního průvodního listu bylo zahájeno exekuční řízení.
 1. 238.Kontrolní orgán dle § 75a zákona o zbraních rozhodne o odstranění střeliva, které
 2. Aje ve špatném technickém stavu. Držiteli střeliva k tomu určí přiměřenou lhůtu.
 3. Bnení přechováváno v původním ochranném obalu výrobce. Držiteli střeliva k tomu určí lhůtu nepřekračující 10 pracovních dnů.
 4. Cnení přechováváno společně s odpovídajícím certifikátem původu.
 1. 239.Policie zajistí odstranění střeliva, které je ve špatném technickém stavu,
 2. Apokud by v budoucnu díky dalšímu skladování tohoto střeliva mohlo ze strany jeho držitele dojít k porušení právních předpisů upravujících bezpečnost práce a ochranu životního prostředí. Náklady spojené s odstraněním střeliva uhradí vždy příslušný útvar policie.
 3. Bje-li bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek nebo prohlásí-li vlastník střeliva, že ve lhůtě určené kontrolním orgánem pro odstranění střeliva není schopen odstranění střeliva zajistit, nebo jej v určené lhůtě neodstraní. Příslušný útvar policie může držiteli střeliva, které bylo odstraněno, uložit povinnost uhradit náklady spojené s odstraněním střeliva.
 4. Cnelze-li v budoucnu díky dalšímu skladování střeliva zcela vyloučit ohrožení životního prostředí, majetku či zdraví. Náklady spojené s odstraněním střeliva uhradí vždy místně příslušný krajský úřad a držitel střeliva rovným dílem.
 1. 240.Nošené nebo přepravované držené zbraně kategorie A, B anebo C nebo střelivo do nich, musí být pod neustálou kontrolou
 2. Adržitele muničního průkazu, zbrojní nebo muniční licence anebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraní nebo střeliva, který přepravu realizuje.
 3. Bdržitele zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, který přepravu realizuje.
 4. Cdržitele muniční licence nebo evropského zbrojního pasu, který přepravu realizuje.
 1. 241.Nošené nebo přepravované zbraně kategorie D a střelivo do těchto zbraní musí být pod neustálou kontrolou
 2. Adržitele zbrojního průkazu.
 3. Bjejich oprávněného držitele.
 4. Cdržitele zbrojní licence.
 1. 242.Uschované, uložené nebo uskladněné (přechovávané) zbraně kategorie B nebo C v počtu do 2 kusů nebo střelivo v počtu do 500 nábojů
 2. Ase vždy zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně, pokud tato schránka nebo skříň splňují technické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie.
 3. Bje jejich držitel povinen vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení.
 4. Cje jejich držitel povinen zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení dle podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Zabezpečit je uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně splňujícími technické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie je držitel povinen pouze tehdy, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie.
 1. 243.Uschované, uložené nebo uskladněné (přechovávané) zbraně kategorie A, B nebo C v počtu do 10 kusů nebo střelivo v počtu do 10 000 nábojů
 2. Ase zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo uzamykatelného skříňového trezoru, pokud tato schránka, skříň nebo trezor splňují technické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie.
 3. Bse zabezpečují uložením do uzamykatelné schránky zhotovené z oceli či z tvrzených kompozitních materiálů nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo zvláštního uzamčeného zařízení, pokud tato schránka, skříň nebo toto zařízení splňují technické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie.
 4. Cse zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo zvláštního uzamčeného zařízení, pokud tato schránka, skříň nebo toto zařízení splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Toto se nevztahuje na přechovávané zbraně kategorie B nebo C v počtu do 2 kusů nebo střelivo v počtu do 500 nábojů, které je však jejich držitel povinen vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení.
 1. 244.Uschované, uložené nebo uskladněné (přechovávané) zbraně kategorie A, B nebo C v počtu více než 10 kusů nebo střelivo v počtu více než 10 000 nábojů
 2. Ase zabezpečují v uzamykatelném skříňovém trezoru, uzamčené místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.
 3. Bse zabezpečují kromě jiného také v uzamykatelné ocelové skříni, uzamykatelném skříňovém trezoru, zvláštní místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie.
 4. Cse zabezpečují v uzamykatelné ocelové schránce, ocelové skříni, zvláštním uzamčeném zařízení, uzamykatelném skříňovém trezoru, zvláštní místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky stanovené Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
 1. 245.Uschované, uložené nebo uskladněné (přechovávané) zbraně kategorie A, B nebo C v počtu více než 20 kusů nebo střelivo v počtu více než 20 000 nábojů
 2. Ase zabezpečují v uzamykatelné ocelové schránce, ocelové skříni, uzamykatelném skříňovém trezoru, zvláštní místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky stanovené Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
 3. Bse zabezpečují v uzamykatelné ocelové skříni, uzamykatelném skříňovém trezoru, zvláštní místnosti, pokud jsou chráněny elektronickým či mechanickým signalizačním zařízením a pokud splňují technické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie.
 4. Cse zabezpečují v uzamčené místnosti, samostatném objektu nebo komorovém trezoru, pokud jsou chráněny elektronickým zabezpečovacím zařízením a pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.
 1. 246.Uschovaná, uložená nebo uskladněná (přechovávaná) zbraň musí být v
 2. Aochranném pouzdru ve stavu okamžitého použití, to znamená, že zbraň je nabita náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo v nábojových komorách válce revolveru.
 3. Bnabitém stavu, to znamená, že zbraň je nabita náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo v nábojových komorách válce revolveru.
 4. Cnenabitém stavu, to znamená, že zbraň není nabita náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo v nábojových komorách válce revolveru.
 1. 247.Příslušný útvar policie je oprávněn u držitelů zbrojních průkazů provést kontrolu zabezpečení zbraní
 2. Akategorie A; při této kontrole je oprávněn vstupovat do jejich obydlí.
 3. Bkategorie B; při této kontrole je oprávněn vstupovat do jejich obydlí.
 4. Ckategorie B; při této kontrole není oprávněn vstupovat do jejich obydlí.
 1. 248.Držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence může jiné fyzické osobě, která není držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny, svěřit za podmínek uvedených v zákoně o zbraních zbraň
 2. Akategorie A, E nebo C.
 3. Bkategorie B nebo C.
 4. Ckategorie C, D nebo E.
 1. 249.Při výuce, přípravě nebo soutěžích, jejichž součástí je střelba, může osoba, která není držitelem zbrojního průkazu
 2. Amladší 15 let, nejméně ve věku 7 let, používat zbraň, avšak pouze za přítomnosti osoby starší 18 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B, popřípadě skupiny C nejméně 5 let a zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem.
 3. Bmladší 16 let, nejméně ve věku 8 let, používat zbraň, avšak pouze za přítomnosti osoby starší 30 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B, popřípadě skupiny C nejméně 2 roky a zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem.
 4. Cmladší 18 let, nejméně ve věku 10 let, používat zbraň, avšak pouze za přítomnosti osoby starší 21 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B, popřípadě skupiny C nejméně 3 roky a zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem.
 1. 250.Osoba, která se účastní veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav, může na těchto akcích nosit zbraň
 2. Apodílí-li se na zabezpečení akce; souhlas pořadatele se nevyžaduje.
 3. Bpodílí-li se se souhlasem pořadatele na zabezpečení akce, jejíž součástí je střelba.
 4. Cudělil-li k tomu příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností souhlas.
 1. 251.Osoba, která se účastní veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav, může na těchto akcích nosit zbraň, pokud je to nezbytné k ochraně života, zdraví nebo majetku a nošení zbraně povolí
 2. Apořadatel.
 3. Bútvar policie příslušný podle místa konání akce.
 4. Cobecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa konání akce.
 1. 252.Zbraně kategorie A, B nebo C nebo střelivo do těchto zbraní mohou být veřejně vystavovány jen na základě povolení vydaného
 2. Akrajským úřadem příslušným podle místa konání akce.
 3. Bútvarem policie příslušným podle místa konání akce.
 4. Cobecním úřadem obce s rozšířenou působností příslušným podle místa konání akce.
 1. 253.Znehodnotit nebo zničit zbraň kategorie A, B nebo C nebo vyrobit jejich řez lze jen na základě povolení
 2. Apříslušného útvaru policie, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně.
 3. Bkteréhokoliv útvaru policie, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně.
 4. CČeského úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně.
 1. 254.Žadatel, kterému bylo vydáno povolení ke zničení nebo znehodnocení zbraně kategorie A, B nebo C nebo k výrobě jejího řezu, je povinen ji předat ke zničení, znehodnocení nebo výrobě jejího řezu pouze osobě, která je k této činnosti oprávněna do
 2. A20 pracovních dnů ode dne vydání povolení.
 3. B30 dnů ode dne vydání povolení.
 4. C15 dnů ode dne vydání povolení.
 1. 255.Vlastník zbraně kategorie A, B nebo C je povinen předložit ji před jejím znehodnocením nebo zničením nebo výrobou jejího řezu
 2. Akterémukoli útvaru policie ke kriminalistické expertize s písemnou žádostí, podanou na předepsaném tiskopise.
 3. Bpříslušnému útvaru policie ke kriminalistické expertize s písemnou žádostí, podanou na předepsaném tiskopise.
 4. CČeskému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva k expertize s písemnou žádostí, podanou na předepsaném tiskopise.
 1. 256.Pokud bylo zjištěno důvodné podezření, že se zbraní kategorie A, B nebo C, která má být znehodnocena, zničena nebo má být provedena výroba jejího řezu, byl spáchán trestný čin nebo přestupek
 2. Apříslušný útvar policie žádost o znehodnocení nebo zničení zbraně nebo výrobu jejího řezu zamítne.
 3. Bkterýkoli útvar policie žádost o znehodnocení nebo zničení zbraně nebo výrobu jejího řezu odloží.
 4. CČeský úřad pro zkoušení zbraní a střeliva žádost o znehodnocení nebo zničení zbraně nebo výrobu jejího řezu zamítne.
 1. 257.Držitel znehodnocené zbraně
 2. Asmí na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném nosit tuto zbraň viditelně; při nošení není povinen mít u sebe potvrzení o jejím znehodnocení.
 3. Bnesmí na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném nosit tuto zbraň viditelně, pokud tak rozhodne příslušný útvar obecní policie; při nošení není povinen mít u sebe potvrzení o jejím znehodnocení.
 4. Cnesmí na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném nosit tuto zbraň viditelně; při nošení této zbraně je povinen mít u sebe potvrzení o jejím znehodnocení.
 1. 258.Převést vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně na jiného oprávněného držitele je držitel zbrojního průkazu, zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva povinen, pokud s nimi nenaloží jinak v souladu se zákonem o zbraních, do
 2. A6 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti.
 3. B4 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti.
 4. C2 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti.
 1. 259.Držitel zbrojního průkazu, zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva je povinen, pokud neučiní jinak v souladu se zákonem o zbraních, požádat příslušný útvar policie o povolení ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně kategorie A, B nebo C nebo předat ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu střelivo osobě, která je k této činnosti oprávněna, do
 2. A1 měsíce ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti.
 3. B6 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti.
 4. C10 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti.
 1. 260.Držitel zbrojního průkazu, zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva je povinen, pokud neučiní jinak v souladu se zákonem o zbraních, požádat příslušný útvar policie o předání zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně podnikateli v oboru zbraní a střeliva za účelem jejího prodeje nebo úschovy, do
 2. A10 dnů ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti.
 3. B1 měsíce ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti.
 4. C6 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti.
 1. 261.V případě smrti nebo prohlášení za mrtvého osoby, která držela zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně, je ten, kdo žil s takovou osobou v době její smrti nebo prohlášení za mrtvého ve společné domácnosti,
 2. Apovinen oznámit tuto skutečnost příslušnému útvaru policie nebo příslušnému útvaru obecní policie. Pokud se zbraň nebo střelivo původně vlastněné mrtvou osobou nacházejí v prostorách společné domácnosti, je oznamovatel povinen doručit je osobně či prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb bez zbytečného odkladu příslušnému útvaru policie nebo příslušnému útvaru obecní policie.
 3. Bpovinen tuto skutečnost oznámit kterémukoli útvaru policie; to neplatí, pokud mu tato okolnost nebyla známa. O provedeném oznámení vydá policie potvrzení.
 4. Cje povinen oznámit tuto skutečnost příslušnému útvaru policie nebo příslušnému obecnímu úřadu na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Pokud se zbraň nebo střelivo původně vlastněné mrtvou osobou nacházejí v prostorách společné domácnosti, je oznamovatel povinen doručit je neprodleně osobně příslušnému útvaru policie nebo obecnímu úřadu.
 1. 262.Fyzická nebo právnická osoba, která nabyla zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně do vlastnictví děděním a není držitelem příslušných oprávnění k jejich držení, je oprávněna do
 2. A4 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci, požádat o vydání zbrojního průkazu, zbrojní licence, popřípadě o udělení výjimky, vydání povolení nebo zbrojního průvodního listu.
 3. B2 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci, požádat o vydání zbrojního průkazu, zbrojní licence, popřípadě o udělení výjimky, vydání povolení nebo zbrojního průvodního listu.
 4. C10 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci, požádat o vydání zbrojního průkazu, zbrojní licence, popřípadě o udělení výjimky, vydání povolení nebo zbrojního průvodního listu.
 1. 263.Každý, kdo nalezne zbraň nebo zakázaný doplněk zbraně, je povinen
 2. Aneprodleně oznámit jejich nález nejbližšímu příslušníkovi policie nebo útvaru policie nebo obecnímu úřadu, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie.
 3. Bnejpozději do 48 hodin od okamžiku nálezu oznámit jejich nález zaměstnanci policie nebo strážníkovi obecní policie.
 4. Cnejpozději do 12 hodin od okamžiku nálezu oznámit jejich nález strážníkovi obecní policie, zaměstnanci policie nebo krajskému úřadu.
 1. 264.Každý, kdo nalezne zbrojní průkaz, průkaz zkušebního komisaře, zbrojní licenci, zbrojní průvodní list, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropský zbrojní pas nebo průkaz zbraně, je povinen tyto doklady odevzdat
 2. Anejpozději do 48 hodin od okamžiku nálezu zaměstnanci policie nebo strážníkovi obecní policie, který je předá nejbližšímu útvaru policie.
 3. Bnejpozději do 12 hodin od okamžiku nálezu zaměstnanci policie, pracovníkovi Ministerstva vnitra nebo strážníkovi obecní policie, který je předá nejbližšímu útvaru policie.
 4. Cneprodleně příslušníkovi policie nebo kterémukoli útvaru policie nebo obecnímu úřadu, který je předá nejbližšímu útvaru policie.
 1. 265.Zbraň nebo zakázaný doplněk zbraně, které jejich vlastník opustil, připadají do vlastnictví
 2. Aobce, v rámci jejíhož katastrálního území k opuštění došlo.
 3. Bstátu.
 4. Ckraje, v rámci jehož katastrálního území k opuštění došlo.
 1. 266.Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani je oprávněna nabývat do vlastnictví a držet
 2. Afyzická osoba starší 18 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo právnická osoba.
 3. Bfyzická osoba starší 16 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo právnická osoba.
 4. Cfyzická osoba starší 15 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo právnická osoba.
 1. 267.Při zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami podle zákona o zbraních
 2. Aje nutné respektovat obecně závazné pokyny pro manipulaci vydávané Český báňským úřadem ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva, přitom je nutné dbát základní opatrnosti.
 3. Bmusí každý dbát doporučujících pokynů pro manipulaci vydávaných Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva, přitom by nemělo být ve zvýšené míře ohroženo životní prostředí.
 4. Cmusí každý dbát zvýšené opatrnosti, přitom nesmí ohrozit život, zdraví a majetek jiných osob.
 1. 268.Fyzická osoba starší 18 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, je oprávněna nabývat do vlastnictví, přechovávat a nosit
 2. Anejvýše celkem 5 kg černého loveckého prachu a bezdýmného prachu a 5 000 zápalek. Zákon upravující nakládání s výbušninami se na nakládání s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami nejvýše v množství uvedeném v předchozí větě nepoužije, pokud tak nerozhodne příslušný útvar policie po dohodě s Českým báňským úřadem.
 3. Bnejvýše celkem 3 kg černého loveckého prachu a bezdýmného prachu a 10 000 zápalek. Zákon upravující nakládání s výbušninami se na nakládání s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami nejvýše v množství uvedeném v předchozí větě nepoužije.
 4. Cnejvýše celkem 1 kg černého loveckého prachu a bezdýmného prachu a 1 000 zápalek. Zákon upravující nakládání s výbušninami se na nakládání s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami nejvýše v množství uvedeném v předchozí větě nepoužije, pokud tak nerozhodne Český báňský úřad po dohodě s Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva.
 1. 269.Technické požadavky na zabezpečení a podmínky pro skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami stanoví
 2. Aprováděcí právní předpis. Stanoví rovněž prostory, ve kterých se černý lovecký prach bezdýmný prach a zápalky skladovat nesmí.
 3. Bsvým rozhodnutím příslušný útvar policie po dohodě s Českým báňským úřadem. Příslušný útvar policie stanoví rovněž prostory, ve kterých se černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky skladovat nesmí.
 4. Cobecně závaznou směrnicí Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva po dohodě s Českým báňským úřadem. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva stanoví rovněž prostory, ve kterých se černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky skladovat nesmí.
 1. 270.Přebíjet náboje nebo nabývat do vlastnictví jednotlivé díly nábojů pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani kategorie A, B nebo C smí pouze
 2. Adržitel osvědčení o získání zvláštní odborné způsobilosti pro oblast samostatné manipulace se střelivem, které po úspěšném absolvování odborného kurzu vydává Ministerstvo vnitra.
 3. Bdržitel zbrojního průkazu, který je oprávněn nabývat do vlastnictví náboje pro zbraň kategorie A, B nebo C, nebo držitel zbrojní licence.
 4. Cdržitel zbrojního průkazu, který dosáhl věku alespoň 30 let a úspěšně absolvoval odborný kurz pro manipulaci se střelivem pořádaný Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva.
 1. 271.Přebíjet náboje nebo nabývat do vlastnictví jednotlivé díly nábojů pro účely přebíjení nábojů nebo použití ve zbrani kategorie D smí
 2. Aosoba starší 18 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo právnická osoba.
 3. Bosoba starší 16 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo právnická osoba.
 4. Cosoba starší 15 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo právnická osoba.
 1. 272.Nestanoví-li příslušná hlava zákona o zbraních jinak, použijí se pro nakládání s municí ustanovení
 2. Azákona o zbraních upravující nakládání se zakázaným střelivem.
 3. Bnařízení Ministerstva vnitra upravujícího nakládání s vojenskými výbušninami.
 4. Czákona upravujícího nakládání s bezpečnostním materiálem.
 1. 273.Zakázanou municí je munice, jejíž použití, vývoj, výroba, skladování, převod nebo hromadění je zakázáno
 2. Anařízením vlády či meziresortní dohodou.
 3. Bmezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu.
 4. Czákonem upravujícím nakládání s výbušninami a zákonem upravujícím obchodování s vojenským materiálem.
 1. 274.V pochybnostech, zda je výrobek určitého typu municí, rozhoduje na žádost držitele obecné muniční licence nebo z moci úřední na základě vyjádření Ministerstva obrany, Českého báňského úřadu, Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva a policie
 2. AMinisterstvo vnitra.
 3. BMinisterstvo průmyslu a obchodu.
 4. CÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
 1. 275.Muniční průkaz je veřejná listina, která fyzickou osobu v rozsahu podle druhu muničního průkazu opravňuje k
 2. Aprovádění činností při nakládání s municí a k provádění pyrotechnického průzkumu, a to pouze v rámci pracovního, členského nebo obdobného poměru k držiteli muniční licence. Doba platnosti průkazu je 10 let.
 3. Bprovádění činností při nakládání s municí, a to pouze v rámci pracovního, členského nebo obdobného poměru k držiteli muniční licence nebo k držiteli zbrojní licence skupiny A a B. Doba platnosti průkazu je 5 let.
 4. Cprovádění pomocných činností při nakládání s municí, a to jak v rámci výkonu činnosti samostatně podnikající fyzické osoby, tak i v rámci pracovního, členského nebo obdobného poměru k držiteli muniční či zbrojní licence. Doba platnosti průkazu je 5 let.
 1. 276.Muniční průkaz se rozlišuje podle rozsahu oprávnění na
 2. Amuniční průkaz 1. třídy, muniční průkaz 2. třídy a muniční průkaz 3. třídy.
 3. Bzákladní muniční průkaz, vyšší muniční průkaz a průkaz pro provádění pyrotechnického průzkumu.
 4. Cmuniční průkaz kategorie A, muniční průkaz kategorie B, muniční průkaz kategorie C.
 1. 277.Držitel základního muničního průkazu je za podmínek stanovených zákonem o zbraních nebo zvláštním právním předpisem při nakládání s municí oprávněn
 2. Azajišťovat manipulaci s municí a provádět činnosti při skladování munice.
 3. Bzajišťovat manipulaci s municí, provádět činnosti při skladování munice a odpalovat munici.
 4. Czajišťovat manipulaci s municí a vykonávat činnost muničáře.
 1. 278.Fyzická osoba, která je k držiteli obecné muniční licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru a ve stanoveném rozsahu zabezpečuje plnění povinností při nakládání s municí, je dle zákona o zbraních
 2. Amuničářem.
 3. Bmuničním technikem.
 4. Cmuničním zbrojířem.
 1. 279.Muniční průkaz vydává
 2. AMinisterstvo vnitra.
 3. BČeský báňský úřad.
 4. Cpříslušný útvar policie.
 1. 280.Obsahovou náplň teoretické a praktické části zkoušky, způsob provedení a celkové vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu a zkušební řád stanoví
 2. Aprováděcí právní předpis.
 3. Bsvým rozhodnutím Český báňský úřad.
 4. Cobecně závaznou směrnicí Český báňský úřad po dohodě s Ministerstvem vnitra.
 1. 281.Muniční licence je veřejná listina, opravňující v rozsahu podle druhu muniční licence k nakládání s municí nebo k zajišťování provádění pyrotechnického průzkumu. Jejím držitelem může být
 2. Apouze právnická osoba.
 3. Bprávnická osoba nebo podnikající fyzická osoba.
 4. Cprávnická osoba, podnikající i nepodnikající fyzická osoba.
 1. 282.Muniční licenci vydává
 2. Apříslušný útvar policie.
 3. BMinisterstvo vnitra.
 4. CČeský báňský úřad.
 1. 283.Nabývat do vlastnictví, držet, přechovávat, skladovat munici a jinak nakládat s municí je oprávněn
 2. Apouze držitel muniční licence skupiny A.
 3. Bpouze držitel obecné muniční licence.
 4. Cpouze držitel muniční licence 1. bezpečnostní třídy.
 1. 284.Při zjištění špatného technického stavu munice je držitel obecné muniční licence povinen
 2. Aučinit nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku a učiněná opatření neprodleně oznámit policii.
 3. Bučinit základní opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku a učiněná opatření nejpozději do 10 pracovních dnů oznámit policii.
 4. Cučinit po dohodě s příslušným útvarem hasičského záchranného sboru přiměřená opatření k zajištění základní bezpečnosti osob a majetku. Tato opatření následně oznámí Ministerstvu vnitra a policii.
 1. 285.Odpalovat nebo střílet munici je dovoleno na
 2. Astřelnici pro munici nebo v k tomu určeném zvláštním zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice.
 3. Bstřelnici povolené příslušným obvodním báňským úřadem.
 4. Cstřelnici povolené Českým báňským úřadem, který si před vydáním příslušného povolení vyžádá vyjádření Ministerstva vnitra.
 1. 286.Každý, kdo nalezne munici, střelivo nebo výbušninu, je povinen
 2. Aoznámit jejich nález příslušnému útvaru policie nebo Ministerstvu vnitra nejpozději do 12 hodin od okamžiku nálezu.
 3. Boznámit jejich nález místně příslušnému útvaru hasičského záchranného sboru nejpozději do 6 hodin od okamžiku nálezu.
 4. Cneprodleně oznámit jejich nález nejbližšímu příslušníkovi policie nebo útvaru policie nebo obecnímu úřadu, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie.
 1. 287.Nalezená munice, střelivo nebo výbušnina, jakož i munice, střelivo nebo výbušnina, které jejich vlastník opustil, připadá do vlastnictví
 2. Aobce, v rámci jejíhož katastrálního území k nálezu či k opuštění vlastníkem došlo.
 3. Bstátu.
 4. Ckraje, v rámci jehož katastrálního území k nálezu či k opuštění vlastníkem došlo.
 1. 288.Informační systém obsahující osobní údaje a čísla průkazů zkušebních komisařů vede
 2. APolicejní prezidium České republiky.
 3. BMinisterstvo průmyslu a obchodu.
 4. CMinisterstvo vnitra.
 1. 289.Správcem centrálního registru zbraní je
 2. AMinisterstvo vnitra.
 3. Bpolicie.
 4. CČeský úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.
 1. 290.Do centrálního registru zbraní je povinen zapisovat údaje ve stanoveném rozsahu
 2. Adržitel zbrojní licence o zbraních kategorie A, B nebo C a střelivu do těchto zbraní, na které nemá vydán průkaz zbraně, a černém loveckém prachu, bezdýmném prachu a zápalkách; dále držitel obecné muniční licence, policie a Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.
 3. Bdržitel zbrojního průkazu, držitel zbrojní licence o zbraních kategorie A, B, C nebo D a střelivu do těchto zbraní, na které má vydán průkaz zbraně, a černém loveckém prachu a bezdýmném prachu; dále držitel zvláštní muniční licence, policie, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva a Český báňský úřad.
 4. Cdržitel zbrojní licence o zbraních kategorie A, B, C nebo D a střelivu do těchto zbraní, na které má vydán průkaz zbraně; dále držitel obecné muniční licence, policie, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Český báňský úřad.
 1. 291.Státní správu ve věcech zbraní, střeliva, munice a pyrotechnického průzkumu vykonává podle zákona o zbraních
 2. AMinisterstvo vnitra, Ministerstvo obrany, policie, zastupitelský úřad České republiky a Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.
 3. BMinisterstvo vnitra, Ministerstvo obrany, Ministerstvo průmyslu a obchodu, policie, Český báňský úřad a Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.
 4. CMinisterstvo vnitra, Ministerstvo dopravy, policie, Ministerstvo průmyslu a obchodu, zastupitelský úřad České republiky a Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.
 1. 292.Soubory písemných testů ke zkouškám odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, žadatele o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu k provádění pyrotechnického průzkumu a žadatele o jmenování zkušebním komisařem vydává
 2. AČeský úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.
 3. Bpolicie.
 4. CMinisterstvo vnitra.
 1. 293.Kontrolovat v místě uložení fyzický a evidenční stav zbraně kategorie A, munice nebo zakázané munice, na které se vztahuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, je oprávněno
 2. AMinisterstvo obrany.
 3. BMinisterstvo průmyslu a obchodu.
 4. CMinisterstvo vnitra.
 1. 294.Ve správním řízení plní úkoly nadřízeného správního orgánu vůči příslušnému útvaru policie
 2. AObvodní ředitelství policie.
 3. BKrajské ředitelství policie.
 4. CPolicejní prezidium České republiky.
 1. 295.Dokladem o pověření ke kontrole, který policie vydá příslušníkovi nebo zaměstnanci policie zařazenému v Policejním prezidiu České republiky nebo v příslušném útvaru policie, je
 2. Akontrolní průkaz.
 3. Bosvědčení o způsobilosti k provádění kontrolní činnosti.
 4. Ckontrolní certifikát.
 1. 296.Dodržování povinností držitelem zbrojní licence, pokud má provozovny na území, které přesahuje působnost krajského ředitelství policie, kontroluje
 2. AMinisterstvo obrany.
 3. BMinisterstvo vnitra.
 4. CPolicejní prezidium České republiky.
 1. 297.Zakázat řidiči jízdu na nezbytně nutnou dobu nebo mu přikázat směr jízdy, vyžaduje-li to bezpečnost přepravy zbraní, střeliva nebo munice nebo jiný veřejný zájem, je podle zákona o zbraních oprávněn
 2. Apříslušník policie.
 3. Bstrážník obecní policie nebo zaměstnanec policie.
 4. Czaměstnanec Ministerstva vnitra nebo Ministerstva obrany.
 1. 298.Zastavovat vozidla převážející zbraně, střelivo nebo munici a kontrolovat zabezpečení přepravovaných zbraní, střeliva nebo munice a doklady k přepravovaným zbraním, střelivu nebo munici je podle zákona o zbraních oprávněn
 2. Azaměstnanec Ministerstva vnitra nebo Ministerstva obrany.
 3. Bstrážník obecní policie nebo zaměstnanec policie.
 4. Cpříslušník policie.
 1. 299.Fyzická osoba, která nosí na veřejných shromážděních, slavnostech, sportovních podnicích nebo lidových zábavách zbraň v rozporu s § 60 zákona o zbraních, se dopustí
 2. Apřestupku.
 3. Bjiného správního deliktu.
 4. Cprovinění sankčně postižitelného pouze tehdy, pokud tak stanoví obecně závazná vyhláška obce, na jejímž katastrálním území k tomuto nošení zbraně došlo.
 1. 300.Fyzická osoba, která znehodnotí nebo zničí zbraň kategorie A, B anebo C nebo vyrobí jejich řez v rozporu s § 63 odst. 1 zákona o zbraních, se dopustí
 2. Apřečinu.
 3. Bjiného správního deliktu.
 4. Cpřestupku.
 1. 301.Držitel zbraně kategorie D, který nosí zbraň viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, se dopustí
 2. Aprovinění sankčně postižitelného pouze tehdy, pokud tak stanoví obecně závazné nařízení kraje, na jehož katastrálním území k tomuto nošení zbraně došlo.
 3. Bpřestupku.
 4. Cjiného správního deliktu.
 1. 302.Držitel zbrojního průkazu, který neprodleně neohlásí útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně kategorie A, B nebo C, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně, se dopustí
 2. Apřestupku.
 3. Bpřečinu.
 4. Cjiného správního deliktu.
 1. 303.Držitel zbrojního průkazu, který neprodleně neohlásí útvaru policie použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany, se dopustí
 2. Apřestupku.
 3. Btrestného činu.
 4. Cjiného správního deliktu.
 1. 304.Držitel zbrojního průkazu, který neumožní příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie A, se dopustí
 2. Ajiného správního deliktu.
 3. Bpřestupku.
 4. Ctrestného činu.
 1. 305.Držitel zbrojního průkazu skupiny B až E, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva nebo držitel evropského zbrojního pasu, který nosí zbraň nebo manipuluje se zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, přestože je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů anebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci, se dopustí
 2. Atrestného činu.
 3. Bjiného správního deliktu.
 4. Cpřestupku.
 1. 306.Pokud zbrojíř vydá zbraň nebo střelivo jiné osobě než pouze fyzické osobě, která je u držitele zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru, je zároveň držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny a zbraň nebo střelivo používá pouze k účelu uvedenému ve zbrojním průkazu, dopustí se tento zbrojíř
 2. Apřestupku.
 3. Btrestného činu.
 4. Cpřečinu.
 1. 307.Držitel zbrojního průkazu střílející ze zbraně, která není označena zkušební značkou, nebo na kterou nebyl vydán průkaz zbraně, je-li vydáván, nebo používající střelivo, které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení, se dopustí
 2. Ajiného správního deliktu.
 3. Btrestného činu.
 4. Cpřestupku.
 1. 308.Fyzická osoba, která provádí činnost při nakládání s municí nebo provádí pyrotechnický průzkum, aniž by byla držitelem příslušného druhu muničního průkazu, se dopustí
 2. Atrestného činu.
 3. Bpřestupku.
 4. Cpřečinu.
 1. 309.Fyzická osoba, která vykonává činnost muničáře, aniž by byla držitelem vyššího muničního průkazu nebo muničního průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu, se dopustí
 2. Atrestného činu.
 3. Bpřečinu.
 4. Cpřestupku.
 1. 310.Střelná zbraň je podle zákona o zbraních zbraň, u které je
 2. Afunkce odvozena od postupného opožděného uvolnění mechanické energie při výstřelu.
 3. Bfunkce odvozena od okamžitého uvolnění energie při výstřelu, zkonstruovaná pro požadovaný účinek na definovanou vzdálenost.
 4. Cpožadovaná funkce odvozena od množství uvolněných zplodin při výstřelu, která je konstruovaná na požadovaný výkon.
 1. 311.Palná zbraň je podle zákona o zbraních
 2. Azbraň, u které je funkce odvozena od uvolnění nahromaděné mechanické energie.
 3. Bstřelná zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění dynamické energie.
 4. Cstřelná zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění chemické energie.
 1. 312.Plynová zbraň je podle zákona o zbraních střelná zbraň, u které je funkce odvozena od
 2. Aokamžitého uvolnění energie stlačeného vzduchu nebo jiného plynu.
 3. Buvolnění energie střelného prachu.
 4. Cokamžitého uvolnění dynamické nebo mechanické energie.
 1. 313.Mechanická zbraň je podle zákona o zbraních
 2. Astřelná zbraň, u které je funkce odvozena od uvolnění dynamické energie.
 3. Bstřelná zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění nahromaděné mechanické energie.
 4. Czbraň, u které je funkce odvozena od uvolnění nahromaděné chemické energie.
 1. 314.Expanzní zbraň je podle zákona o zbraních
 2. Amechanická zbraň, jejíž konstrukce vylučuje použití kulového náboje.
 3. Bstřelná zbraň, jejíž konstrukce umožňuje použití náboje s hromadnou střelou.
 4. Cpalná zbraň, jejíž konstrukce vylučuje použití kulového náboje nebo náboje s hromadnou střelou.
 1. 315.Expanzní přístroj je podle zákona o zbraních
 2. Aplynové zařízení, u něhož je primárním zdrojem energie plynová látka obsažená ve střelivu pro tyto přístroje.
 3. Bpracovní zařízení, u něhož je primárním zdrojem energie výbušná látka obsažená ve střelivu pro expanzní přístroje.
 4. Cstřelná zbraň, u které je primárním zdrojem energie výbušná látka obsažená ve střelivu pro střelné zbraně.
 1. 316.Kulová zbraň je podle zákona o zbraních
 2. Azbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu plynovými náboji nebo mechanickými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň.
 3. Bpalná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu kulovými náboji nebo kulovými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň.
 4. Cplynovková zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu chemickými náboji nebo plynovými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň.
 1. 317.Střelná zbraň, která je určená k vedení námořní, letecké nebo pozemní války, je podle zákona o zbraních
 2. Aválečná zbraň.
 3. Bvojenská zbraň.
 4. Carmádní zbraň.
 1. 318.Broková zbraň je podle zákona o zbraních
 2. Apalná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu kulovými náboji, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň.
 3. Bpalná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu brokovými náboji, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň.
 4. Cpalná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu nábojkami, případně speciálními nábojkami pro brokovou zbraň.
 1. 319.Kombinovaná zbraň je podle zákona o zbraních
 2. Apalná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu náboji s okrajovým zápalem nebo nábojkami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň a s hlavní (hlavněmi) pro střelbu plynovkovými nábojkami, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň.
 3. Bexpanzní zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu nábojkami nebo kulovými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň a s hlavní (hlavněmi) pro střelbu brokovými náboji, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň.
 4. Cpalná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu kulovými náboji nebo kulovými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň a s hlavní (hlavněmi) pro střelbu brokovými náboji, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň.
 1. 320.Podle zákona o zbraních je krátká zbraň
 2. Apalná zbraň, jejíž délka hlavně přesahuje 350 mm, ale jejíž celková délka nepřesahuje 700 mm.
 3. Bpalná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 300 mm nebo jejíž celková délka nepřesahuje 600 mm.
 4. Cpalná zbraň, jejíž délka hlavně přesahuje 400 mm a jejíž celková délka dosahuje nejméně 650 mm.
 1. 321.Podle zákona o zbraních je dlouhá zbraň
 2. Apalná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 250 mm nebo jejíž celková délka nepřesahuje 500 mm.
 3. Bpalná zbraň, která není krátkou zbraní.
 4. Cpalná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 200 mm nebo jejíž celková délka nepřesahuje 500 mm.
 1. 322.Samočinná zbraň je podle zákona o zbraních palná zbraň, u níž se
 2. Aopětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště.
 3. Bopětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště.
 4. Copětovné nabití děje v důsledku mechanického otočení závěru a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště.
 1. 323.Samonabíjecí zbraň podle zákona o zbraních je palná zbraň, u níž se
 2. Aopětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště.
 3. Bopětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště.
 4. Copětovné nabití děje v důsledku mechanického otočení závěru a u které konstrukce umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště.
 1. 324.Opakovací zbraň podle zákona o zbraních je palná zbraň
 2. Ase zásobníkem nebo jiným podávacím ústrojím, u níž se opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště.
 3. Bbez zásobníku nebo jiného podávacího ústrojí, u níž se opětovné nabití děje v důsledku ručního ovládání závěru nebo mechanického otočení revolverového válce.
 4. Cse zásobníkem nebo jiným podávacím ústrojím, u níž se opětovné nabití děje v důsledku ručního ovládání závěru nebo mechanického otočení revolverového válce.
 1. 325.Sportovní zbraň je podle zákona o zbraních
 2. Astřelná zbraň, určená pravidly sportovní střelby pro národní a mezinárodní disciplíny.
 3. Bstřelná zbraň, jejímž oprávněným držitelem je člen registrované střelecké asociace.
 4. Cstřelná zbraň, která je jako sportovní zbraň vedena v rejstříku uznaných sportovních pomůcek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
 1. 326.Lovecká zbraň je podle zákona o zbraních
 2. Astřelná zbraň, určená k lovu zvěře odstřelem podle rozhodnutí Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.
 3. Bstřelná zbraň, určená k lovu zvěře odstřelem podle prováděcího předpisu k zákonu o zbraních.
 4. Cstřelná zbraň, určená k lovu zvěře odstřelem podle zákona o myslivosti.
 1. 327.Paintballová zbraň je podle zákona o zbraních
 2. Amechanická zbraň, kterou se vystřeluje střela se značkovací látkou.
 3. Bplynová zbraň, kterou se vystřeluje střela se značkovací látkou.
 4. Cexpanzní zbraň, kterou se vystřeluje střela se značkovací látkou.
 1. 328.Signální zbraň je podle zákona o zbraních
 2. Ajednoúčelové zařízení na principu krátké nebo dlouhé zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 16 mm.
 3. Bjednoúčelové zařízení na principu krátké zbraně pro použití signálních nábojů ráže menší než 16 mm.
 4. Cvíceúčelové zařízení na principu krátké nebo dlouhé zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 10 mm.
 1. 329.Historická zbraň je podle zákona o zbraních
 2. Astřelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1890, a současně platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1890.
 3. Bstřelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1895, nebo platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1895.
 4. Cstřelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1918, a současně platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1918.
 1. 330.Hlavní části střelné zbraně podle zákona o zbraních jsou
 2. Ahlaveň, vložná hlaveň, rám, mířidla, válec revolveru, pouzdro závěru nebo tělo a závěr.
 3. Bhlaveň, vložná hlaveň, vložná nábojová komora, rám, válec revolveru, pouzdro závěru nebo tělo a závěr.
 4. Chlaveň, vložná hlaveň, kohout, spoušť, rám, válec revolveru, pouzdro závěru nebo tělo a závěr.
 1. 331.Znehodnocená zbraň podle zákona o zbraních je
 2. Astřelná zbraň, která byla znehodnocena držitelem zbrojního průkazu či zbrojní licence postupem stanoveným soudním znalcem v oboru zbraní.
 3. Bstřelná zbraň, která byla znehodnocena postupem stanoveným právním předpisem.
 4. Cstřelná zbraň, která byla znehodnocena držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny postupem stanoveným směrnicí Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.
 1. 332.Souhrnné označení nábojů, nábojek a střel do střelných zbraní, nejedná-li se o munici, je podle zákona o zbraních
 2. Astřelivo.
 3. Bstřelivina.
 4. Cnáboje.
 1. 333.Střelivo, které využívá již použitých nábojnic, je podle zákona o zbraních střelivo
 2. Adobíjené.
 3. Bpřebíjené.
 4. Cnabíjené.
 1. 334.Jednotná střela je podle zákona o zbraních
 2. Atěleso, určené k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, které se po opuštění hlavně rozdělí.
 3. Btěleso, určené k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, které se po opuštění hlavně nerozdělí.
 4. Cnábojka určená k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, která se po opuštění hlavně rozdělí.
 1. 335.Hromadná střela podle zákona o zbraních je
 2. Anábojka ve skupenství kapalném nebo plynném, určená k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, která se po opuštění hlavně nerozdělí.
 3. Btěleso nebo látka ve skupenství tuhém, kapalném nebo plynném, určená k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, která se po opuštění hlavně rozdělí.
 4. Ctěleso, určené k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, které se po opuštění hlavně nerozdělí.
 1. 336.Složená plášťová střela obsahující výbušnou slož, která po nárazu exploduje, je podle zákona o zbraních střela
 2. Avýbušná.
 3. Bprůbojná.
 4. Czápalná.
 1. 337.Složená plášťová střela obsahující zápalnou slož, která se po styku se vzduchem nebo po nárazu vznítí, je podle zákona o zbraních střela
 2. Avýbušná.
 3. Bprůbojná.
 4. Czápalná.
 1. 338.Náboj je podle zákona o zbraních celek určený ke vkládání (nabíjení) do
 2. Amechanické zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože a střely.
 3. Bpaintballové zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, výmetné náplně a střely.
 4. Cpalné zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely.
 1. 339.S bližším vymezením pojmu elektronického zabezpečovacího zařízení pro zajištění ochrany muničního skladiště stejně jako s technickými požadavky na toto zařízení se lze podrobně seznámit
 2. Av příslušném nařízení vlády.
 3. Bv příslušné vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu.
 4. Cv příslušné obecně závazné směrnici Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
 1. 340.Za technicky způsobilé se pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní a střeliva považují uzamykatelná ocelová schránka nebo uzamykatelná ocelová skříň, které splňují technické požadavky stanovené v
 2. Av příslušné vyhlášce Ministerstva vnitra.
 3. Bv příslušné obecně závazné směrnici Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
 4. Cv příslušném nařízení vlády.
 1. 341.Za technicky způsobilé se pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní a střeliva považuje zvláštní uzamčené zařízení, které splňuje technické požadavky stanovené v
 2. Av příslušném nařízení Ministerstva průmyslu a obchodu.
 3. Bv příslušném nařízení vlády.
 4. Cv příslušném obecně závazném nařízení Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
 1. 342.Za technicky způsobilé se pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní a střeliva považují uzamčená místnost nebo samostatný objekt, které splňují technické požadavky stanovené v
 2. Av příslušné vyhlášce Ministerstva vnitra.
 3. Bv příslušném nařízení vlády.
 4. Cv příslušné obecně závazné směrnici Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
 1. 343.Za technicky způsobilý se pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní a střeliva považuje komorový trezor, který splňuje technické požadavky stanovené v
 2. Av příslušném nařízení vlády.
 3. Bv příslušné vyhlášce Ministerstva vnitra.
 4. Cv příslušné směrnici vydané Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
 1. 344.Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky lze dle příslušného prováděcího nařízení vlády přechovávat mimo jiné
 2. Av jednom prostoru pouze v jedné společné skříni či schránce, která je pro tento účel schválena Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a je neoddělitelně ukotvena do stěny nebo podlahy.
 3. Bv jednom prostoru pouze ve skříních, které jsou pro tento účel schváleny Českým báňským úřadem a jsou vybaveny zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy A podle technické normy ČSN EN 1300.
 4. Cv jednom prostoru pouze v samostatných skříních nebo schránkách upravených proti možnému odcizení nebo zneužití.
 1. 345.Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky lze dle příslušného prováděcího nařízení vlády přechovávat mimo jiné pouze
 2. Av suchu a takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 40°C.
 3. Bv prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše do 70%, a to takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 25°C.
 4. Cv suchém prostoru, jehož stavební provedení zabraňuje přístupu přímého slunečního záření, a to takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 30°C.
 1. 346.Při přebíjení nábojů nelze dle příslušného prováděcího nařízení vlády
 2. Apoužívat elektrická topná tělesa.
 3. Bpoužívat těkavé látky a zdroje mikrovlnného záření.
 4. Cpoužívat otevřeného ohně a kouřit.
 1. 347.Při přebíjení nábojů lze dle příslušného prováděcího nařízení vlády mimo jiné
 2. Apoužívat pouze nově vyrobenou nábojnici.
 3. Bpoužívat pouze nepoškozenou nábojnici.
 4. Ckromě nepoškozené nábojnice používat i mírně poškozenou nábojnici. V tomto případě je při přebíjení nutné dbát zvýšené opatrnosti.
 1. 348.Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra v praktické části zkoušky odborné způsobilosti žadatel o vydání zbrojního průkazu k prokázání znalostí bezpečné manipulace se zbraní a střelivem samostatně předvede
 2. Aprohlídku zbraně za účelem zjištění, zda není v nabitém stavu; částečné rozebrání a složení zbraně v rozsahu, který je nutný k běžnému vyčištění zbraně po střelbě; postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě, postup při zjištění závady na zbrani při střelbě a postup při ukončení střelby.
 3. Búvodní prohlídku zbraně doplněnou stručným slovním popisem funkce hlavních částí zbraně; kompletní rozebrání a složení zbraně v rámci stanoveného časového limitu; postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě; postup při kontrole nastavení mířidel; postup při ukončení střelby.
 4. Cpostup při přebírání zbraně od jiné osoby; kompletní rozebrání a složení zbraně, které je nutné k celkovému vyčištění zbraně; postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě; postup při ukončení střelby; základní postup při přebíjení nábojů.
 1. 349.Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra zbraň nebo zbraně k předvedení bezpečné manipulace se zbraní a střelivem a ke střelbě na pevný cíl žadateli o vydání zbrojního průkazu určí
 2. Asprávce střelnice po předchozí dohodě se zkušebním komisařem.
 3. Bpříslušník policie kontrolující dodržování povinností zkušebním komisařem v rámci provádění zkoušky odborné způsobilosti.
 4. Czkušební komisař.
 1. 350.Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra se k předvedení bezpečné manipulace se zbraní a střelivem a ke střelbě na pevný cíl žadatelem o vydání zbrojního průkazu použije
 2. Azbraň početně rozšířeného typu, se kterou nebylo k okamžiku dne zkoušky odborné způsobilosti provedeno více než 1000 výstřelů.
 3. Bzbraň nebo zbraně obvyklého typu odpovídající skupině zbrojního průkazu, kterou žadatel uvádí v přihlášce.
 4. Czbraň, jejíž běžné sériové provedení je na tuzemském trhu nabízeno již déle než 5 let.
 1. 351.Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra provádí žadatel o vydání zbrojního průkazu v rámci praktické části zkoušky odborné způsobilosti střelbu na pevný cíl
 2. Av poloze vkleče.
 3. Bv poloze vstoje.
 4. Cv poloze vleže.
 1. 352.Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra se ke střelbě na pevný cíl v rámci zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu použije
 2. Av případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A a B krátká kulová zbraň; v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny C krátká kulová a dlouhá broková zbraň; v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D a E krátká kulová zbraň a dlouhá kulová zbraň.
 3. Bv případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A a B dlouhá kulová nebo dlouhá broková zbraň; v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny C dlouhá kulová nebo dlouhá broková zbraň a krátká kulová zbraň; v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D a E krátká kulová zbraň.
 4. Cv případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A a B dlouhá kulová nebo krátká kulová zbraň; v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny C dlouhá kulová a dlouhá broková zbraň; v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D a E krátká kulová zbraň.
 1. 353.Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra je v rámci praktické části zkoušky odborné způsobilosti žadatel o vydání zbrojního průkazu
 2. Apovinen při střelbě použít vhodné ochranné pomůcky, které určí zkušební komisař nebo které jsou stanoveny provozním řádem střelnice.
 3. Bpovinen při střelbě použít ochranné pomůcky zraku a sluchu, které určí před konáním zkoušky odborné způsobilosti příslušný útvar policie nebo které jsou stanoveny zkušebním řádem střelnice.
 4. Coprávněn při střelbě použít vhodné ochranné pomůcky, které jsou blíže vymezeny zkušebním řádem střelnice.
 1. 354.Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra je žadatel o vydání zbrojního průkazu před zahájením hodnocené střelby na pevný cíl v rámci zkoušky odborné způsobilosti
 2. Aoprávněn ověřit si správnost nastřelení zbraně, a to v případě krátké kulové a dlouhé kulové zbraně třemi výstřely a v případě dlouhé brokové zbraně jedním výstřelem.
 3. Bpovinen ověřit si na výzvu správce střelnice či zkušebního komisaře správnost nastřelení zbraně, a to v případě krátké kulové a dlouhé kulové zbraně deseti výstřely a v případě dlouhé brokové zbraně jedním výstřelem.
 4. Coprávněn ověřit si správnost nastřelení zbraně, a to v případě krátké kulové a dlouhé kulové zbraně dvěma výstřely a v případě dlouhé brokové zbraně třemi výstřely.
 1. 355.Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra se teoretická část zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu provádí písemným testem
 2. Atrvajícím nejdéle 30 minut, který je složen z 30 otázek.
 3. Btrvajícím nejdéle 40 minut, který je složen z 30 otázek.
 4. Ctrvajícím nejdéle 60 minut, který je složen z 30 otázek.
 1. 356.Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra činí odměna zkušebního komisaře za provedení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo za provedení opakované praktické části této zkoušky
 2. A600 Kč za každého žadatele o vydání zbrojního průkazu.
 3. B200 Kč za každého žadatele o vydání zbrojního průkazu.
 4. C1000 Kč za každého žadatele o vydání zbrojního průkazu.
 1. 357.Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra v případě režimu stanoveného pro zabezpečení zbraní, střeliva a munice v průběhu přepravy (§ 50b a § 70n odst. 5 zákona o zbraních) je osobou provádějící přepravu
 2. Aosoba přítomná v dopravním prostředku, zejména řidič, člen osádky, člen ostrahy, nebo v doprovodném vozidle.
 3. Břidič. Dále se touto osobou vždy rozumí zástupce provozovatele dopravního prostředku oprávněný přijmout opatření k zajištění bezpečnosti konkrétního dopravního prostředku v průběhu přepravy zbraní, střeliva a munice.
 4. Cosoba přítomná v dopravním prostředku, zejména řidič, člen osádky. Osoba přítomná v doprovodném vozidle se za osobu provádějící přepravu nepovažuje.
 1. 358.Pravidla bezpečnosti provozu střelnice, především zásady zacházení se zbraní a střelivem na střelnici, bezpečnostní pravidla střelby a pravidla pohybu osob v prostoru střelnice
 2. Apatří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice dle příslušné vyhlášky Ministerstva vnitra.
 3. Bnepatří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice dle příslušného nařízení Ministerstva vnitra.
 4. Cpatří mezi podstatné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice dle příslušného nařízení vlády.
 1. 359.Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra postup při vzniku mimořádných událostí na střelnici
 2. Apatří mezi povinné obsahové náležitosti evakuačního řádu střelnice.
 3. Bpatří mezi nepovinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice.
 4. Cpatří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice.
 1. 360.Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra evidence, které nejsou vedeny v centrálním registru zbraní, v případě opravy zápisu
 2. Anemusí při svém vedení pouze v elektronické podobě umožňovat zobrazení opravených zápisů, pokud tuto povinnost držiteli zbrojní licence neuloží příslušný útvar policie.
 3. Bby měly při svém vedení pouze v elektronické podobě pokud možno umožňovat zobrazení přesného data, kdy došlo k opravě zápisu. Zobrazení opravených zápisů umožňovat nemusí.
 4. Cmusí při svém vedení pouze v elektronické podobě umožňovat zobrazení opravených zápisů.
 1. 361.Vymezení denní a roční doby, ve které je dovoleno na střelnici provádět střelbu, a pravidla evidence osob využívajících střelnici
 2. Apatří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice dle příslušné vyhlášky Ministerstva vnitra.
 3. Bnepatří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice dle příslušného nařízení Ministerstva vnitra.
 4. Cpatří mezi podstatné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice dle příslušného nařízení vlády.
 1. 362.Uvedení oprávnění a povinností správce střelnice, případně též dalších osob, zejména provozovatele střelnice, zdravotnické služby a pořadatelů
 2. Anepatří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice dle příslušného nařízení Ministerstva vnitra.
 3. Bpatří mezi podstatné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice dle příslušného nařízení vlády.
 4. Cpatří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice dle příslušné vyhlášky Ministerstva vnitra.
 1. 363.Dle prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra se k zapisování údajů do evidencí, které nejsou vedeny v centrálním registru zbraní a jsou vedeny v listinné podobě, používají
 2. Apouze psací prostředky, jejichž dodavatelé doloží certifikát o shodě vlastností prostředku s normou ISO 14145-2.
 3. Bpsací prostředky, které umožňují nesmazatelný písemný záznam.
 4. Cpouze psací prostředky uvedené v seznamu Ministerstva vnitra, který obsahuje přehled psacích prostředků povolených pro provádění úředních evidenčních záznamů.
 1. 364.Dle příslušného prováděcího nařízení vlády zkušební komisař vyhlašuje výsledek teoretické části zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu
 2. Apro všechny žadatele současně a veřejně pouze tehdy, pokud tak rozhodne přítomný příslušník policie.
 3. Bneveřejně, kdy s výsledkem postupně seznámí každého žadatele zvlášť. Pořadí vyhlašovaných výsledků jednotlivých žadatelů volí dle abecedního seznamu žadatelů.
 4. Cpro všechny žadatele současně a veřejně.
 1. 365.Dle příslušného prováděcího nařízení vlády praktickou část zkoušky odborné způsobilosti vykoná žadatel o vydání zbrojního průkazu
 2. Azpravidla ve stejný den jako teoretickou část zkoušky na určené střelnici. Výjimečně může být v odůvodněných případech praktická část zkoušky vykonána v jiný den, o čemž na místě rozhodne zkušební komisař.
 3. Bzpravidla ve stejný den jako teoretickou část zkoušky na určené střelnici. Výjimečně může být praktická část zkoušky vykonána v jiný den, o čemž na místě rozhodne přítomný příslušník policie po dohodě se zkušebním komisařem.
 4. Cvždy ve stejný den jako teoretickou část zkoušky na určené střelnici. Zkušební komisař ani příslušný útvar policie nejsou oprávněni rozhodnout o udělení výjimky z tohoto pravidla.
 1. 366.Dle příslušného prováděcího nařízení vlády provádí žadatel o vydání zbrojního průkazu při praktické části zkoušky odborné způsobilosti střelbu
 2. Apokud možno v souladu se zásadami stanovenými provozním řádem střelnice a za přítomnosti a podle pokynů přítomného příslušníka policie.
 3. Bv souladu se zásadami stanovenými střeleckým řádem střelnice a za přítomnosti a podle pokynů zkušebního komisaře nebo správce střelnice.
 4. Cv souladu se zásadami stanovenými provozním řádem střelnice a za přítomnosti a podle pokynů zkušebního komisaře.
 1. 367.Dle příslušného prováděcího nařízení vlády před vykonáním praktické části zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu
 2. Azkušební komisař seznámí žadatele s průběhem zkoušky a v potřebném rozsahu s provozním řádem střelnice, zejména se zásadami bezpečné manipulace se zbraní a chováním na střelnici. Zkušební komisař žadatele dále seznámí s povely, které bude používat při praktické části zkoušky.
 3. Bzkušební komisař nebo přítomný příslušník policie může na základě žádosti jednotlivé žadatele blíže seznámit s průběhem zkoušky a se zásadami chování v bezpečnostním sektoru střelnice. S jednotlivými ustanoveními provozního řádu střelnice žadatele na výzvu zkušebního komisaře seznámí správce střelnice.
 4. Czkušební komisař, přítomný příslušník policie nebo správce střelnice seznámí žadatele s průběhem zkoušky a se všemi ustanoveními provozního řádu střelnice. Zkušební komisař vždy za přítomnosti příslušníka policie žadatele seznámí s vybranými ukázkami povelů, které může používat při praktické části zkoušky.
 1. 368.Se vzorem dokladu o odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu
 2. Aje možné se seznámit v příloze příslušného nařízení vlády.
 3. Bje možné se seznámit pouze v rámci prezenční návštěvy na pracovišti příslušného útvaru policie, jelikož tento vzor není určen k běžnému veřejnému šíření.
 4. Cje možné se seznámit v příloze zákona o zbraních.
 1. 369.Dle příslušného prováděcího nařízení vlády zjistí-li zkušební komisař, že žadateli o vydání zbrojního průkazu v řádném vykonání zkoušky brání jeho zdravotní stav nebo jiné okolnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit jeho schopnost vykonat zkoušku, zejména předchozí požití alkoholických nápojů, jiných návykových látek nebo léků,
 2. Avyloučí žadatele z účasti na zkoušce a oznámí mu po dohodě se správcem střelnice náhradní termín a místo konání zkoušky.
 3. Bnavrhne žadateli vykonání zkoušky v náhradním termínu, popřípadě žadatele z účasti na zkoušce vyloučí. Náhradní termín a místo konání zkoušky oznámí žadateli příslušný útvar policie.
 4. Cmůže žadateli navrhnout vykonání zkoušky v náhradním termínu a místě, které žadateli oznámí po předchozí dohodě s příslušným útvarem policie.
 1. 370.V trestním zákoníku je o krajní nouzi stanoveno, že
 2. Ačin jinak trestný, kterým někdo odvrací mimořádně důrazný útok směřovaný vůči většímu množství občanů, kteří jsou chráněni tímto zákoníkem, není trestným činem, pokud tak rozhodne soud na návrh Ministerstva spravedlnosti. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno tento útok odvrátit jinými prostředky.
 3. Bčin jinak trestný, kterým někdo zabraňuje útočníkovi v páchání trestného nebo jiného činu, který je uveden v trestním zákoníku, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno pachateli v páchání činu zabránit jiným způsobem.
 4. Cčin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.
 1. 371.Jednat v krajní nouzi je obecně oprávněn
 2. Akdokoliv, tedy nejen ten, komu nebezpečí hrozí přímo a jehož zájmy jsou ohroženy, ale i ten, jehož zájmy ohroženy v daném případě nejsou (tzv. pomoc v krajní nouzi).
 3. Bpouze osoba, které hrozí nebezpečí a jejíž zájmy jsou ohroženy.
 4. Cpouze příslušník policie, strážník obecní policie nebo příslušník hasičského záchranného sboru.
 1. 372.Při posuzování oprávněnosti krajní nouze je rozhodující
 2. Apřiměřenost způsobu odvracení hrozícího útoku, a to zejména s ohledem na prostředky použité k obraně. V případě odvracení útoku v krajní nouzi za použití střelné zbraně se vždy posuzuje také to, nemohl-li obránce střelbou ohrozit nezúčastněné osoby nebo způsobit nepřiměřenou škodu na majetku.
 3. Bzcela zjevná nepřiměřenost způsobu odvracení hrozícího nebezpečí.
 4. Cto, zda nebylo možné dané nebezpečí odvrátit jinak nebo zda způsobený následek není zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil.
 1. 373.Základní podmínkou vzniku stavu krajní nouze je nebezpečí, které hrozí zájmu chráněnému trestním zákonem. Toto nebezpečí
 2. Amusí hrozit přímo (tedy bezprostředně).
 3. Bmusí hrozit nepřímo.
 4. Cmusí hrozit nejpozději ve střednědobé budoucnosti.
 1. 374.Nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem může být s ohledem na vznik stavu krajní nouze způsobeno
 2. Apouze přírodní silou.
 3. Bzejména člověkem, ale i zvířetem, neovladatelným dopravním prostředkem, oprávněným zásahem orgánu veřejné moci nebo i technickou závadou na zbrani.
 4. Crůznými faktory, např. přírodní silou, člověkem nebo různými fyziologickými a biologickými procesy.
 1. 375.V trestním zákoníku je o nutné obraně stanoveno, že
 2. Ačin jinak trestný, kterým někdo v sebeobraně odvrací napadení nebezpečným útočníkem, a to za použití střelné zbraně, není trestným činem, pokud byla střelná zbraň držena v souladu se zákonem o zbraních a pokud její držitel před jejím použitím opakovaně vyzval osobu útočníka, aby upustil od protiprávního jednání. O nutnou obranu jde i tehdy, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená útoku.
 3. Bčin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.
 4. Cčin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.
 1. 376.Při posuzování oprávněnosti nutné obrany je rozhodující zda
 2. Anebylo možné dané nebezpečí odvrátit jinak.
 3. Bobrana nebyla zcela zjevně nepřiměřená ve srovnání se způsobem útoku.
 4. Czpůsobený následek není zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil.
 1. 377.Pokud obránce hodlá proti útočníkovi použít střelnou zbraň ve stavu nutné obrany
 2. Aje povinen vyzvat osobu, proti které má být zbraň použita, aby upustila od protiprávního jednání s výstrahou, že bude použito zbraně. Od výzvy s výstrahou může upustit jen v případě, že je ohrožen jeho život nebo zdraví anebo je-li ohrožen život nebo zdraví jiné osoby.
 3. Bnení povinen vyzvat osobu, proti které má být zbraň použita, aby upustila od protiprávního jednání.
 4. Cje povinen za všech okolností vyzvat osobu, proti které má být zbraň použita, aby upustila od protiprávního jednání s výstrahou, že bude použito zbraně. Střelnou zbraň obránce nesmí nikdy použít vůči zjevně těhotné ženě či osobě zjevně vysokého věku.
 1. 378.Použití střelné zbraně vůči útočníkovi ve stavu nutné obrany je obecně
 2. Amožné pouze tehdy, pokud nabitou střelnou zbraň používá nebo alespoň má v průběhu útoku k dispozici rovněž útočník.
 3. Bmožné pouze tehdy, pokud dané nebezpečí není možné odvrátit jinak a pokud způsobený následek nebude zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil obránci.
 4. Cmožné i tehdy, pokud útočník v rámci útoku sám nepoužije střelnou zbraň. Obrana musí být intenzivnější než útok, proto aby odvrátila jistě a bez rizika útok útočníka, tzn. že musí být silnější než útok, ale nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.
 1. 379.V případě jednání ve stavu nutné obrany z povahy věci vyplývá, že
 2. Aobrana musí být intenzivnější než útok, proto aby odvrátila jistě a bez rizika útok útočníka, tzn. že musí být silnější než útok, ale nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.
 3. Bobrana nesmí být intenzivnější než útok, může být pouze přiměřená intenzitě útoku.
 4. Cobrana musí být intenzivnější než útok, přičemž otázka stupně její přiměřenosti není podstatná. V odůvodněných případech tak může být i zcela zjevně nepřiměřená.
 1. 380.Jednání ve stavu nutné obrany je při splnění dalších podmínek možné tehdy, pokud někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok
 2. Apouze na život a zdraví.
 3. Bpouze na zdraví a majetek.
 4. Cna zájem chráněný trestním zákonem.
 1. 381.Jednáním v nutné obraně někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem. Ohrožení těchto zájmů může být způsobeno
 2. Apouze protiprávním jednáním fyzické osoby. Přitom může jít i o jednání, které je samo nutnou obranou nebo krajní nouzí, v nichž jedná útočník. V takovém případě je pak zásadní vzájemné porovnání přiměřenosti jednání útočníka a napadeného.
 3. Bpouze opomenutím fyzické osoby.
 4. Cprotiprávním jednáním fyzické osoby, může být způsobeno i opomenutím fyzické osoby, pokud je toto opomenutí taky protiprávní.
 1. 382.Při jednání v nutné obraně je možné
 2. Abránit pouze své zájmy.
 3. Bbránit pouze své zájmy či zájmy rodinných příslušníků.
 4. Cbránit své zájmy i zájmy jiné osoby (pomoc v nutné obraně), a to za stejných zákonných podmínek.
 1. 383.Jednání v nutné obraně musí směřovat
 2. Apřímo proti útočníkovi, přičemž mu může vzniknout újma nejen na majetku, ale též na zdraví či dokonce na životě a případně i na jiných hodnotách chráněných trestním zákonem.
 3. Bpřímo proti útočníkovi, přičemž mu může vzniknout pouze újma na majetku či na zdraví a tu je mu obránce povinen nahradit.
 4. Cpřímo proti útočníkovi či jeho rodinným příslušníkům, kteří se v čase zahájení protiprávního útoku nalézají v blízkosti místa útoku, i když se samotného útoku neúčastní.
 1. 384.Pokud je útočníků více,
 2. Amusí nutná obrana směřovat v první řadě na osobu, která dle subjektivního vnímání obránce udílí pokyny ostatním útočníkům.
 3. Bmusí být kroky podniknuté v rámci nutné obrany rovnoměrně zaměřeny vůči všem útočníkům.
 4. Cmůže nutná obrana směřovat proti kterémukoliv z nich.

ČÁST II.

Otázky k prokázání znalosti nauky o zbraních a střelivu

 1. 385.Porovnejte vyobrazené vzorky a vyberte brokové střelivo s jednotnou střelou. Jedná se o vzorek nacházející se
 2. Avlevo na začátku řady.
 3. Buprostřed řady.
 4. Cvpravo na konci řady.
 1. 386.Porovnejte vyobrazené vzorky a vyberte výkonné střelivo určené původně pro střelbu z revolveru. Jedná se o vzorek nacházející se
 2. Avlevo na začátku řady.
 3. Bvpravo na konci řady.
 4. Cuprostřed řady.
 1. 387.Porovnejte vyobrazené vzorky a vyberte střelivo typu Flobert. Jedná o vzorek nacházející se
 2. Avlevo na začátku řady.
 3. Bvpravo na konci řady.
 4. Cuprostřed řady.
 1. 388.Porovnejte vyobrazené vzorky a vyberte střelivo ráže .45 ACP původně určené pro samonabíjecí pistoli typu M1911. Jedná o vzorek nacházející se
 2. Avlevo na začátku řady.
 3. Bvpravo na konci řady.
 4. Cuprostřed řady.
 1. 389.V případě vyobrazených vzorků se jedná o
 2. Anábojky.
 3. Bmalorážkové náboje se zapuštěnou homogenní střelou.
 4. Cnáboje určené pouze pro expanzní zbraně nedovoleného výrobního provedení.
 1. 390.Porovnejte vyobrazené vzorky a vyberte střelivo s nábojnicí s okrajem. Jedná se o vzorky
 2. Atři krajní ve směru zleva.
 3. Bprostřední a první krajní ve směru zleva.
 4. Cdva krajní ve směru zprava.
 1. 391.V případě vyobrazeného vzorku se jedná o střelivo ráže
 2. A.22 LR.
 3. B.22 Hornet.
 4. C.222 Rem.
 1. 392.Porovnejte vyobrazené vzorky a určete konstrukci nábojů. Jedná se o náboje
 2. Ase zápalem typu Lefaucheux.
 3. Bse středovým zápalem.
 4. Cs okrajovým zápalem.
 1. 393.Porovnejte vyobrazené vzorky a vyberte střelivo ráže .223 Rem. vycházející z původně vojenského náboje 5,56x45 mm. Jedná se o vzorek nacházející se
 2. Anahoře na začátku řady.
 3. Bdole na konci řady.
 4. Cuprostřed řady.
 1. 394.Porovnejte jednotlivé obrázky a rozhodněte, zda je na nich vyobrazen náboj vycházející původně z náboje vz. 43 určeného pro samopal vz. 58.
 2. AAno, jde o vzorek na horním obrázku.
 3. BAno, jde o vzorek na dolním obrázku.
 4. CNe, toto konkrétně vymezené střelivo zde není vyobrazeno.
 1. 395.V případě vyobrazeného vzorku se jedná o
 2. Aceloplášťovou střelu s přední částí ve tvaru komolého kužele.
 3. Bpoloplášťovou střelu s ogivální přední částí.
 4. Cceloplášťovou střelu s ogivální přední částí.
 1. 396.V případě vyobrazeného vzorku se jedná o
 2. Aceloplášťovou střelu s přední částí ve tvaru komolého kužele.
 3. Bhomogenní olověnou střelu s přední částí ve tvaru komolého kužele.
 4. Cceloplášťovou střelu s ogivální přední částí.
 1. 397.V případě vyobrazeného vzorku střely se jedná o část střeliva, která byla vystřelena
 2. Az expanzní zbraně dovoleného výrobního provedení.
 3. Bze samonabíjecí pistole ráže .45 ACP.
 4. Cz dlouhé palné zbraně s drážkovaným vývrtem hlavně.
 1. 398.Porovnejte jednotlivé obrázky a rozhodněte, zda je na některém z nich pojistka zbraně přesunuta do zajištěné polohy.
 2. AV zajištěné poloze je pojistka zbraně na horním obrázku.
 3. BV zajištěné poloze je pojistka zbraně na dolním obrázku.
 4. CV zajištěné poloze není pojistka zbraně ani na jednom z přiložených obrázků.
 1. 399.Zobrazená šipka označuje
 2. Apružinu záchytu závěru.
 3. Bpružinu vytahovače.
 4. Cvratnou (předsuvnou) pružinu.
 1. 400.Zobrazená šipka označuje umístění
 2. Azáchytu (zádržky) zásobníku.
 3. Bpojistky.
 4. Czáchytu závěru.
 1. 401.Zobrazená šipka označuje umístění
 2. Azáchytu (zádržky) zásobníku.
 3. Bzáchytu závěru.
 4. Cpojistky.
 1. 402.Zobrazená šipka označuje umístění
 2. Avyhazovače.
 3. Bvytahovače.
 4. Cpodavače.
 1. 403.Umístění lučíku v rámci konstrukce zbraně je označeno
 2. Apísmenem A.
 3. Bpísmenem B.
 4. Cpísmenem C.
 1. 404.Zobrazená šipka označuje umístění
 2. Atlumiče hluku výstřelu.
 3. Bkompenzátoru zdvihu.
 4. Ckolimátoru.
 1. 405.Umístění plynového násadce (mechanismu k odběru plynů) v rámci konstrukce zbraně je označeno
 2. Apísmenem A.
 3. Bpísmenem B.
 4. Cpísmenem C.
 1. 406.Zobrazená šipka označuje
 2. Azávoru.
 3. Bpojistník.
 4. Cúderník.
 1. 407.Zobrazený zásobník je typický pro
 2. Azbraně vycházející ze samopalu vz. 58.
 3. Bpistoli vzor CZ 75.
 4. Cpušku Mauser K98.
 1. 408.Porovnejte jednotlivé vzorky revolverů. Perkusní revolver
 2. Alze nalézt na horním obrázku.
 3. Blze nalézt na dolním obrázku.
 4. Cnelze nalézt ani na jednom obrázku.
 1. 409.S baskulí
 2. Ase lze setkat u druhu zbraně na horním obrázku.
 3. Bse lze setkat u druhu zbraně na dolním obrázku.
 4. Cse nelze setkat ani u jednoho z vyobrazených druhů zbraní, jelikož baskule je typická pouze pro krátké samonabíjecí zbraně.
 1. 410.Rozhodněte, zda je vyobrazená zbraň vybavena pojistkou.
 2. AAno, je. Tato pojistka má podobu temenní kličkové pojistky označené písmenem A.
 3. BAno, je. Tato pojistka má podobu manuální šoupátkové pojistky označené písmenem B.
 4. CS ohledem na rozsah zobrazené plochy zbraně nelze určit.
 1. 411.V případě vyobrazené zbraně se jedná o zbraň
 2. Ajednoranovou.
 3. Bsamonabíjecí.
 4. Copakovací.
 1. 412.Zobrazená hlavní část zbraně je typická pro
 2. Advouranové zbraně zkonstruované na principech kolečkových zámkových systémů.
 3. Bdlouhé opakovací zbraně s drážkovaným vývrtem hlavně.
 4. Ckrátké víceranové zbraně s perkusním zámkem.
 1. 413.Podle České technické normy se druhy střelných zbraní z hlediska charakteru střelby dělí na
 2. Ajednoranové, opakovací, víceranové, automatické.
 3. Bjednokomorové, vícekomorové a samonabíjecí.
 4. Cjednohlavňové, vícehlavňové a automatické.
 1. 414.Podle České technické normy se expanzní zbraně z hlediska konstrukce a střeliva dělí na
 2. Aakustické, plynovky a zbraně na granule.
 3. Bakustické, signální a zbraně na granule.
 4. Cpaintballové, plynovky a zbraně na granule.
 1. 415.Druhy střelných zbraní se podle způsobu držení dělí na
 2. Alovecké a sportovní.
 3. Bdlouhé a krátké.
 4. Cspeciální a samonabíjecí.
 1. 416.Palná zbraň, u níž se vyhození vystřelené nábojnice, opětovné nabití a napnutí bicího mechanismu děje v důsledku předchozího výstřelu, a jejíž konstrukce umožňuje střílet jednotlivé rány, je
 2. Asamonabíjecí zbraň palná.
 3. Bopakovací zbraň palná.
 4. Csamočinná zbraň.
 1. 417.Palná zbraň, jejíž konstrukce umožňuje střílet dávkou nebo dávkami i jednotlivými ranami, je
 2. Asamonabíjecí zbraň palná.
 3. Bopakovací zbraň palná.
 4. Csamočinná zbraň.
 1. 418.Hlaveň je část zbraně
 2. Asloužící k uzavírání nebo uzamykání náboje ve zbrani.
 3. Bsloužící k zásobování zbraně náboji.
 4. Cv níž se určitý druh energie přeměňuje v pohybovou energii střely; vodicí část vývrtu hlavně vede střelu v požadovaném směru.
 1. 419.Závěr u zbraně je zařízení, které
 2. Auzavírá nebo uzamyká nábojovou komoru.
 3. Bslouží k zamíření zbraně.
 4. Cslouží k zásobování zbraně náboji.
 1. 420.Bicí mechanismus u palných zbraní je mechanismus
 2. Asloužící k vedení střely.
 3. Bzpůsobující úder na zápalku.
 4. Csloužící k zamíření zbraně.
 1. 421.Pojistka je
 2. Asoučást zajišťující zbraň proti výstřelu.
 3. Bsoučást, která přidržuje nábojnici.
 4. Czařízení, které vyhazuje nábojnici nebo náboj.
 1. 422.Mířidla jsou zařízení sloužící
 2. Ak měření ráže zbraně.
 3. Bk zamíření zbraně.
 4. Ck nabíjení zbraně.
 1. 423.Vložná hlaveň je
 2. Ahlaveň větší ráže vkládaná do vývrtu hlavně menší ráže.
 3. Bhlaveň menší ráže vkládaná do vývrtu hlavně větší ráže.
 4. Czařízení nebo součást hlavně, která upravuje účinky výstřelu.
 1. 424.Rám zbraně je
 2. Asoučást revolveru, která vytahuje a vyhazuje vystřelené nábojnice.
 3. Bčást zbraně, která je určena k podávání nábojů.
 4. Csoučást revolveru, ve které jsou uloženy nebo jsou na ní upevněny ostatní součásti zbraně.
 1. 425.Spoušťový mechanismus palné zbraně slouží
 2. Ak zamíření zbraně na cíl.
 3. Bk ovládání bicího mechanismu.
 4. Ck vytažení nábojnice z nábojové komory.
 1. 426.Palná zbraň – jednuška je
 2. Ajednoranová dvouhlavňová brokovnice.
 3. Bjednohlavňová jednoranová brokovnice.
 4. Cvíceranová brokovnice.
 1. 427.Palná zbraň – dvojka je
 2. Advouhlavňová brokovnice s hlavněmi vedle sebe.
 3. Bdvouhlavňová brokovnice s hlavněmi nad sebou.
 4. Clovecká zbraň s brokovou a kulovou hlavní vedle sebe.
 1. 428.Palná zbraň - lankasterka je
 2. Advojka se skrytými kladívky.
 3. Bdvojka s vnějšími kohouty.
 4. Cjednohlavňová jednoranová brokovnice.
 1. 429.Palná zbraň - hamerleska je
 2. Advouhlavňová zbraň s kulovou a brokovou hlavní.
 3. Bdvojka s vnějšími kohouty.
 4. Cdvojka se sklopnými hlavněmi a se skrytými kladívky.
 1. 430.Palná zbraň - broková kozlice je
 2. Advouhlavňová zbraň s kulovou a brokovou hlavní.
 3. Bzbraň se dvěma hlavněmi vedle sebe; obě hlavně brokové.
 4. Czbraň se dvěma hlavněmi nad sebou; obě hlavně brokové.
 1. 431.Palná zbraň - brokový troják je
 2. Akulová zbraň se třemi kulovými hlavněmi, dvěma vedle sebe a jednou pod nimi nebo nad nimi.
 3. Bzbraň se třemi brokovými hlavněmi, dvěma vedle sebe a jednou pod nimi nebo nad nimi.
 4. Czbraň se třemi malorážkovými hlavněmi, dvěma vedle sebe a jednou pod nimi nebo nad nimi.
 1. 432.Palná zbraň - kombinovaná zbraň je
 2. Alovecká dlouhá zbraň se dvěma a více hlavněmi; hlavně mají různý vývrt.
 3. Bzbraň se dvěma hlavněmi nad sebou; obě hlavně brokové.
 4. Cjednohlavňová lovecká dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem určená pro střelbu kulovými náboji.
 1. 433.Palná zbraň - obojetnice je
 2. Azbraň se dvěma kulovými hlavněmi vedle sebe.
 3. Bdvouhlavňová brokovnice s hlavněmi vedle sebe.
 4. Cdvouhlavňová zbraň s kulovou a brokovou hlavní vedle sebe.
 1. 434.Palná zbraň - kulobroková kozlice je
 2. Azbraň, která má dvě kulové hlavně vedle sebe.
 3. Bzbraň se dvěma hlavněmi nad sebou; kulová a broková hlaveň bez ohledu na jejich vzájemnou polohu.
 4. Czbraň, která má dvě brokové hlavně vedle sebe.
 1. 435.Palná zbraň - dvojákový troják je
 2. Azbraň, která má dvě kulové hlavně vedle sebe, pod nimi nebo nad nimi je hlaveň broková.
 3. Bzbraň se dvěma brokovými hlavněmi vedle sebe, pod nimi nebo nad nimi je hlaveň malorážková.
 4. Cbroková zbraň se třemi brokovými hlavněmi.
 1. 436.Palná zbraň - troják je
 2. Azbraň, která má dvě kulové hlavně vedle sebe, pod nimi nebo nad nimi je hlaveň broková.
 3. Bzbraň se třemi hlavněmi, dvěma brokovými vedle sebe a kulovou pod nimi nebo nad nimi.
 4. Cbroková zbraň se třemi brokovými hlavněmi.
 1. 437.Palná zbraň - trojáček je
 2. Abroková zbraň se třemi brokovými hlavněmi.
 3. Bzbraň se dvěma kulovými hlavněmi vedle sebe, nad nimi nebo pod nimi je hlaveň broková.
 4. Czbraň se dvěma brokovými hlavněmi vedle sebe, pod nimi nebo nad nimi je hlaveň malorážková.
 1. 438.Palná zbraň - trojče je
 2. Azbraň se třemi hlavněmi; kulová a broková hlaveň nad sebou, po stranách hlaveň malorážková nebo kulová malé ráže.
 3. Bbroková zbraň se třemi hlavněmi, dvěma brokovými vedle sebe a kulovou pod nimi nebo nad nimi.
 4. Czbraň se dvěma brokovými hlavněmi vedle sebe, pod nimi nebo nad nimi je hlaveň malorážková.
 1. 439.Palná zbraň - čtyřče je
 2. Azbraň se čtyřmi brokovými hlavněmi souměrně uspořádanými ke svislé ose.
 3. Bzbraň se čtyřmi hlavněmi souměrně uspořádanými ke svislé ose; dvě hlavně brokové, jedna kulová a jedna malorážková nebo dvě hlavně kulové, jedna broková a jedna malorážková.
 4. Ckulová zbraň se čtyřmi kulovými hlavněmi souměrně uspořádanými ke svislé ose.
 1. 440.Palná zbraň - kulovnice je
 2. Ajednohlavňová lovecká dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem určená pro střelbu kulovými náboji.
 3. Bvícehlavňová lovecká zbraň určená pro střelbu brokovými náboji.
 4. Cjednohlavňová lovecká dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem určená pro střelbu signálními náboji.
 1. 441.Palná zbraň - dvoják je
 2. Adlouhá zbraň se dvěma brokovými hlavněmi vedle sebe.
 3. Blovecká dlouhá zbraň se dvěma kulovými hlavněmi nad sebou.
 4. Clovecká dlouhá zbraň se dvěma kulovými hlavněmi vedle sebe.
 1. 442.Palná zbraň - kulová kozlice je
 2. Alovecká dlouhá zbraň se dvěma kulovými hlavněmi nad sebou.
 3. Bdlouhá zbraň se dvěma kulovými hlavněmi vedle sebe.
 4. Clovecká dlouhá zbraň se dvěma brokovými hlavněmi nad sebou.
 1. 443.Palná zbraň - kulový troják je
 2. Adlouhá lovecká zbraň se třemi brokovými hlavněmi.
 3. Bdlouhá lovecká zbraň se třemi kulovými hlavněmi.
 4. Clovecká zbraň se dvěma kulovými a jednou brokovou hlavní.
 1. 444.Podle České technické normy se za malorážku považuje palná zbraň, kterou je
 2. Adlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem pro kulový náboj se středovým zápalem.
 3. Bkrátká zbraň určená pro střelbu náboji typu Flobert.
 4. Cdlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem pro kulový náboj ráže .22 (5,6 mm) s okrajovým zápalem.
 1. 445.Palná zbraň - flobertka je
 2. Akrátká nebo dlouhá jednohlavňová nebo dvouhlavňová zbraň určená pro náboje typu Flobert.
 3. Bkrátká nebo dlouhá zbraň s hladkým vývrtem pro kulový náboj s jiným než středovým nebo okrajovým zápalem.
 4. Cdlouhá kulová zbraň pro střelbu kulovými náboji se středovým zápalem.
 1. 446.Palná zbraň - pistole je
 2. Akrátká zbraň s pevnou hlavní a otáčivým válcem s nábojovými komorami, které se mezi jednotlivými výstřely natáčejí do osy hlavně.
 3. Bdlouhá zbraň s pevnou hlavní s nábojovou komorou; jednoranová, opakovací nebo samonabíjecí (popřípadě vícehlavňová).
 4. Ckrátká zbraň s pevnou nebo pohyblivou hlavní s nábojovou komorou; jednoranová, opakovací nebo samonabíjecí (popřípadě vícehlavňová).
 1. 447.Palná zbraň - revolver je
 2. Akrátká zbraň s pevnou hlavní a otáčivým válcem s nábojovými komorami, které se mezi jednotlivými výstřely natáčejí do osy vývrtu hlavně.
 3. Bkrátká zbraň s pevnou nebo pohyblivou hlavní s nábojovou komorou; jednoranová, opakovací nebo samonabíjecí (popřípadě vícehlavňová).
 4. Cdlouhá zbraň s pohyblivou hlavní a otáčivým válcem s nábojovými komorami, které se mezi jednotlivými výstřely natáčejí do osy vývrtu hlavně.
 1. 448.Ráže palné zbraně pro kulový náboj je
 2. Avyjádřena některými nebo všemi údaji: smluvní velikostí průměru vodicí části vývrtu hlavně, technickým popisem nábojové komory, technickým popisem použitelného náboje, doplňkovými označeními.
 3. Bvyjádřena všemi údaji: zvykovou velikostí poloměru vodicí linie vývrtu hlavně, technickým popisem nábojové komory, smluvním popisem použitého náboje.
 4. Cpřesně vyjádřena údaji: smluvní velikostí objemu vodicí části hlavně, smluvním popisem komory.
 1. 449.Zahrdlení je úprava
 2. Aúsťové části brokové hlavně ovlivňující velikost a charakter krytí.
 3. Bnábojové komory brokové zbraně.
 4. Cpřechodového kužele brokové zbraně.
 1. 450.Ráže palné zbraně pro brokový náboj je
 2. Avyjádřena přesnou velikostí průměru vývrtu hlavně a smluvním číslem udávajícím počet koulí libovolného průměru odlitých z jedné anglické libry olova, které projdou lehce vývrtem hlavně.
 3. Bpřesná velikost průměru vodicí části vývrtu hlavně, což je smluvní číslo udávající počet koulí stejného průměru odlitých z jedné anglické libry olova, které projdou vývrtem hlavně.
 4. Cvyjádřena údaji: smluvní velikostí průměru vodicí části vývrtu hlavně a technickým popisem nábojové komory.
 1. 451.Střelivo se podle zápalu dělí na
 2. Astřelivo s dynamickým nebo mechanickým zápalem.
 3. Bstřelivo s elektrickým nebo plynovým zápalem.
 4. Cstřelivo s elektrickým nebo mechanickým zápalem.
 1. 452.Střelivo s mechanickým zápalem se dělí na střelivo
 2. As okrajovým zápalem nebo se zápalem Lefaucheux.
 3. Bs okrajovým nebo středovým zápalem.
 4. Cs okrajovým zápalem, středovým zápalem nebo se zápalem Lefaucheux.
 1. 453.Školní náboj je náboj
 2. Aurčený ke světelné a akustické imitaci ostré střelby.
 3. Bbez výmetné náplně a zápalky, který rozměrově odpovídá skutečnému náboji: slouží pro výuku a výcvik v nabíjení a spouštění zbraně a pro kontrolu funkce zásobníku, závěru a spušťadla.
 4. Cs výmetnou náplní, který rozměrově neodpovídá skutečnému náboji.
 1. 454.Náboj typu Flobert je náboj
 2. Ase středovým zápalem pro brokové zbraně.
 3. Bse středovým zápalem; má střelu jednotnou nebo hromadnou v rážích 4 mm, 7 mm a 10 mm.
 4. Cs okrajovým zápalem; má střelu jednotnou nebo hromadnou v rážích 4 mm, 6 mm a 9 mm.
 1. 455.U perkusního zámku se iniciace výmetné náplně vyvozuje
 2. Aúderem kladívka (kohoutu) na perkusní zápalku.
 3. Búhozem kladívka (kohoutu) na ocílku.
 4. Cúderem křemene upevněného v čelistech zámku na ocílku.
 1. 456.Záměrná je
 2. Akladný náměr, který definuje odklon náměrné od úrovně ústí vzhůru.
 3. Bpřímka spojující mířidla zamířené zbraně a nejvyšší bod dráhy střely na úrovni ústí.
 4. Cpřímka spojující mířidla zamířené zbraně a záměrný bod na cíli.
 1. 457.Maximální dostřel je
 2. Anejvětší dosažitelný dostřel při střelbě z určité zbraně s určitým druhem náboje.
 3. Bnejvětší vzdálenost od zbraně, na níž lze efektivně vyřadit střelbou zvolený cíl.
 4. Cnejmenší dosažitelný dostřel při střelbě z určité zbraně.
 1. 458.Účinný dostřel je
 2. Anejvětší vzdálenost od zbraně, na níž lze efektivně vyřadit střelbou zvolený cíl.
 3. Bnejvětší dosažený dostřel při střelbě z určité zbraně s určitým druhem náboje.
 4. Cmaximální vzdálenost od zbraně, kam dopadne střela.
 1. 459.Krytí zbraně je
 2. Apoměr počtu zásahů vytvořených broky brokového shluku určitého náboje ve čtverci o stanovené úhlopříčce.
 3. Bpoměr počtu zásahů vytvořených broky brokového shluku určitého náboje ve svislém kruhu o stanoveném průměru v určené vzdálenosti od ústí zbraně k celkovému počtu broků v náboji, vyjádřený v procentech.
 4. Cprodloužená osa hlavně zamířené zbraně bezprostředně před výstřelem.
 1. 460.Ranivý účinek je
 2. Aničivý účinek střel na živé cíle, jehož výsledkem je vznik střelných poranění.
 3. Bničivý účinek střel na pevné cíle, jehož výsledkem je zničení cíle.
 4. Crozdíl mezi dopadovou a zbytkovou energií střely.
 1. 461.Průbojný účinek je
 2. Aúčinek střely, který způsobí zapálení předmětu.
 3. Bničivý účinek střel na živé cíle, jehož výsledkem je vznik střelných poranění.
 4. Cničivý účinek střely spočívající v pronikání neživým cílem.
 1. 462.Střelnice je komplex zařízení a prostorů určených
 2. Apro střelbu.
 3. Bvýhradně pro výuku a výcvik ve střelbě.
 4. Cjen pro nastřelování a zkoušení zbraní.
 1. 463.Střelecké stanoviště je
 2. Apřibližně určené místo, popřípadě ohrazené, kde řídící střeleb vydává střelcům náboje.
 3. Bpřesně určené místo, popřípadě ohrazené, z něhož se střílí.
 4. Cpřesně určené místo, popřípadě ohrazené, na kterém se střelcům udělují instrukce.
 1. 464.Palebná čára je čára, která omezuje střelecká stanoviště směrem
 2. Ak terčové čáře.
 3. Bk místu, kde jsou vydávány náboje.
 4. Ck místu, kde řídící střeleb provádí instruktáž.
 1. 465.Cílový prostor je prostor, kde
 2. Ase zdržuje střelec po zasažení cíle.
 3. Bje prováděno vyhodnocení střelby na cíl.
 4. Cje umístěn terč a terčová zařízení.
 1. 466.Bezpečný prostor je prostor střelnice, který
 2. Anení při střelbě ohrožen při dodržení bezpečnostních pravidel platných pro danou střelnici.
 3. Bje za zády řídícího střeleb.
 4. Cslouží k ukládání vystřelených nábojnic.
 1. 467.Ohrožený prostor je prostor střelnice, kde
 2. Alze předpokládat přímý dopad střel nebo střel a jejich částí po odrazu při dodržení bezpečnostních pravidel platných pro danou střelnici.
 3. Bjsou uloženy zbraně, střelivo a další munice.
 4. Cse provádí výuka a výcvik ve střelbě.
 1. 468.Terčové zařízení je zařízení sloužící
 2. Ak umístění a případnému pohybu terčů.
 3. Bk automatickému lepení terčů po provedené střelbě.
 4. Ck uskladnění používaných terčů na střelnici.
 1. 469.Nástřelná série je
 2. Asérie sloužící k ověření zkušební značky zbraně.
 3. Bsérie sloužící k ověření nastřelení a funkce zbraně zpravidla před soutěží.
 4. Csérie sloužící k ověření průměrné hodnoty bodu zásahu.
 1. 470.Vydutí hlavně je
 2. Arozšíření ústí brokové hlavně.
 3. Bmístní zvětšení průměru hlavně způsobené při výstřelu.
 4. Cprasknutí hlavně po výstřelu.
 1. 471.Dva různými směry současně vržené asfaltové terče se nazývají
 2. Advojterč.
 3. Bnástřelný terč.
 4. Czadní terč.
 1. 472.Terč definovaných rozměrů, hmotnosti a barvy, používaný pro brokové disciplíny, vrhaný vrhacím zařízením se nazývá
 2. Anástřelný terč (pohyblivý terč).
 3. Bdvojterč (klouzavý terč).
 4. Casfaltový terč (letící terč).
 1. 473.Zápalka je
 2. Aprachová tableta určená jako zápalná látka v palných střelných zbraních.
 3. Bsoučást náboje obsahující zápalkovou slož, která se nárazem nebo jiným způsobem vznítí a zažehne výmetnou náplň.
 4. Cnábojnice obsahující zažehovací nebo zápalnou látku určenou pro palné střelné zbraně.

ČÁST III.

Otázky k prokázání znalosti zdravotnického minima

 1. 474.Při popálení nebo opaření malé plochy postižené místo
 2. Apřekryjeme čistým obvazem.
 3. Bpoléváme chladnou vodou, dokud chlazení přináší úlevu, pak zakryjeme co nejčistší tkaninou.
 4. Cošetříme mastí na spáleniny.
 1. 475.Při polití kyselinou nebo louhem postižené místo
 2. Ase snažíme chemicky neutralizovat.
 3. Botřeme čistým kouskem látky dosucha.
 4. Cpoléváme co největším množstvím vody.
 1. 476.Při kolapsu (mdlobě) postiženého
 2. Auložíme do polohy na záda, zvedneme dolní končetiny, zajistíme přívod čerstvého vzduchu, dáváme studené obklady na čelo.
 3. Bposadíme se zakloněnou hlavou, dáváme studené obklady na prsa.
 4. Cpoložíme, nejlépe do polohy na břiše.
 1. 477.Šok je závažný chorobný stav, se kterým se můžeme setkat
 2. Apouze po větším úrazu.
 3. Bpouze při větší ztrátě tělesných tekutin.
 4. Cu všech závažných úrazových, ale i neúrazových stavů.
 1. 478.V rámci protišokových opatření při úrazu provádíme
 2. Astavění krvácení, zajištění psychického klidu, ochranu před prochlazením nebo přehřátím, znehybnění zlomenin.
 3. Bobyčejně znehybnění končetin a uložení do polohy vleže.
 4. Cpodávání tekutiny podle žízně, na poraněné místo dáme elastické obinadlo, s pacientem nemanipulujeme, abychom mu neublížili.
 1. 479.Při tepenném krvácení na končetině přiložíme škrtidlo
 2. Apod ránou, to je dále od srdce.
 3. Bnad ránou, to je blíže k srdci.
 4. Cnad i pod ránou.
 1. 480.Při tepenném krvácení menšího rozsahu na končetině přiložíme
 2. Atlakový obvaz.
 3. Bnormální obvaz.
 4. Cobvaz na ránu a nad ní škrtidlo.
 1. 481.Je-li dýchání z plic do plic neúčinné
 2. Asnažíme se prudkým fouknutím odstranit event. překážku.
 3. Bprovedeme předklon hlavy.
 4. Czdokonalíme záklon hlavy.
 1. 482.Při bezvědomí
 2. Azjistíme stav dýchání a srdeční činnosti, není-li porucha, orientačně vyšetříme a trvale sledujeme do příjezdu záchranné služby.
 3. Bpostiženého uložíme na měkkou podložku, orientační vyšetření neprovádíme.
 4. Cihned zahájíme dýchání z úst do úst, s orientačním vyšetřením se nezdržujeme.
 1. 483.Při dýchání z plic do plic
 2. Aprovádíme vždy dva vdechy po sobě; hloubka vdechu by měla být taková, aby se hrudník postiženého viditelně zvedal.
 3. Bprovádíme vždy dva vdechy v intervalu asi 5 sekund; objem vdechnutého vzduchu by měl být asi 1 litr (u dospělého).
 4. Cprovádíme vždy 1 vdech maximálním možným objemem.
 1. 484.Zevní masáž srdce při resuscitaci provádíme
 2. Av poloze na zádech postiženého rytmickým masírováním hrudníku oběma rukama přeloženýma přes sebe frekvencí asi 60krát za minutu.
 3. Bstlačováním středu hrudníku na hrudní kosti dlaňovou hranou jedné ruky, druhá ruka je přiložena na spodní, frekvencí 100krát za minutu.
 4. Cpřiložením dlaně na hrudní kost postiženého v její dolní části a stlačujeme frekvencí 80krát za minutu.
 1. 485.Při poranění páteře transport poraněného
 2. Anení možný.
 3. Bje možný jen na tvrdé rovné podložce.
 4. Cje možný na jakékoliv podložce.
 1. 486.Při žilním krvácení většího rozsahu
 2. Apřiložíme tlakový obvaz.
 3. Bpřiložíme normální obvaz a pod ránu škrtidlo.
 4. Cpostačí normální obvaz.
 1. 487.Při tepenném krvácení na krku v oblasti klíční kosti v podpažní jamce zastavujeme krvácení
 2. Atlakovým obvazem.
 3. Bpomocí škrtidla.
 4. Ctlakem prstu v ráně.
 1. 488.Cizí těleso
 2. Az rány zásadně nevyjímáme.
 3. Bz rány můžeme vyjmout, pokud to jde volně; ránu poté ošetříme běžným způsobem.
 4. Cz rány pokaždé neprodleně vyjímáme, i když to nejde volně.
 1. 489.Stabilizovaná poloha je
 2. Avleže na zádech se zakloněnou hlavou.
 3. Bna břiše.
 4. Cna boku, s pokrčenou spodní dolní končetinou, horní paže je podložena pod obličejem a spodní paže je v mírném zapažení za tělem.
 1. 490.Při prudkém zevním krvácení je nejdůležitější
 2. Aokamžité stavění krvácení stiskem prstu v ráně, pak si rozmyslíme další postup.
 3. Bnejprve si dobře promyslet postup a připravit si pomůcky.
 4. Cdát poraněnému ve velkém množství pít a uložit ho do stabilizované polohy.
 1. 491.Krvácení z nosu ošetříme
 2. Astlačením nosních dírek prsty a předklonem hlavy, případně přikládáním studených obkladů na zátylek.
 3. Bzáklonem hlavy.
 4. Culožením postiženého do vodorovné polohy.
 1. 492.Otevřenou zlomeninu končetiny
 2. Aznehybníme dlahami, před tím je však třeba zlomeninu napravit narovnáním v ose.
 3. Bošetříme poraněnému přiložením obvazu a elastického obinadla na ránu.
 4. Cošetříme poraněnému přiložením obvazu a končetinu znehybníme v poloze, v jaké se nachází.
 1. 493.Při zavřeném poranění břicha, kdy je poraněný při vědomí
 2. Auložíme poraněného do polohy na zádech nebo na bok, cítí-li se tak lépe.
 3. Buložíme jej do polohy vsedě, dáváme pít podle žízně.
 4. Culožíme jej do polohy na břiše.
 1. 494.Zlomeninu horní končetiny ošetříme přiložením
 2. Aelastického obinadla a provedeme protišoková opatření.
 3. Belastického obinadla v místě bolesti.
 4. Cdlahy a provedeme závěs, nejlépe šátkem.
 1. 495.Zlomeninu dolní končetiny ošetříme přiložením
 2. Adlahy přes oblečenou končetinu, se znehybněním sousedních kloubů.
 3. Belastického obinadla v místě bolesti.
 4. Celastického obinadla od prstů až k tříslu.
 1. 496.První pomoc je povinen poskytnout
 2. Akaždý, pokud již dosáhl věku 18 let.
 3. Bkaždý, kdo tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného.
 4. Cten, kdo prošel jakýmkoli zdravotnickým školením.
 1. 497.Při střelném poranění
 2. Amusíme ránu pro zvýšenou možnost infekce důkladně vyčistit a vydezinfikovat.
 3. Bmusíme dbát na možnost komplikací, proto vždy ránu důkladně vymyjeme a dezinfikujeme pouze okolí.
 4. Cje při prvním ošetření riziko infekce málo podstatné; snažíme se pouze zastavit krvácení a u končetin provést znehybnění.
 1. 498.Při střelném poranění hrudníku, kdy je poraněný při vědomí, přiložíme na ránu
 2. Apoloprodyšný obvaz, poraněného uložíme do polohy v polosedě, sledujeme jeho stav.
 3. Bneprodyšný obvaz, poraněného uložíme na záda.
 4. Cneprodyšný obvaz, poraněného uložíme do polohy na bok poraněnou stranou nahoru.
 1. 499.Při střelném poranění břicha, kdy je poraněný při vědomí,
 2. Aobvážeme ránu, poraněného položíme nejlépe na břicho, aby byla rána stlačena.
 3. Bna ránu přiložíme obvaz, případně vyhřezlé kličky střevní se nesnažíme nikdy vrátit zpět, poraněného uložíme v poloze na zádech s podloženými koleny, nesmí nic jíst ani pít.
 4. Cránu obvážeme, poraněného uložíme v polosedě, dáváme mu pít podle žízně, ale nesmí nic jíst.
 1. 500.Při střelném poranění končetiny poraněnému
 2. Apřiložíme tlakový obvaz, při větším tepenném krvácení zaškrtíme tepnu nad ránou.
 3. Bránu omyjeme, vyjmeme kulku a obvážeme.
 4. Cránu zaškrtíme nad ránou i pod ránou.
 1. 501.Při poskytování první pomoci je nutné nejdříve
 2. Azastavit velké tepenné krvácení a uvolnit dýchací cesty.
 3. Bpřivolat odbornou pomoc.
 4. Czahájit umělé dýchání.
 1. 502.Zlomeninu znehybňujeme přiložením dlahy tak, aby
 2. Aznehybňovala kloub nad a pod zlomeninou.
 3. Bsahala od zlomeniny ke kloubu.
 4. Cznehybňovala celou končetinu.
 1. 503.Tlakový bod je místo, ve kterém lze stisknout tepnu
 2. Ana kterémkoli místě v jejím průběhu.
 3. Bnad ránou.
 4. Cproti kosti.
 1. 504.Podezření na poranění míchy vyvolává
 2. Abezvědomí, pacient reaguje jen na bolestivé podněty.
 3. Bztráta hybnosti a citlivosti končetin.
 4. Cškubavé křeče dolních končetin.
 1. 505.Žilní krvácení poznáme podle toho, že krev je
 2. Asvětlá a vystřikuje souhlasně s tepem.
 3. Btmavá a teče z rány bez pulzace.
 4. Csvětlá a vytéká z rány bez tlaku.
 1. 506.Po zahájení resuscitace je nejdůležitější
 2. Aresuscitovat v přesně daném poměru 30:2.
 3. Bresuscitaci nepřerušovat do příjezdu ZS, obnovení dýchání nebo vlastního vyčerpání.
 4. Cpravidelně kontrolovat puls a dech poraněného.
 1. 507.Autotransfuzní poloha je
 2. Amýtem první pomoci – nemá žádný praktický význam a může být i škodlivá.
 3. Bna břiše, tlakem na břišní orgány se dostane krev do srdce.
 4. Cv polosedě s podloženou hlavou.
 1. 508.Záchranná služba má telefonní číslo
 2. A150.
 3. B155.
 4. C158.
 1. 509.Při kolapsu (mdlobě) je zajištění odborné pomoci nutné
 2. Avždy.
 3. Bnedojde-li k rychlé úpravě stavu.
 4. Cnikdy.
 1. 510.Mezi protišoková opatření nepatří
 2. Azabránění podchlazení.
 3. Btišení bolesti.
 4. Cpodání energeticky bohaté stravy.
 1. 511.Při poranění oka úlomkem kovu při střelbě
 2. Aopatrně vyjmeme pinzetou úlomek z oka.
 3. Boko nedráždíme, úlomek nevyndáváme, obě oči překryjeme sterilním obvazem a postiženého dopravíme co nejrychleji k lékaři.
 4. Cprovedeme výplach oka a pokusíme se ostrým předmětem tento úlomek vyjmout.
511 testových otázek

Soubor testových otázek pro zkoušky odborné způsobilosti ve verzi platné od 1.8.2017. Po vypnutí nápovědy (zvýraznění správných odpovědí) se vybráním některé z odpovědí zvýrazní odpověď správná, tuto sekci lze tedy použít i pro procvičování.